TNT-tutkinto 2024

Tili-instituuttisäätiön hyväksymien TNT-asiantuntijoiden säännöt

Vahvistettu 2.2022

1 § TNT-asiantuntijaksi hyväksyminen

Tili-instituuttisäätiö voi hyväksyä TNT-asiantuntijaksi taloushallinnon suunnittelun ja yritysneuvonnan tehtäviä hoitavan henkilön, joka on jäljempänä mainituin tavoin perehtynyt alaan sekä suorittanut säätiön järjestämän TNT-tutkinnon.

2 § Vaatimukset TNT-asiantuntijalle

TNT-asiantuntijan tulee olla hyväksyttäessä ja jatkuvasti sen jälkeen rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

3 § TNT-tutkinnon suorittaminen

Tili-instituuttisäätiö järjestää kolmivaiheisen TNT-tutkinnon vuosittain. TNT-tutkinnon suorittaminen vaatii osaamista talousohjauksen, yritysrahoituksen, yrityksen arvonmuodostuksen, taloushallinnon prosessien ja automaation sekä yritysvastuun osa-alueilta. Suoritukseen kuuluu työnäytteiden raportointi, kirjatentti sekä TNT-lopputyö. Työnäytteiden raportoinnilla suorittaja osoittaa työkokemuksensa aihepiiristä. Kirjatentti sisältää kysymyksiä tutkinnon osaamisalueilta. Lopputyönä suorittaja laatii kirjallisen raportin valitsemastaan, tutkinnon aihepiiriin liittyvästä aiheesta. Suoritusvaatimukset vahvistetaan vuosittain.

4 § Vaatimukset tutkintoon hyväksymiselle

TNT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä pohjakoulutus ja soveltuva työkokemus. 

Pohjakoulutusvaatimukset

Henkilön on tullut suorittaa jokin ao. tutkinnoista:

  • Maisterin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai MBA-tutkinto
  • Ammattikorkeakoulututkinto, kandidaatin tutkinto tai yo-merkonomin tutkinto
  • KLT-tutkinto

Työkokemusvaatimukset

Tutkintoon osallistuvalla tulee olla hyväksyttävää työkokemusta vähintään 3 vuotta taloussuunnittelun ja yritysneuvonnan tehtävissä. Työkokemus voi olla myös esimerkiksi alaan liittyvistä johtamis- ja koulutustehtävistä.

Työkokemuksella on tullut hankkia riittävän itsenäinen ja monipuolinen käytännön perehtyneisyys aihepiirin tehtäviin.

5 § Tutkintoon hyväksyminen erityisestä syystä

Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä hyväksyä osallistumaan tutkintoon henkilön, joka ei täytä 4 §:ssä asetettuja edellytyksiä.

6 § Hakeminen

Hakemus TNT-tutkintoon jätetään Tili-instituuttisäätiölle erikseen vahvistettavana ajankohtana. Päätös tutkintoon hyväksymisestä ja suorittamisaikataulu ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30 päivää ennen suorittamisen alkua.

Osallistumismaksun suorittaminen eräpäivään mennessä on edellytyksenä TNT-tutkintoon osallistumiselle.

7 § TNT-pätevyyden voimassaolo

Tili-instituuttisäätiö antaa todistuksen TNT-pätevyyden hyväksytysti suorittaneelle. TNT-asiantuntija on oikeutettu ammattia harjoittaessaan käyttämään nimensä yhteydessä nimitystä TNT-asiantuntija tai lyhennettä TNT.

TNT-pätevyys on voimassa toistaiseksi ilman erillistä hakemusta. Tili-instituuttisäätiö pitää julkista rekisteriä TNT-asiantuntijoista.

TNT-asiantuntijalla on velvollisuus antaa Tili-instituuttisäätiölle sen pyytämät tiedot. TNT-asiantuntijan tulee jatkuvasti täyttää näiden sääntöjen mukaiset vaatimukset. Tili-instituuttisäätiöllä on oikeus valvoa ja tarkastaa TNT-asiantuntijoiden toimintaa.

Tili-instituuttisäätiö päättää vuosittain TNT-pätevyyden ylläpitomaksusta. Tämä maksu tulee suorittaa vuosittain.

8 § TNT-asiantuntijan ylläpitovaatimukset ja raportointi

TNT-pätevyyden ylläpito edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Tämä varmistetaan toimimalla talouden suunnittelun ja neuvontapalveluiden tehtävissä sekä riittävällä ajantasaisella, osaamista ylläpitävällä ja kehittävällä koulutuksella.

Työkokemus

TNT-asiantuntijan tulee toimia talouden suunnittelun ja yritysneuvonnan tehtävissä, joissa toimenkuva on riittävän laaja-alainen ja monipuolinen.

Ylläpitokoulutus

TNT-asiantuntijan tulee osallistua pätevyyden ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen. Kolmen vuoden jaksossa koulutusta tulee olla yhteensä 8 koulutuspäivää. Koulutusta tulee olla vähintään kolmelta (3) seuraavista ydinosaamisalueista, kustakin vähintään yksi (1) päivä:

  • Sisäinen laskenta
  • Yritysneuvonta
  • Teknologia ja prosessit
  • Yritysrahoitus
  • Yritysvastuu
  • Johtaminen ja kehittäminen
  • Liiketoiminta

Erityisen syyn perusteella em. ylläpitokoulutuksen vaatimukset voidaan soveltuvin osin korvata TNT-asiantuntijan luotettavasti osoittaessa muutoin, että hänen osaamisensa on ajan tasalla.

Ylläpitovaatimusten täyttymisessä voidaan huomioida mahdolliset erityiset tilanteet kuten työttömyys, perhevapaa, opinto- ja/tai vuorotteluvapaa tai sairaus.

Raportointi

TNT-asiantuntija antaa työtehtävistään ja koulutuksesta selvityksen Tili-instituuttisäätiölle 3 vuoden välein.

Ylläpitokoulutusvaatimukset niille, joilla on useampi taloushallinnon pätevyys

Kunkin pätevyyden ylläpitämiseen vaaditaan kolmen vuoden jaksossa 6 ylläpitokoulutuspäivää kyseisen pätevyyden ydinosaamisalueilta. 

9 § TNT-pätevyyden lakkauttaminen

Tili-instituuttisäätiö voi lakkauttaa asiantuntijan TNT-pätevyyden, jos ylläpitovaatimukset eivät täyty, jos säännöissä asetettuja edellytyksiä ei noudateta, tai muusta perustellusta syystä.

Lakkauttamisen sijasta Tili-instituuttisäätiö voi myös antaa TNT-asiantuntijalle huomautuksen tai varoituksen.

Ennen lakkauttamista taikka huomautuksen tai varoituksen antamista Tili-instituuttisäätiö voi hankkia tilanteesta tarpeellisen selvityksen. Samalla se antaa TNT-asiantuntijalle tilaisuuden selvityksen antamiseen.

TNT-pätevyyden lakkauttamisen jälkeen päättyy asiantuntijan oikeus käyttää nimensä yhteydessä nimitystä TNT-asiantuntija tai lyhennettä TNT.

10 § TNT-pätevyyden palauttaminen

TNT-pätevyyden päättymisen jälkeen voi henkilö myöhemmin pyytää sen uudelleen voimaan saattamista. Tili-instituuttisäätiö voi harkintansa mukaan palauttaa TNT-pätevyyden säännöissä asetetut edellytykset täyttävälle henkilölle.