Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja

Tosiasialliset edunsaajat määritellään esimerkiksi seuraavasti:

Osakeyhtiö

Osakeyhtiössä henkilö,

  • joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • jolla on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
  • joka käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Yhdistys ja säätiö

Yhdistyksen tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä.

Säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä.

Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä riippumatta omistuksen tai äänivallan määrästä.

Kun edunsaajaa ei löydy

Jos asiakkaalla ei ole omistukseen tai äänivaltaan perustuvaa edunsaajaa, niin silloin edunsaajaksi katsotaan oikeushenkilön hallitus tai vastaava elin taikka toimitusjohtaja.