Lopputyöartikkelit

Tilitoimiston kirjanpito-ohjelmiston vaihtoprosessi käytännössä

“Valmistuin alkuvuodesta 2022 liiketalouden tradenomiksi Vantaan Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Viimeisenä opintovuotenani päätin tehdä opinnäytetyön vanhan Tikonin ja uudemman EmCe kirjanpito-ohjelman välisestä vaihtoprosessista, sillä asia oli ajankohtainen myös tilitoimistossa, jossa työskentelen”, kertoo Roope Tapio.

“Tikonin yleisyydestä ja sen suosiosta johtuen kirjanpito-ohjelmistojen uusimiset ovat varmasti olleet viimeisen kahden vuoden aikana ajankohtaisia aiheita useassa suomalaisessa tilitoimistossa. Toivottavasti tutkimuksestani on hyötyä muillekin”, toteaa Tapio, jonka opinnäytetyö palkittiin tänä vuonna Tili-instituuttisäätiön stipendillä.

Opinnäytetyön kohteena oli suunnitella ja toteuttaa Yrityspalvelu Visiotili Oy:ssä tapahtuva kirjanpito-ohjelmistojen välinen konversio eli vaihtoprosessi vanhasta Accountor Finago Oy:n Tikon-ohjelmistosta nykyaikaisempaan Emce Solutions Partner Oy:n EmCe™ Taloushallinto-ohjelmaan.

Tilitoimiston kirjanpito-ohjelmiston vaihtoprosessi käytännössä (linkki opinnäytetyöhön)

Taustaa

Vuonna 2019 Accountor Finago ilmoitti ajavansa alas Tikon Kirjanpito-ohjelmiston ja tarjoavansa sen tilalle uudenmpaa ProCountor-ohjelmistoa. Kyseinen muutos on suomalaisen taloushallinnon ja tilitoimistojen maailmassa merkittävä, sillä Tikon on ollut 40 vuoden iässään yksi Suomen pitkäikäisimpiä ja eniten käytettyjä kotimaisia taloushallinnon ohjelmistoja. 

Konversion suunnittelu

Hankkeeseen osallistuivat lisäkseni työnantajatilitoimistoni johto neuvotteluiden, päätöksien ja ohjelmiston valinnan osalta, mutta varsinainen käytännön vaihtoprosessi oli enimmiltä osin minun tehtäväni. Opinnäytetyössäni keskityttiin ensisijaisesti mappi- tai paperiasiakkaisiin, joilla ei ole käytössä EmCen sähköistä laskunkierrätystä, verkkolaskutusta, myyntilaskutusta tai maksatusmahdollisuutta, vaan korkeintaan sähköinen tiliote automatisaatio-mahdollisuuksineen.

Tikon on ollut 40 vuoden iässään yksi Suomen pitkäikäisimpiä ja eniten käytettyjä kotimaisia taloushallinnon ohjelmistoja.

Kirjanpito-ohjelmistojen vaihtoprosessin eli konversion oli tarkoitus tapahtua alkuvuodesta 2021, jolloin joulukuun kirjanpidot ja tilinpäätökset oli saatu valmiiksi. Suurimmalla osalla asiakasyrityksistä tilikausi on kalenterivuosi mikä vaikutti ajankohdan valintaan, koska laadittu tilinpäätös toimii konversion perustana. Tavoitteena oli onnistua siirtämään mahdollisimman monta asiakasta ja aloittaa uuden tilikauden kirjanpito uudessa järjestelmässä. Oli kuitenkin varauduttava, että siihen ei tulla ehtimään suunnitellun aikataulun puitteissa johtuen asiakasyrityksien poikkeavasta tilikaudesta tai kirjanpitomateriaalien myöhäisestä toimituksesta. Ideana oli kuitenkin minimoida mahdollisten välitilinpäätöksien määrä, jos kirjanpitoa jatkettaisiin alkuvuosi Tikonissa, ja säästää siten aikaa sekä resursseja keväältä 2021. 

Konversion toteutus

Asiakasyrityksien perustaminen uuteen ohjelmistoon

Ensimmäisenä tuli perustaa asiakasyritys uuteen järjestelmään. Asiakasyrityksen taakse asetettiin muun muassa tämän yhteystiedot, y-tunnus, arvonlisäverokauden pituus, oma-aloitteisten verojen maksuviite sekä lista asiakkaista ja toimittajista sekä verkkolaskutusoperaattorin tiedot, mikäli asiakkaalla oli EmCen digitaaliset palvelut (kuten laskunkierrätys sekä maksatus) käytössään. Asiakkaalle luodaan järjestelmään myös yksilöllinen nelinumeroinen yritystunnus. 

Mallitilikarttojen määrittäminen

Myös EmCen tilikartta oli syytä päivittää vastaamaan tilitoimiston Tikonissa käyttämää tilikarttaa. Vaikka molemmissa ohjelmistoissa on oletuksena Suomessa jo standardiksi muodostunut Liikekirjuri-tilikartta, oli järjestelmien oletustilikartoissa joitain eroavaisuuksia tilien välillä. Tästä syystä EmCeen oli syytä luoda mallitilikartat eri yhtiömuodoille sekä toimialoille ja täydentää vanhassa järjestelmässä toistuvasti esiintyvät tilit näihin mallitilikarttoihin. EmCessä jokaisen tilin takana löytyvät ohjaustiedot jotka vaikuttavat muun muassa tilin arvonlisäverokäsittelyyn sekä raporteille tulostumiseen. Tilejä ei kuitenkaan tarvinnut perustaa yksitellen, vaan ne oli mahdollista kopioida saman tiliryhmän tileistä ja tehdä muutokset vain tilin nimeen ja numeroon sekä halutessaan osaan ohjaustiedoista. Mallitilikartta valittiin yrityksen järjestelmään perustamisen viimeisenä vaiheena. 

Saldot vai tapahtumat?

Tikonista tarvittiin uuteen järjestelmään vähintään päättyneen kauden saldot, jonka myötä kirjanpidon jatkuvuus ja kirjausketju, eli niin kutsuttu audit trail säilyy ehjänä ja yhteneväisenä. Kuitenkin tällöin edellisen tilikauden vertailu nykyiseen on mahdollista vain tilikausitasolla, eikä esimerkiksi kuukausikohtainen raportointi ole tällöin mahdollista. Heräsi siis tarve selvittää kuinka edeltävän tilikauden saldot ja viennit olisi mahdollista siirtää järjestelmästä toiseen tehokkaasti. Koska molemmista ohjelmista oli mahdollista saada ulos ja vastaanottaa dataa Excel-muodossa, tarjosi EmCe tähän työkaluksi heidän laatimansa Excel-rajapintapohjan. Tässä yhteydessä rajapinnalla tarkoitetaan alustaa, joka mahdollistaa ohjelmiston yhdistämisen toiseen datan siirtämiseksi. 

Koska käytetty EmCe ohjelmisto sijaitsi EmCen Pilvipalvelussa, vaati kirjanpito-ohjelmiston käyttäminen EmCe Pilvi-yhteysohjelman asentamisen. Edellä mainitun rajapinnan käyttöönotto puolestaan edellytti EmCeLink-rajanpintayhteyden asentamisen, jonka myötä rajapinta kykenee muodostamaan yhteyden EmCe Pilvi-yhteysohjelmaan. 

Kun vaadittvat ohjelmistojen asennustoimenpiteet olivat suoritettu, oli mahdollista aloittaa varsinainen konversioprosessi käytännössä. Ennen konversion aloittamista tuli varmistaa, että EmCen kirjanpidon ohjaustiedot eli siirrettävä tilikausi oli valittu aktiiviseksi asettamalla tilikauden alku- päättymiskuukaudet.

Tilien ja tositelajien täsmääminen

Tämän jälkeen oli mahdollista syöttää Excel-rajapintapohjaan siirrettävän tilikauden päiväkirja, joka sisältää myös tehdyt tilinpäätösviennit. Rajapintaan syötetään myös aiemmin mainittu yksilöllinen yritystunnus, jonka perusteella siirrettävä data siirtyy oikein yrityksen kirjanpitoon. Tämän jälkeen päiväkirja-aineisto aktivoitiin käynnistämällä sen lukeminen rajapinnassa, jolloin Tikonin päiväkirja asettui Excel taulukkoon konversion ja EmCen vaatimalla tavalla. 

Kun päiväkirja oltiin konvertoitu siirtoa varten, tuli täsmäyttää Tikonin päiväkirja-aineiston sisältämät tilit vastaamaan asiakasyrityksen tilejä EmCen omalla tilikartalla. Tämä tehtiin aktivoimalla rajapinnassa tilien noutaminen, jolloin Excel-rajapinta täsmää molempien tilikarttojen tilit Excel taulukkoon. Jos asiakasyritykselle oltiin luotu Tikonissa asiakaskohtaisia tilejä, ei niitä löytynyt EmCestä, jolloin tilikartta ei täsmää aikaisemmin mainitsemaani asiakasyrityksen EmCen mallitilikarttaan. Tällöin kyseiset tilit tuli perustaa EmCeen ja suorittaa tilien nouto rajapinnassa uudelleen. Mahdollista olisi myös ollut muokata suoraan Tikonista noudettua päiväkirjaa vastaamaan EmCessä olevaa tilikarttaa, mutta tällöin konversion päiväkirja ei täsmäisi edeltävän kauden päiväkirjaan eikä audit trail siten pysyisi yhteneväisenä ja ehyenä. 

Tilien täsmäämisen jälkeen täsmättiin ohjelmistoissa käytetyt tositelajit. Excel-rajapinta sisälsi tositelajitaulukon, jossa asetettiin Tikonissa käytetyt tositelajit vastaamaan EmCen tositelajeja, mikä suoritettiin täysin manuaalisesti käsin. Esimerkiksi jos Tikonissa oltiin käytetty tilikauden viidennen ostolaskun tositelajina tositenumeroa 1-5, muutti konversion aikana rajanpinta sen EmCeen ostolaskujen oletustositenumeroksi OL-5. Käyttäjällä on kuitenkin rajattomat mahdollisuudet perustaa eri tositelajeja ja täsmätä ne rajapinnassa mielensä mukaan. 

Siirtoajo

Lopulta kun päiväkirja, tilit sekä tositelajit olivat täsmätty ja konvertoitu, voitiin käynnistää tietojen siirtoajo EmCeen, jolloin Excel-rajapinta aloitti datan siirtämisen, mikä vei aikaa datan määrästä riippuen minuuteista puoleen tuntiin. Jos rajapinta huomasi ajon aikana siirrettävässä aineistossa virheitä, ajo keskeytyi Excelin samalla ilmoittaen virheen tapahtuneen. Rajapinta ei kuitenkaan ilmoittanut suoraan mistä virhe johtui, mutta ajo pysähtyi sen tositteen kohdalle, jossa virhe oli. Tämän jälkeen virheet oli etsittävä ja korjattava, minkä jälkeen siirtoajo piti käynnistää uudelleen. Tiedot siirtyivät kuitenkin rajapinnasta EmCeen reaaliajassa, jolloin ennen uutta siirtoajoa tuli siirtynyt keskeneräinen data käydä poistamassa EmCestä. Siirtoajon aikana tapahtuneet virheet tuli päätellä hyvin pitkälle omatoimisesti, vaikka EmCen Helpdeskistä olisi voinut kysyä apua. Usein virheet johtuivat Tikonin tositelajeista ja niiden yksityiskohdista, joita rajapinta ei syystä tai toisesta tukenut tai ohjelmien eri tavoista käsitellä esimerkiksi Tilikauden voitto-tiliä omassa ohjelmisto-ympäristössään. Virheiden kartoittamisesta syntyi paljon niin sanottua ”hiljaista tietoa” ongelmista, joihin konversiossa voi törmätä, mutta jota ei oltu mainittu missään ohjeistuksissa. Tällainen tieto oli syytä dokumentoida talteen vastaisuuden varalle, kun konversiota tekee vuorostaan joku toinen tilitoimiston työntekijä. Syytä vastaavanlaiseen dokumentointiin on myös ohjelmistotaloilla, jolloin he voivat palvella ohjelmisto-asiakkaitaan asiantuntevammin sekä tehokkaammin. 

Raporttien täsmäytys

Kun siirtoajo oltiin saatu valmiiksi, oli syytä tulostaa kyseisen kauden pitkä tuloslaskelma sekä tase ja verrata niitä Tikonin vastaaviin, jolloin voitiin varmistua siitä, että tiedot ovat siirtyneet EmCeen kokonaisuudessaan ja oikein. Vastaava tarkistus voitiin tehdä myös päivä- tai kuukausitasolla vertaamalla molempien ohjelmistojen päivä- ja pääkirjoja satunnaisilla otannoilla.  Kun raportit täsmäsivät, oli konversio tapahtunut oikein. Tämän jälkeen EmCessä tuli suorittaa tilinpäätöskirjaus-toiminto, joka sulki siirretyn tilikauden sekä siirsi tilikauden voiton (tai tappion) taseessa Edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

Reskontraviennit

Konversiossa uuteen järjestelmään siirtyivät kirjanpidon tapahtumat ja saldot eikä lainkaan reskontravientejä. Tämän vuoksi oli syytä tulostaa reskontralistat Tikonista ja tehdä reskontraviennit EmCessä uudelle kaudelle manuaalisesti muistiotositteella. Tämä tapahtui esimerkiksi ostolaskujen kohdalla nollaamalla tili yhdellä debet-kirjauksella (ilman että kyseinen kirjaus viedään reskontraan) ja tekemällä jokaiselle ostolaskulle oma rivinsä selitteen kera (käytin toimittajan nimeä sekä laskun numeroa) vieden laskun samalla reskontraan. Kun kaikki reskontraviennit olivat kyseisen tilin osalta kirjattu, tuli kyseisen muistiotositteen erotuksen olla nolla.

Yhteenveto

Konversioprosessin vaiheet:

 1. Ohjelmistojen ja konversiossa tarvittavien työkalujen asentaminen
 2. Asiakasyrityksen ja sen tietojen perustaminen uuteen järjestelmään
 3. Ohjelmistoissa käytettyjen tilikarttojen täsmääminen ja mallitilikarttojen perustaminen
 4. EmCen kirjanpidon ohjaustietojen asettaminen oikealle tilikaudelle
 5. Siirrettävän kauden päiväkirjan syöttäminen Excel-rajapintaan konvertoitavaksi
 6. Asiakasyrityksen tilien ja tositelajien täsmääminen Excel-rajapinnassa
 7. Siirtoajon käynnistäminen Excel-rajapinnassa
 8. Siirtoajon keskeytyessä mahdollisten ongelmien selvittäminen sekä korjaaminen
 9. Siirretyn kauden pitkän tuloslaskelman ja taseen vertaaminen vanhan ja uuden ohjelmiston välillä joiden tulee täsmätä.

Haastavinta työssä oli konkreettisten lähteiden sekä varsinaisen tiedon puute koskien ohjelmistojen vaihtamista käytännössä. Projektia suunnitellessa huomioitavat tekijät ja sen aikana ilmaantuneet ongelmat tuli siis selvittää itse. Suositeltavaa onkin aloittaa projektin suunnittelu ja aikatauluttaminen hyvissä ajoin sekä jättää riittävästi aikaa varsinaiseen konversion toteuttamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen. Tällöin vältetään mahdolliset ongelmat esimerkiksi lakisääteisten ilmoituksien aikataulujen suhteen. Koko projektiin ei oltaisi lähdetty ilman Tikonin alasajoa, mutta kaikesta työstä huolimatta EmCe onnistui ohjelmallaan lunastamaan odotukset siihen tarpeeseen, johon se oltiin hankittu. Käyttöliittymältään EmCe oli Tikonia huomattavasti nykyaikaisempi ja tarjosi enemmän mahdollisuuksia myös automatisaation käyttöönottoon. Myös erilaisten raporttien tulostaminen ja laatiminen oli helpompaa kuin Tikonissa. Kuitenkin EmCe oli Tikonia selkeästi monipuolisempi ja siten myös aluksi hieman monimutkaisempi käyttää, kunnes sen toimintoja ja ominaisuuksia oppi ymmärtämään. 

Huomioitavaa konversioprosessissa:

 • Perehdy uuteen ohjelmistoon ja sen ominaisuuksiin hyvissä ajoin
 • Tutustu konversiossa käytettäviin mahdollisiin työkaluihin
 • Tutustu ohjelmistotoimittajan tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin
 • Aikatauluta konversio huomioiden tilinpäätökset ja lakisääteiset ilmoitukset
 • Vältä konversion toteuttaminen kesken tilikauden niiden asiakasyritysten osalta, joiden kohdalla se on mahdollista
 • Varaa hyvin aikaa varsinaisten asiakasyritysten siirtojen toteuttamiseen
 • Huomioi mahdolliset asiakasyrityskohtaiset tarpeet yhteiskäytön osalta kuten esimerkiksi sähköinen laskunkierrätyksen tarpeellisuus sekä hyödyt asiakkaalle
 • Ongelmien ilmetessä älä epäröi ottaa yhteyttä asiakastukeen
 • Dokumentoi konversion aikana tehdyt havainnot, ratkaisut ongelmiin sekä ohjelmistokohtaiset ominaisuudet jatkoa varten
 • Jos kohdattu ongelma johtuu selvästi ohjelmistosta eikä sen käyttäjästä, varmistu ettet asiakkaana joudu maksamaan mahdollisista ohjelmistotoimittajan asiakastuen palveluista
 • Varmista lopuksi, että tiedot ovat siirtyneet ohjelmistosta toiseen oikein vertaamalla pitkää tuloslaskelmaa sekä tasetta vanhan ja uuden ohjelmiston välillä

Vaikka konversiota ei ollut mahdollista toteuttaa suunnitellun aikataulun puitteissa pienelle määrälle asiakkaista, johtuen poikkeavista tilikausista tai kirjanpitomateriaalien myöhäisestä toimituksesta, pidän projektia onnistuneena. Jokaisen siirretyn asiakasyrityksen jälkeen seuraavan siirtäminen oli helpompaa osaamiseen ja tietotaidon karttuessa. Vaikka kyseinen projekti ja opinnäytetyöni keskittyi nimenomaan Tikonin ja EmCen väliseen konversioon, koen, että opinnäytetyöni onnistui esittämään prosessin ja sen vaatimat valmistelut sekä toimenpiteet yleispätevinä sellaisiin tilanteisiin, joissa kirjanpito-ohjelmistoa tai tilitoimistoa vaihdetaan. Toivon, että kyseinen työni voi tulevaisuudessa mahdollisesti toimia hyvänä apuvälineenä kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle vastaavassa tilanteessa riippumatta käytetystä ohjelmistoista.

Teksti: Roope Tapio

Rettan auktorisointi vahvisti vuosia tehdyn työn
Kiinteistöjohtamisesta ja isännöintipalveluistaan tunnettu Retta liittyi Taloushallintoliiton auktorisoiduksi jäseneksi elokuussa. Talouspalveluiden johtaja Mikael Strannin mukaan auktorisointiprosessi validoi hienosti yhtiöissä viimeisten vuosien aikana tehdyn työn ja lukuisat järjestelmäuudistukset. Strannin mukaan henkilökunta aikoo myös palata auktorisoinnin työkaluihin tasaisin väliajoin.
Työharjoittelu – ensiaskel taloushallinnon työtehtäviin
Työharjoittelu kuuluu usein taloushallintoalan tutkintokoulutusten opintovaatimuksiin. Parhaimmillaan harjoittelujakso kehittää sekä työharjoittelijan että harjoittelupaikan osaamista ja edistää alan työmarkkinoiden toimivuutta. Taloushallintoliitto selvitti oppilaitosten, työnantajaorganisaatioiden ja opiskelijoiden näkemyksiä taloushallintoalan työharjoitteluista.
Osaaminen on arvokkainta pääomaa – Taloushallintoliitto lanseeraa osaamispolut
Taloushallintoliitto on 1. syyskuuta julkaissut uudet taloushallinnon sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon osaamispolut. Osaamispolut ovat koulutuksista muodostuvia kokonaisuuksia, jotka tukevat taloushallinnon sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisten osaamisen kehittämistä suunnitelmallisesti.
KHO:n ratkaisu arvonlisäverokäsittelystä yrityssaneeraustilanteissa
Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun arvonlisäverokäsittelystä yrityssaneeraustilanteessa. Ratkaisun KHO 2023:41 mukaan velallisyhtiön ei tarvinnut oikaista ostosta tekemäänsä arvonlisäverovähennystä tilanteessa, jossa myyjän myyntisaatavaa leikattiin velallisen yrityssaneerauksessa lopullisesti siltä osin, kun tämä ei käyttänyt mahdollisuutta muuntaa saatavansa velallisyhtiön osakkeiksi.
03.07.2023
Maaseudun yritysrahoituksen haku on alkanut – katso lisäohjeita webinaarista
Taloushallintoliitto järjestää webinaarin maaseudun yritystuista ja niiden hakemisesta 16. toukokuuta. Webinaari tähtää taloushallinnon ammattilaisen perustietojen lisäämiseen maaseudun yritysrahoituksesta. Tavoitteena on, että webinaarin myötä tilintoimisto pystyy tuottamaan parantuneella talousneuvonnalla ja ohjaamisella lisäarvoa asiakkaalle osana tilitoimiston palveluja
27.06.2023 Vain jäsenille Uutiset ja tiedotteet
Jäsenraportointi alkaa elokuussa
Joka toinen vuosi toteutettava jäsenraportointi on edessä kaikilla liiton jäsenyrityksillä elokuussa. Raportointi on osa liiton sääntöihin perustuvaa auktorisointivalvontaa ja samalla toimintaraportti auktorisoinnin uusimiseksi seuraaville kahdelle kalenterivuodelle (vuosille 2024–2025). Jäsenraporttiin vastaa jäsenyrityksen vastuuhenkilö.
Yhteensä 23 uutta auktorisoitua taloushallinnon palveluntarjoajaa – Antti Rantalainen kunniapuheenjohtajaksi
Taloushallintoliitto auktorisoi 23 taloushallinnon yritystä viimeisen toimintakauden aikana. Auktorisointi on talous- ja palkkahallinnon palveluja tarjoavalle yritykselle merkittävä saavutus ja vahva todiste alan osaamisesta. Taloushallintoliiton myöntämä auktorisointi takaa, että asiakasyrityksen taloushallinnon palvelut hoitaa luotettava, vakavarainen ja osaava ammattilainen.
KILA:n lausunto yhtiölainallisten asunto-osakkeiden käsittelystä
Kirjanpitolautakunta julkaisi perjantaina 9. toukokuuta uuden lausunnon yhtiölainallisten asunto-osakkeiden käsittelystä asuntosijoittajan tilinpäätöksessä. KILA ottaa kantaa asunto-osakesijoittamista harjoittavan yhtiön omistamien yhtiölainallisten asunto-osakkeiden hankintamenojen tasearvon päivittämiseen sekä tilinpäätöksessä annettaviin liitetietoihin.
15.05.2023 Jäsenille
Uudet alan yleiset sopimusehdot julkaistaan tänä vuonna – keskustelutilaisuus jäsenistölle
Taloushallinnon toimialanyleiset sopimusehdot TAL2018 päivitetään tämän vuoden aikana uusiin TAL2023-ehtoihin. Päivitystarpeen taustalla ovat alan liiketoiminnan kehityksen ja lainsäädäntöuudistusten tuomat muutokset, jäsenten esittämät tarpeet sekä jäsenneuvontatapauksissa esiin tulleet käytännön haasteet nykyisten sopimusehtojen soveltamisessa.
04.05.2023 Yrittäjyys
Konkurssien määrä kasvanut – miten asiakasyrityksen kanssa tulisi toimia?
Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä asetettiin konkurssiin yhteensä 687 yritystä. Vuonna 2022 vastaavana aikana luku oli 523, joten kasvua on tullut yli 30 prosenttia. Konkurssiasiamies Terhi Maijalan mukaan viime vuoden luku on kuitenkin tavallista alhaisempi. Konkurssien määrä on noussut syksystä lähtien.
Taloushallintoliitto ja Huoltovarmuuskeskus kehittämään taloushallintoalan tietoturvaa, tietosuojaa ja kriisivalmiuksia 
Huoltovarmuuskeskus ja Taloushallintoliitto kehittävät yhdessä koko taloushallintoalalle suunnatun tietoturva-, tietosuoja- ja kriisitilannevalmiuskoulutuksen. Koulutuskokonaisuuden lisäksi laaditaan taloushallintopalvelualan yrityksille räätälöity tietoturva-auditointimalli. Huoltovarmuuskeskus…
Henkilöstörahaston voi perustaa nyt myös pienissä yrityksissä
Huhtikuun alusta voimaan tulleen lainmuutoksen mukaan henkilöstörahastojen perustaminen on mahdollista entistä pienemmissä yrityksissä. Henkilörahaston voi nyt perustaa, jos henkilöstöä on vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto on vähintään 100 000 euroa. Nykyisin henkilöstörahaston perustaminen edellyttää vähintään kymmentä työntekijää ja yli 200 000 euron liikevaihtoa.
Kyselytutkimus: 500 000 tuntia työaikasäästöä veronkantolakia muuttamalla – “Enää puuttuu poliittinen tahto”
Verojen maksujen ja palautusten käsittely aiheuttaa vuositasolla 500 000 tarpeetonta työtuntia ja lähes 15 miljoonan euron edestä turhaa työtä tilitoimistoissa ja yrityksissä, selviää Taloushallintoliiton helmikuussa tekemästä kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi yli 600 taloushallinnon ammattilaista tilitoimistoista ja yritysten talousosastoilta.
Verohallinto julkaisi ohjeen tutkimus- ja kehittämisvähennyksestä
Yhdistelmävähennys muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on yleinen lisävähennys, joka on 50 prosenttia yhdistelmävähennykseen oikeuttavista menoista. Yleisen lisävähennyksen verovuosikohtainen vähimmäismäärä on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. Yleisen lisävähennyksen voi tehdä ensimmäisen kerran verovuonna 2023.
14.03.2023 Kumppanisisältö
Automatisoi itse omat rutiinisi – ryhdy kansalaiskehittäjäksi
Miltä kuulostaisi, jos joku muu hoitaisi puolestasi taloushallinnon töissä usein toistuvat rutiinit, kuten tiedostojen lataamisen, taulukoiden muokkaamisen, tietojen syöttämisen järjestelmästä toiseen tai aineistopyyntöjen lähettämisen sähköpostilla? Heli Kortesalmi ja Anna Sivonen Haaga-Helian Älykkään automaation osaamiskeskus -hankeesta kertovat, miten toistuvia töitä voi automatisoida ja säästää työaikaa.
06.03.2023 Vain jäsenille Uutiset ja tiedotteet
Rahanpesulain velvoitteet: Tosiasialliset edunsaajat eri yhteisöissä
Tilitoimiston on rahanpesulain vaatimuksesta tunnistettava asiakkaidensa tosiasialliset edunsaajat ja kerättävä näistä rahanpesulain edellyttämät tiedot. Tämä velvoite koskee organisaatiomuodosta riippumatta kaikkia asiakkaita lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä. Mutta ketkä ja missä roolissa toimivat luonnolliset henkilöt ovat edunsaajia eri yhteisömuodoissa?
Tilitoimiston asiakkaaltaan saama Suomi.fi-valtuus ei riitä rahanpesulain edellyttämäksi henkilöllisyyden todentamiseksi
Vaikka yrityksellä olisikin vain yksi nimenkirjoittaja, on aina mahdollista, että toinen henkilö olisi antanut valtuuden käytettävissä olevan valtuutusoikeuden nojalla. Henkilöllisyyden todentamisen tarkoitus on varmistaa yksiselitteisesti, että henkilö on se, joka hän väittää olevansa ja asia voidaan todistaa myös jälkikäteen.
03.03.2023 Palkkablogi
Palkkablogi: Minkälaisella taustalla taloushallinnon alalle töihin?
Alkuvuoden aikana Palkkablogissa tutustutaan erilaisiin rooleihin ja työnkuviin palkka- ja henkilöstöhallinnossa. Haluamme nostaa esiin monipuolisia tarinoita sekä harjoittelijan näkökulmasta että kokeneiden konkareiden suusta. Mitkä ovat ne asiat, jotka saavat päivä toisensa jälkeen innostumaan ja toisaalta mitkä asiat saivat alun perin kiinnostumaan työstä taloushallinnon parissa?
Viking Linelle seuraamusmaksu työntekijöiden terveystietojen lainvastaisesta käsittelystä
Tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan laivayhtiö Viking Line on saanut 230 000 euron seuraamusmaksun useista tietosuojalainsäädännön rikkomuksista. Entisen työntekijän mukaan yhtiö säilytti hänen terveystietojaan henkilöstöhallinnon järjestelmässä yli 20 vuoden ajan tarpeettomasti. Asia selviää tietosuojavaltuutetun päätöksestä 8492/163/20.
Yhdistyslaki muuttui helmikuun alussa – muutosten hyödyntäminen voi edellyttää sääntöjen päivittämistä
Helmikuun alussa muuttunut yhdistyslaki tuo helpotuksia yhdistysten päätöksentekoon, jäsenasioiden käytännön hoitamiseen ja pienten yhdistysten kirjanpitoon. Lisäksi muutoksia tuli muun muassa selvitysmenettelyyn ja vahingonkorvausvelvollisuuteen. Muutosten hyödyntäminen voi edellyttää yhdistyksen sääntöjen päivittämistä.
14.02.2023 Vain jäsenille Uutiset ja tiedotteet
Tase-erittelyt keino asiakassuhteen syventämiseen ja asiakkaan tuntemiseen
Asiakkaan taseen tunteminen ja tase-erittelyjen tekeminen tuovat lisää asiantuntemusta tilitoimiston asiakkaiden hoitamiseen. Taloushallintoliiton kirjanpidon ja verotuksen työryhmän asiantuntijat, kouluttaja Kari Alhola, tilitoimistoyrittäjä Elmeri Linnera ja tilintarkastajanakin toiminut Marja-​Liisa Lohtander Vismalta keskustelivat aiheesta webinaarissa Mira Merikannon johdolla.
30.01.2023 Huolensa pahoittaja
Uupuminen – onko se aina pahasta?
Onko uupuminen sitä, että heittäytyy maahan reporankaksi. Vai onko tuo ilmaisu vain nautintoa. Ja oliko meistä joku, joka uupui Tili- ja veropäivien ihanaa raskasta tietomäärää kantaessaan. Enemmän viihdelinjalla oleva tuttavani uupui aamuyöllä baarissa ja taksijonossa, kun oli juopotellut koko yön.
Konkurssilaki ei käytännössä suojaa tilitoimiston saatavia
Konkurssilain 16:2,2 §:n on tarkoitus suojata tilitoimiston saatavia työstä, joka on tehty kahden kuukauden aikana ennen asiakasyrityksen asettamista konkurssiin. Pykälä sanoo: "Konkurssipesä vastaa myös velallisen kirjanpidon laatimisesta aiheutuneesta, konkurssin alkamista edeltäneiden viimeisten kahden kuukauden aikaan kohdistuvasta kohtuullisesta saatavasta."
T&k-vähennys etenee – liitto jätti lausuntonsa
Lakialoite laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoihin perustuvista lisävähennyksistä verotuksessa etenee eduskunnassa. Lakialoite oli keskiviikkona 30. marraskuuta eduskunnan verojaoston käsittelyssä. Taloushallintoliitto jätti lakialoitteesta oman lausuntonsa. Lausunnot on koottu eduskunnan verojaoston verkkosivuille
28.11.2022 Huolensa pahoittaja
Miten saat salattua verotietosi
Joskus käy niin onnellisesti, että yrittäjä saa myytyä yrityksensä ja saa siitä jopa rahaa. Lopullinen raha on usein varattu yrittäjän eläkepäivien tueksi. Meistä jokainen tietää, että eläkevakuutusmaksut on maksettu ehkä hieman niukkoina ja eläkettä ei juurikaan ole. Tuon verotiedon ilmitulo seuraavan syksyn loppukuukausina onkin sitten joillekin yllätys. Jos haluttaisiin keksiä keinoja, joilla tuota ilmiötä estettäisiin, on kekseliäs kirjanpitäjä hahmotellut vaihtoehtoja.
Muista nämä määräaikaisissa alv-muutoksissa: sähkön myynti ja henkilökuljetukset
Sähkön myyntiin sähköön sovellettava arvonlisävero alenee määräaikaisesti 24 prosentista 10 prosenttiin joulukuun ensimmäinen päivä ja on voimassa huhtikuun loppuun 2023. Lisäksi kotimaan henkilökuljetusten arvonlisävero muuttuu nykyisestä 10 prosentista nollaverokannan alaiseksi vuoden 2023 alusta huhtikuun loppuun.
Taloushallinnon ulkoistustutkimus: Viidennes ulkoistaneista valmis vaihtamaan palveluntarjoajaa
Talous- ja palkkahallinnon ulkoistustutkimuksen perusteella ulkoistamisen määrä kasvaa tulevaisuudessa lähes varmuudella. Taloushallintonsa jo ulkoistaneista yrityksistä ja kunnista noin viidesosa olisi valmis vaihtamaan nykyistä palveluntarjoajaansa. Kolme neljäsosaa vastaajista on jo ulkoistanut taloushallintonsa joko osittain tai kokonaan. 
Kohti strategista oppimista 
Taloushallintoalalla osaamisen painotus on perinteisesti lakisääteisissä teemoissa ja koulutuksissa. Murros on kuitenkin tapahtumassa: Jatkossa tarvitsemme monenlaisia osaajia, spesialisteista kokonaisuuksien hallitsijoihin, peruspalveluiden tuottajista uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäjiin.
Monta toimijaa, yhteiset intressit
Taloushallintoalan houkuttelevuuden nostaminen ja osaavan työvoiman saaminen edellyttää Taloushallintoliiton, yritysten ja oppilaitosten yhteisiä ponnisteluita. Onnistunut työelämäyhteistyö on kolmen kauppa, joka hyödyttää myös tulevaisuuden ammattilaisia.
14.07.2022 Uratarina
Kansainvälisyys mittaa osaamista
Pauliina Tujula on työskennellyt puhtaan energiantuotannon ratkaisuihin keskittyneessä KPA Unicon Groupissa. Konserniin kuuluu useita tytäryhtiötä ympäri maailmaa. Taloushallintoalan Tujula löysi vasta aikuisiällä, uuden työpaikan myötä.
11.07.2022 Uratarina
Datan käsittelijästä datan ymmärtäjäksi
Teen tuhannen palan talouspalapeliä asiakasyritysten kanssa. Voisi sanoa, että etsin heille päivittäin rahaa. Se tarkoittaa työtä muun muassa myyntikatteiden, laskutusten ja ennusteiden parissa, kiteyttää Ulla Soikkeli työtehtäviään.
17.02.2022
Taloushallintoliiton brändi uudistuu
Uudistimme brändimme ja tunnuksemme. Uusi ilme tukee entistä paremmin vahvaa tahtoamme kehittää taloushallintoalaa eteenpäin ja kasvattaa alan kiinnostavuutta esimerkiksi työpaikkana.
14.02.2022
Vinkkejä yrityksen perustamiseen
Oletko suunnittelemassa liiketoiminnan aloittamista? Ja sen vuoksi olet harkitsemassa yrityksen perustamista? Tästä kirjoituksesta löydät tietoa, mistä kaikkialta löytää tietoa, opastusta ja ideoita.
17.11.2021
Taloushallintoliitto 2.0
Muutoksien tynnyri on lastattu rohkeilla ratkaisuilla, voidaan jopa puhua Taloushallintoliitto 2.0:sta. On aika tehdä välitilinpäätös.
15.11.2021
Alihankintasopimus tilitoimistossa
Asiakastöiden ostaminen alihankintana toiselta tilitoimistolta tai ammatinharjoittajalta on yleistynyt. Olemme koonneet listaa alihankintasopimuksessa huomioitavista asioista.
26.10.2021
Pienyrityksen tietoturvan muistilista
Pienissäkin yrityksissä tietoturvan perusasiat ovat tärkeässä roolissa, sillä niiden laiminlyönti voi aiheuttaa paitsi tietoturvariskin, myös liiketoimintariskin. Tässä koostettuna pienyrityksen tietoturvan muistilista.
29.03.2021
Tilitoimistot erinomaisessa kunnossa
Viime syksynä tilitoimistotarkastus toteutettiin osin etänä kaikkiaan 143 toimistossa. Toimistot ovat yleisesti ottaen erinomaisessa kunnossa, ja tarkastukset saivat myös toimistoilta kiitosta.
04.01.2021
Verohallinto – rakas vihollisemme
Tilitoimiston asiantuntijalle voisi olla hyvä ratkaisu tehdä urakierto Verohallinnossa, jolloin Verohallintoon välittyisi ymmärrystä tilitoimistoalan tarpeista ja tunteista.
17.11.2020
Haussa: prosessiarkkitehti
Tulevaisuudessakin useimman tilitoimisto­ammattilaisen ydinosaamista ovat kirjanpito, palkanlaskenta, arvonlisäverotus ja tuloverotus – höystettynä kiinnostuksella yhtiöoikeuteen tai vaikkapa työoikeuteen.
18.10.2020
Taloushallintoliitto – Työntekijäliitto?
Knapsu nalkuttaa, jäkättää ja marmattaa alan ilmiöistä ja välillä muustakin. Vaikka nimimerkin taakse kätkeytyvän pakinoitsijan annetaan (toistaiseksi) olla työsuhteessa Taloushallintoliittoon, hänen näkemyksensä eivät kaikilta osin vastaa liiton ja sen toimielinten virallista näkemystä.
09.06.2020
Uusi normaali
Kevään aikana tilitoimistot ovat ottaneet lisäarvopalveluiden tarjonnassa rohkeita askeleita.
27.03.2020
Uusia kasvoja tuli taloon
Linda Paasikallio, Mirka Marttunen ja Miisa Vierikko ovat Suomen Taloushallintoliiton uusimpia työntekijöitä. Mitä heidän työnkuvaansa kuuluu ja kuinka he voivat auttaa liiton jäseniä?
23.09.2019
Haluamme supersankareita
Mitä enemmän tilitoimistojen asiakkaat kokevat saavansa lisäarvoa vaikeissa tilanteissa, sitä enemmän he ovat palveluista valmiita maksamaan.
21.09.2019
Taloushallintoliiton kevätkokous Turussa
Taloushallintoliiton kevätkokouksessa Turun linnassa valittiin uusia jäseniä liiton hallitukseen. Hallitukseen valittiin tiettävästi historian ensimmäinen Verohallinnon edustaja, yritysveroyksikön ylijohtaja Ari Mäkelä.
26.03.2019
Hyödynnä tehokkaasti tilitoimistotarkastusta
Tilitoimistotarkastus selvittää tilitoimiston nykytilanteen, sparraa ja opastaa eteenpäin. Parhaan hyödyn tarkastuksesta saa, kun yrittäjä valmistautuu siihen hyvin ja keskittyy keskusteluun tarkastajan kanssa.
16.01.2019
Miten hoidat ALV-yhteenveto­-ilmoitukset helposti
Fennoa halusi toteuttaa ALV-yhteenvetoilmoitusten toiminnallisuuden mahdollisimman suoraviivaiseksi. Tarkoitus on vähentää kaikkien Fennoaa käyttävien tilitoimistojen rutiinityötä ja hiuksien harmaantumista tälläkin osa-alueella.
16.01.2019 Uratarina
Testi ja etappi eteenpäin
Fredrik Lönnqvist oli viimeisimmän KLT-tentin paras ja Anton Nurmiainen PHT-tentin priimus. Tutkinnot merkitsivät molemmille oman osaamisen testaamista ja yhtä etappia jatkuvan oppimisen virrassa.
16.01.2019
Kohti uutta
Taloushallintoliitto tarjoaa palveluita niin tilitoimistoyrittäjille, -työntekijöille kuin taloushallinnon asiantuntijoille.
23.08.2018
Tilitoimistotarkastus kehittyy
Taloushallintoliiton hallitus on päättänyt Tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta muutoksista tilitoimistotarkastuksen toimintamalliin ja hyväksynyt laaditun kehityssuunnitelman.
21.06.2018
Malja 50-vuotiaalle!
Taloushallintoliiton 50-vuotisjuhlakausi huipentuu Kesäpäivien illalliseen Helsingissä kesäkuun 5. päivän iltana.
21.03.2018
KLT-tentin pääsyvaatimuksiin muutoksia
KLT-tutkinnon raskasta hakuprosessia päätettiin virtaviivaistaa. Nyt myös merkonomit voivat osallistua KLT-tenttiin kolmen vuoden työkokemuksella yhdessä yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kanssa.
18.01.2018
Oma akatemia kasvattaa Dextilin osaamista
Keskisuomalainen tilitoimisto Dextili päätti investoida isosti henkilöstön osaamispääoman varmistamiseen ja kartuttamiseen. Yrityksessä lähdettiin kehittämään omaa akatemiaa, jonka toiminta on tarkoitus istuttaa osaksi yrityksen arkea.
18.10.2017
PHT-koulutus on vaivansa väärti
Kun edellinen Taloushallintoliiton järjestämä PHT-koulutusohjelma alkoi, päätettiin Kunnan Taitoassa ottaa PHT-koulutusohjelma henkilöstön kouluttautumissuunnitelmaan.
18.10.2017
Yhden pysähdyksen taktiikka
Tilitoimiston asiakkaat tarvitsevat lakisääteisen kirjanpidon ja palkkahallinnon lisäksi taloudellista neuvonantoa. Se on helppo kytkeä osaksi tilinpäätöspalaveria.
23.08.2017
Toimialan hieno järjestö
Taloushallintoliiton puheenjohtajana vuosina 2014-2017 toiminut Vuokko Mäkinen muistelee liiton toimintaa, jonka ytimessä on aina ollut edunvalvonta ja koulutus.
23.05.2017
Vahva järjestelmäosaaja tuli taloon
Janne Fredman on uusi kasvo Taloushallintoliiton tiimissä. Hän aloitti huhtikuussa liiton kolmantena johtavana asiantuntijana ja vastaa prosessien sekä järjestelmien kehittämisestä.
23.05.2017
Pakko kehittyä!
Taloushallinnon täydellinen digitalisaatio ottaa tällä hetkellä Suomessa reippaita askelia.
17.01.2017
Takaisin juurille
Vuokko Mäkinen kertaa kirjanpidon historiaa ja suuntaa katseen kohti digitalisaation myötä puhtaltavia uusia muutoksen tuulia.
17.01.2017
Aika uudistua
Taloushallintoliiton tuore toimitus­johtaja Antti Soro uskoo, että tilitoimistoilla on paljon mahdollisuuksia kehittyä asiakkaidensa monipuoliseksi neuvon­antajaksi ja sparraajaksi.
17.01.2012
Viron kirjanpitäjien yhdistys
Viron kirjanpitäjien yhdistyksen ERK:n hallituksen puheenjohtaja kertoo yhdistyksen toiminnasta sekä kirjanpitoalan tulevaisuudennäkymistä teknologian kehittymisen myötä.

Tiesitkö?

 • Julkaisemme opiskelijoiden lopputöihin ja pro graduihin perustuvia artikkeleja Kanavalla.
 • Maksamme 200 euron kirjoituspalkkion.
 • Meillä on julkaisussa varsin tiukka seula eli edellytämme mielenkiintoista, koko alaa tai yleisellä tasolla kiinnostavaa aihetta.
 • Käymme mm. stipendin saaneet lopputyöt aina huolella läpi ja peilaamme niitä alan keskusteluun ja ilmiöihin.

Lisätietoja: janne.fredman@taloushallintoliitto.fi