Uutiset ja tiedotteet

Suhtautuminen etätyöhön jakaa tilitoimistoja

Tilitoimistoissa etätyön mahdollisuuksia hyödynnetään vielä melko vähän, vaikka esimerkiksi nykyaikaiset taloushallinnon järjestelmät, taloushallinnon digitalisoituminen ylipäätään sekä tietoliikenneyhteyksien laadun ja nopeuden kehittyminen ovat parantaneet niitä merkittävästi. Teknisten ratkaisujen lisäksi tärkeään rooliin nousevat myös yhtenäiset prosessit sekä tehtävien selkeät tavoitteet ja aikataulut.

Suhtautuminen etätyöhön jakaa alan toimijoita, ja tilanne vaihtelee yritysten välillä paljonkin. Vaikka ratkaisut etätyöskentelyyn ovat teknisesti olemassa, käytännössä vain osa yrityksistä toimii täysin sähköisten järjestelmien avulla työn tekemisen fyysisestä paikasta riippumattomasti. Keskeisenä syynä tyypillisimmin on se, että ”paperiasiakkaita” on edelleen paljon. Myös työtilat ja -ergonomia muodostuvat usein rajoitteeksi kotona työskentelyyn.

Toisaalta alalta löytyy myös toimijoita, jotka ovat ottaneet etätyöskentelyn työnteon muodoksi jopa kokonaan. Näissä yrityksissä työtavat ja asiakkuudet ovat jo lähtökohtaisesti muodostuneet ”sähköisiksi”.

Vallitsevien poikkeusolojen aikana etätyötä on hyödynnetty selvästi aiempaa enemmän käytännössä kaikissa alan yrityksissä. Päivittäiseen etätyöhön on siirtynyt yli 40 prosenttia tutkimukseen osallistuneista. Vuosi 2020 on ollut uudenlainen harppaus etätyön maailmaan, vaikka haasteitakin on tullut toki vastaan. Havaintojen perusteella lienee todennäköistä, että jatkossakin etätyö tulee säilymään ja myös arkistumaan työnteon muotona.

Etätyöhön siirtyminen vaatii organisaatiolta ennakkoluulotonta suhtautumista uusiin tapoihin organisoida työtä sekä tietysti luottamusta työntekijöiden ja työnantajan välillä. Lisäksi etätyöhön siirryttäessä on tärkeää huolehtia muun muassa työyhteisön sosiaalisten suhteiden säilymisestä sekä riittävästä työvälineiden ja tietoturvan osaamisesta.

Sivian Immonen tutki Haaga-Heliaan tekemässä opinnäytetyössään etätyöskentelyn nykytilannetta tilitoimistoissa ja selvitti kehityskohteita. Tutkimus tehtiin syksyllä 2020 Taloushallintoliiton toimeksiannosta. Tutkimukseen osallistui yli 200 vastaajaa.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 3/2021.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.