TNT-tutkinto 2024

Kirjatentti

TNT-tutkinnon kirjatentti sisältää kysymyksiä talousohjauksen, yritysrahoituksen, yrityksen arvonmuodostuksen, prosessien ja tekniikan ja yritysvastuun osa-alueilta. Kirjatentti mittaa suorittajan ymmärrystä tenttiaineistosta ja kykyä soveltaa oppimaansa.

Kirjatentti järjestetään 6. syyskuuta 2024 klo 9-12

TNT-kirja​tentti järjestetään sähköisenä, valvottuna tenttinä Inspera Exam Portal -tenttialustalla. Kirjautumistunnukset ja tarkemmat ohjeet tenttialustan asennukseen ja kirjautumiseen lähetetään sähköpostitse 6.8.2024.

Lisätietoja tenttialustasta saat kohdasta Inspera Exam Portalin asennus ja käyttö.

Aineistoluettelo vuoden 2024 tenttiin

Moderni rahoitus
Knüpfer​ – Puttonen
Alma Talent, 2018
Digiteos

Talousohjaus ja kustannuslaskenta
Järvenpää – Länsiluoto ­– Partanen – Pellinen
Sanoma Pro, 2017 (tai uudempi painos)
Painettu teos

Hyvä hallitustyö, 9. painos
Erma – Rasila – Virtanen
Kauppakamari, 2022
Painettu teo, digiteos

Datasta liiketoimintaan – 10 tehokasta työkalua
Aho – Laukkanen – Sivula
Alma Talent, 2023
Digiteos

Uudet kestävyysraportointivaatimukset – Mitä ne tarkoittavat käytännössä?
Niskala – Palmuaro
Alma Talent. 2023
Digiteos

Esimerkkejä tenttikysymyksistä

Kysymys 1

Yrityksen taseen vastaavissa on omaa ja vierasta pääomaa, joihin ei sisälly saatuja ennakoita. Yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on 60%. Yrityksen liikevaihto on 1 700 000 euroa ja pääoman kiertonopeus on 1,1 kertaa vuodessa.

Mikä on yrityksen omavaraisuusaste?

 • 34 %
 • 40 %
 • 44 %
 • 52 %

Kysymys 2

Mikä seuraavista sopimuksia koskevista väittämistä pitää paikkansa?

 • Osakekaupassa yhtiön sopimukset säilyvät aina ennallaan, vaikka omistaja vaihtuu.
 • Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä kaikissa tapauksissa yrityskaupan tai yritysjärjestelyn tavasta riippumatta.
 • Osakassopimus raukeaa, jos yli puolet osakekannasta vaihtaa omistajaa.
 • Sopimukset on aina laadittava kirjallisesti ollakseen päteviä.

Kysymys 3

Super-Hitsarit Oy aikoo hankkia uuden hitsauslaitteiston. Toisensa poissulkevina investointivaihtoehtoina se harkitsee laitteistoja A ja B. Investoinnin hankintamenot molemmilla laitteistoilla ovat 90000 euroa. Investoinnit toteutetaan vuonna 0, eikä niillä oleteta olevan jäännösarvoa. Investoinnin pitoaika on viisi vuotta. Yrityksellä on käytössä seuraavat investointivaihtoehtoja koskevat tiedot oletetuista vuosittaisista nettotuotoista ja diskonttaustekijöistä 10 % korkokannalla.

Laitteisto ALaitteisto BDiskonttaustekijä
VuosiNettotuotto (€)Nettotuotto (€)10 %
139 00039 0000,9091
230 00025 0000,8264
318 00022 0000,7513
414 00018 0000,6830
512 00012 0000,6209

Mikä seuraavista investointivaihtoehtoja koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?

 • Nettonykyarvomenetelmä suosittaa laitteiston B hankkimista.
 • Laitteiston B sisäinen korkokanta on suurempi kun kymmenen.
 • Laitteiston A sisäinen korkokanta on alle kymmenen.
 • Laitteiston A nykyarvoindeksi on yli 1.