Lopputyöartikkelit

Pandemia muutti tilitoimistojen työskentelytapoja

Koronapandemia muutti tilitoimistojen työskentelytapoja nopeassa tahdissa perinteisestä toimistotyöskentelystä etätyömalliin. Osassa tilitoimistoissa etätöitä tehtiin jo ennen koronapandemiaa, mutta viimeistään pandemian myötä monet siirtyivät osittain pakostakin etätyöskentelyyn.

Opinnäytetyössä tutkittiin keväällä 2021, miten pandemian myötä lisääntynyt etätyöskentely on vaikuttanut tilitoimistojen arkeen. Alla poimintoja ja yhteenvetoa.

Parempaa oman työn hallintaa

Tutkimustulosten mukaan suurin osa tilitoimistossa työskentelevistä haluaa tulevaisuudessa työskennellä hybridimallin mukaan. Näin pystytään yhdistämään sekä toimistotyön että etätyöskentelyn parhaimmat puolet.

Tulosten perusteella ihanteellinen etätöiden määrä olisi noin kolme päivää viikossa.

Etänä epämuodollisuus ja avoimuus ovat eri asia kuin toimistolla.

Etätyöskentelyn parhaimpina puolina pidetään lisääntynyttä vapaa-aikaa, työtehon parantumista sekä itsenäistä aikatauluttamista. Toimistolla työskentelyn hyötyinä koettiin puolestaan ergonomisuus, parempi asiakaspalvelun laatu sekä osan työajan käyttäminen itseopiskeluun.

Ergonomia etätöissä riippuu omasta sekä työnantajan panoksesta. Kaikki työnantajat eivät ole panostaneet vielä etätyön ergonomiaan, eikä työntekijöillä välttämättä ole mahdollisuutta panostaa ergonomiaan, kuten sähköpöytään tai erilaisiin tuoleihin kotona.

Parempaan asiakaspalveluun pystyminen toimistolla kuin etätöissä on mielenkiintoinen tulos. Selkeästi vielä koettiin, että fyysinen läsnäolo takaa paremman asiakaspalvelun kuin tietotekniikan välityksellä viestiminen.

Artikkelin kirjoittajat Hanna Aalto ja Anu Rönn opiskelevat Hämeen ammattikorkeakoulussa ylempää AMK-tutkintoa. He selvittivät Taloushallintoliiton toimeksiantona, mm. onko tilitoimistoissa siirrytty etätöihin pandemian myötä ja miten tilitoimistojen henkilöstö on kokenut etätyöskentelyn verrattuna toimistossa työskentelyyn.

Tulevaisuuden tilitoimistotyö (linkki HAMK:n sivuille)

Työajan käyttäminen itseopiskeluun sai huonot tulokset vastauksien perusteella mahdollisesti sen vuoksi, ettei tarjolla ole ollut fyysisiä luentoja, kursseja tai opiskelupäiviä, joihin oli totuttu ennen pandemiaa. Toisaalta koulutustarjoajat ovat muuttaneet tarjontaansa entistä enemmän etätyötä palvelevaksi esimerkiksi lisäämällä erilaisten webinaarien ja verkkokurssien osuutta, jolloin itsensä kehittäminen ja opiskelu on nykyään myös mahdollista etätöissä.

Onnistumisen tunteita etäkonttorilla

Tutkimustuloksien perusteella esihenkilöt ovat etätyössä pääasiassa helposti lähestyttäviä. He myös kuuntelevat ja tukevat tarvittaessa. Luottamus on säilynyt pandemian tuomista muutoksista huolimatta mikä on mahdollistanut hyvänä pysyneen vuorovaikutuksen. Tuloksista nousi kuitenkin esiin, ettei esihenkilö anna tarpeeksi palautetta, kysele kuulumisia tai viesti tarpeeksi selkeästi tavoitteista.

Heikommat tulokset liittyvät kaikki osaltaan viestintään ja yhteydenpitoon, mikä on vaatinut eniten muutoksia etätöiden myötä.

Toimistolla vapaampi jutustelu on ollut osa vuorovaikutusta, mutta etätöissä vaatii erikseen yhteydenottoa. Tutkimuksen perusteella esihenkilöltä toivotaan entistä enemmän oma-aloitteista aktiivisuutta ja selkeämpää viestintää.

Etätöissä voidaan henkisesti usein paremmin. Etätöissä on riittävästi aikaa suoriutua työtehtävistä ja etätöissä koetaan onnistumisen tunteita. Haasteina tutkimuksen tulosten mukaan koettiin yksinäisyys, vähäinen palautteen saaminen sekä yhteisöllisyyden väheneminen ja vähäinen yhteisten tapahtumien määrä työyhteisössä.

Hyvinvointi on säilynyt pandemian aikana hyvänä tai pandemian tuomat ongelmat eivät ole vielä nousseet kunnolla esiin, vaan näkyvät vasta vuosien päästä.

Verkkokoulutus

Etätyön johtaminen

Miten etätyömahdollisuus vaikuttaa työntekijöihin, mihin johtamisessa olisi hyvä kiinnittää huomiota ja mitkä konkreettiset kulmakivet olisi tärkeää huomata hyvässä etäjohtamisessa?

Mm. nämä kysymykset käydään läpi uudessa verkkokoulutuksessamme, Etätyön johtaminen, lue lisää tästä

Työtavat uusiksi, ei paluuta entiseen

Kaiken kaikkiaan tilitoimistot ovat selvinneet pandemia-ajasta hyvin. Se on jopa vienyt alaa eteenpäin, koska on jouduttu pohtimaan asioita uusista näkökulmista. Työelämä ei tule palaamaan täysin samanlaiseksi kuin mitä se oli ennen koronapandemiaa.

Tilitoimistojen, kuten muidenkin alojen työpaikkojen, olisi hyvä panostaa etäjohtamiseen ja työhyvinvointiin. Vuorovaikutus- ja tunnetaidot tulevat korostumaan tulevaisuudessa, joten näihin kannattaa kiinnittää huomiota. 

Mahdollisena huolenaiheena koettiin myös etätöihin siirtyneiden henkilöiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Fyysisestä hyvinvoinnista pystytään paremmin pitämään huolta tarjoamalla ergonomisia työvälineitä, rakentamalla hyvää taukokulttuuria ja kannustamalla fyysisestä hyvinvoinnista huolta pitämiseen, mutta henkisen hyvinvoinnin ylläpito vaatii erilaisia ennaltaehkäiseviä toimia.

Tätä voisi huomioida esimerkiksi tarjoamalla itsensä johtamisen koulutusta työntekijöille, panostamalla yhteisöllisyyteen ja laajaan yhteistyöhön työterveyden kanssa sekä mahdollisesti myös muuten tukea henkistä hyvinvointia esimerkiksi terapiapalveluilla.

Palkkapodcast: Voi hyvin hybridityössä

Tilioimistoissa on tehty etätöitä jo ennen pandemiaa. Silti hyppäys ja etätöihin siirtymisen vauhti oli pari vuotta sitten hurja. Perehdytys, asiakaspalvelu ja esimiestyö ovat vaatineet uusien taitojen opettelua. ”Etänä epämuodollisuus ja avoimuus ovat eri asia kuin toimistolla”.

Niina Asujamaa ja Annika Salo keskustelevat etätyön tekemisestä, sen johtamisesta ja vaikutuksesta työilmapiiriin.

Lue myös