Uutiset ja tiedotteet

Vastuullisuus osana tilitoimiston liiketoimintaa 

Kajaanilaisessa tilitoimistossa vastuullisuusasiat ovat täysin vakiintunut osa päivittäistä toimintaa. Vastuullisuus näkyy ja tuntuu niin asiakastyössä, toimistossa kuin rekrytoinneissakin. Miten tämä on onnistunut, toimitusjohtaja Akseli Leppänen?

Valtaosa suomalaisista yrityksistä pitää vastuullisuutta tärkeänä ja myös merkittävänä tekijänä menestymisen kannalta. Silti vain harva on asettanut organisaatiossaan vastuullisuustavoitteita (* lähde: Aula Research). Vaikka yrityksillä on tahtotilaa toimia vastuullisesti, keinot ja osaaminen ovat puutteellisia. Voisivatko tilitoimistot toimia apuna yritysten vastuullisuustyössä?

Vastuullisuus on kilpailuetu myös osaajien rekrytoinnissa.

Vuonna 1957 perustettua Kajaanin Tilitaitoa kolmannessa polvessa luotsaava toimitusjohtaja Akseli Leppänen on ottanut vastuullisuuden osaksi tilitoimistonsa strategiaa niin omassa sisäisessä toiminnassaan kuin asiakasneuvonnassa.

Leppänen on tehnyt pro gradu -työnsä vastuullisesta liiketoiminnasta käyttäen case-esimerkkinä Kajaanin Tilitaitoa, Vastuullinen Liiketoiminta : Case: Tilitoimisto Kajaanin Tilitaito Oy – UTUPub 

Iso potentiaali asiakastyössä

Leppänen näkee vastuullisuusteeman tärkeänä osa-alueena heidän palvelutarjontaansa ja kilpailuetuna niin asiakkaiden kuin henkilöstön suuntaan. Esimerkiksi asiakastapaamisissa vastuullistoimia nostetaan aktiivisesti esiin muiden teemojen ohella. Keskusteluissa vastuullisuus jaetaan kolmeen osa-alueeseen: sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen vastuuseen.

– Tilitoimistoilla on asiakkaiden tositeaineistosta saatavaa tietoa yhdistelemällä valtava potentiaali auttaa asiakkaita kehittämään vastuullisuuden eri osa-alueita. Usein teemat myös limittyvät. Esimerkiksi sähköiseen taloushallintoon siirtymällä saadaan tositemateriaalin hiilijalanjälkeä pienennettyä. Samanaikaisesti reaaliaikaisempi data tukee asiakkaan liiketoimintaa ja esimerkiksi ajansäästö tuo taloudellista hyötyä, korostaa Leppänen.

– Sairauspoissaoloista saatavaa dataa tutkimalla puolestaan voidaan löytää yrityksissä kehityskohteita, jotka auttavat lisäämään henkilöstön hyvinvointia ja vähentämään sairauspoissaoloja.

Leppänen on tehnyt Kajaanin Tilitaidon nettisivuille hiilijalanjälkilaskurin, jolla voidaan verrata asiakkaan osto- ja myyntilaskujen ympäristökuormitusta paperisena ja sähköisenä, sekä saatua aikasäästöä sähköiseen taloushallintoon siirryttäessä. Nämä käydään asiakkaan kanssa läpi tilinpäätöspalaverissa.

Laske kuinka paljon voit säästää aikaa ja luontoa sähköisellä taloushallinnolla

Vastuullisuus näkyy ja tuntuu

Kajaanin Tilitaidon omassa toiminnassa vastuullisuutta toteutetaan monin pienin ja isoin ratkaisuin. Tilitaito on nettisivuillaan kuvannut vastuullisuusstrategiansa. Toimiston katolle on asennettu aurinkopaneelit ja kesäaikaan toimisto on sähkön suhteen täysin omavarainen. Ylimääräiset it-laitteet kierrätetään paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Henkilökunnalle tarjotaan tavanomaisten henkilökuntaetujen lisäksi mahdollisuus kymmeneen palkalliseen koulutuspäivään vuodessa. Työergonomiaan on kiinnitetty huomiota paitsi sopivalla välineistöllä, myös tarjoamalla joustoa työajoissa ja hybridityöskentelymahdollisuudella. Sairauspoissaolojen mittaus ja ennaltaehkäisy on isossa roolissa.

– Erityisen tärkeää on kuitenkin huomioida, että vain kannattava liiketoiminta mahdollistaa vastuullisen toiminnan ja kehittämisen. Taloudellisista realiteeteista on aina pidettävä huolta.

Yritysvastuu Suomessa

Elinkeinoelämän keskusliitto selvitti Aula Researchilla teettämässään tutkimuksessa loppuvuodesta 2021 ensimmäistä kertaa Suomessa pk-yritysten näkemyksiä yritysvastuusta. Kyselyyn vastasi 504 yrityspäättäjää. Kyselyssä mukana olleet yritykset työllistivät 10-250 henkilöä.

  • 92 % kyselyyn vastanneista piti vastuullisuuden merkitystä omassa liiketoiminnassaan erittäin merkittävänä tai melko merkittävänä.
  • 93 % koki vastuullisuuden merkityksen tulevaisuudessa liiketoiminnan menestymisen kannalta entistä suuremmaksi.
  • Merkittävimpinä vastuullisuuden osa-alueina nähtiin henkilöstön hyvinvointiin liittyvät seikat sekä ilmastonmuutoksen torjunta.
  • Vain 44 % vastanneista oli asettanut organisaatiossaan vastuullisuustavoitteita.
  • Eniten apua koettiin tarvittavan vastuullisuusmittareiden kehittämiseen ja hiilijalanjäljen laskentaan.

*) Kyselyyn voit tutusta tarkemmin täältä 
https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/11/EK_Pk-Vastuullisuusbarometri_2021.pdf