Uutiset ja tiedotteet

Pieniä muutoksia TAL 2018 -sopimuksen yleisiin sopimusehtoihin

Yrityssaneerauslaki muuttui heinäkuussa. Päivämme tältä osin myös TAL2018 sopimuksen yleiset sopimusehdot, koska haluamme pitää sopimusehdot selkeinä ja laadukkaina.

Yrityssaneerauslakiin tuli 1.7.2022 voimaan seuraava lisäys, 15 §:

  • Velallisen tekemä sitoumus, jonka nojalla velkoja tai muu velallisen sopimuskumppani saa irtisanoa tai purkaa sopimuksen taikka muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoa sillä perusteella, että yrityssaneerausta on haettu tai yrityssaneerausmenettely on aloitettu, on pätemätön. Sama koskee tällaiseen sitoumukseen vaikutuksiltaan rinnastettavaa sitoumusta, järjestelyä tai muuta toimenpidettä.

Säädöksen taustalla on se, että toiminnan kannalta keskeisten sopimusten voimassaolo on yleensä edellytys saneerausmenettelyn onnistuneelle läpiviennille ja liiketoiminnan jatkamiselle. Konkurssilaissa tai yksityishenkilön velkajärjestelylaissa ei ole tehty vastaavaa muutosta. Aiheesta lisää: Tärkeitä lakiuudistuksia yrittäjälle

TAL 2018 -sopimuksessa on purkuperusteena mainittu kohdassa 10:

  • Osapuoli saa purkaa sopimuksen, jos toinen osa­puoli ha­kee velkojiltaan akordia, toisen osapuolen omai­suutta on haet­tu konkurssiin luovutettavaksi tai sitä haetaan yrityssanee­raus- tai velkajärjestely­menettelyyn.

Yleiset sopimusehdot (TAL-2018) 

Pakottavaa tai kiireistä tarvetta ei yleisten sopimusehtojen päivittämiselle tämän johdosta ole, koska yrityssaneerauslain säädöksen perusteella kyseinen yleisten sopimusehtojen kohta on joka tapauksessa pätemätön.

Päivitämme kuitenkin yleiset sopimusehdot tältä osin, koska haluamme pitää sopimusehdot selkeinä ja laadukkaina. 

Tilitoimistoyrittäjä!

Onko sinulla tiedossasi muutostarpeita tai kehitysehdotuksia yleisiin sopimusehtoihin? 

Ole yhteydessä Taloushallintoliiton jäsenpalvelujohtaja Ari Lahdenkauppiin, puh. 050 592 9509.

Sopimukset ja sopiminen
Liiton jäsenillä tulee olla kaikkien talous- ja palkkapalveluasiakkaidensa kanssa hyvän tilitoimistotavan mukainen voimassa oleva kirjallinen toimeksiantosopimus. Suositamme sitä koko alalle.