Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Asiakkaan tunnistaminen

Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen

Tilitoimiston on tunnettava asiakkaansa ja tunnistettava sen edustajat(t), esimerkiksi henkilö(t), jonka kanssa toimeksiantosopimus allekirjoitetaan. Näiden henkilöiden henkilöllisyys on todennettava. 

Asiakkaan tosiasialliset edunsaajat on myös tunnistettava. Laki ei vaadi edunsaajien henkilöllisyyden todentamista, mutta se voi olla suositeltavaa esimerkiksi silloin, kun asiakasyritys tai edunsaajat ovat korkean riskin maasta tai asiakas on jostain muusta syystä luokiteltu korkeariskiseksi. 

Tunnistamisella tarkoitetaan asiakkaan henkilöllisyyden selvittämistä asiakkaan toimittamien tietojen perusteella. 

Henkilöllisyyden todentamisella tarkoitetaan tunnistamisen varmistamista asiakirjojen tai tietojen perusteella. Näiden tulee olla peräisin luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä. Katso lisää tämän oppaan kohdasta Henkilöllisyyden todentaminen. 

Tuntemisella tarkoitetaan rahanpesulain 3.3 §:ssä lueteltuja tietoja. Katso lisää tämän oppaan kohdasta Asiakkaan tuntemistiedot 

Yksityiskohtainen ohjaus asiakkaan tunnistamiseen ja henkilöllisyyden todentamiseen on rahanpesulain 1:4 §:ssä.  

Toiminimiasiakkaan tunnistaminen

Kun asiakas on luonnollinen henkilö, esimerkiksi toiminimiyrittäjä, kyseinen henkilö tunnistetaan ja henkilöllisyys todennetaan. Jos luonnollista henkilöä edustaa toinen henkilö, tehdään tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen hänelle.

Oikeushenkilön tunnistaminen

Oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, yhdistys, säätiö, asunto-oikeusyhtiö ja kunta.

Kun asiakas on oikeushenkilö, tunnistetaan asiakasta edustava henkilö, käytännössä toimeksiantosopimuksen allekirjoittaja(t) tai henkilö joka edustaa asiakasta vastaavalla tavalla. Tämän henkilöllisyys myös todennetaan. Lisäksi tunnistetaan asiakkaan tosiasialliset edunsaajat. Katso lisää tämän oppaan kohdasta Tosiasialliset edunsaajat.

Tämä perustuu rahanpesulain kohtiin

3:2 §: ”jos joku toimii asiakkaan lukuun (edustaja), ilmoitusvelvollisen tulee tunnistaa ja todentaa myös edustajan henkilöllisyys sekä varmistaa edustajan oikeus toimia asiakkaan puolesta”

3:6 §: ”yhteisön tosiasiallinen edunsaaja on aina tunnistettava 1 luvun 5 §:n 2–4 momentissa ja 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa”. Pykälissä viitataan yhteisöihin (esimerkiksi osakeyhtiöt), yhdistyksiin, säätiöihin ja asunto-osakeyhtiöihin.