Uusi hallitus esittäytyy

Taloushallintoliiton Kesäpäivillä valittiin uusi hallitus kaudelle 2018-2019.

Hallitusvalinnoissa painottui tänä vuonna alueellisen näkökulman lisäksi hallituksen jäsenten monipuolinen osaaminen, tausta ja verkostot liiton jäsenten hyväksi. Hallituksen kokoonpano tukee hyvin liiton strategisia tavoitteita, joita ovat muun muassa koulutusyhteistyön tiivistäminen sekä jäsenkunnan laajentaminen muun muassa palkkahallinnon ulkoistuspalveluita tarjoavien yritysten ja julkishallinnon taloushallinnon palveluntarjoajien suuntaan.

ANTTI RANTALAINEN
puheenjohtaja, Tilipalvelu Rantalainen Oy

Tilitoimistoala kehittyy ja kohtaamamme vaatimustaso nousee. Vastuumme pk-yritysten taloushallinnosta kasvaa edelleen.

Hallituksessa haluan olla edistämässä jäsentemme osaamisen kehittymistä ja kykyä edesauttaa asiakkaiden kilpailukykyä sekä tukemassa liiton avautumista yhä laajemmin taloushallintotoimijoiden yhteiseksi kehittäjäksi ja edunvalvojaksi. Näin pystymme paremmin välittämään jäsenillemme tietoa alan kehityksestä.

TUOMAS TAHVANAINEN
varapuheenjohtaja, Leppävaaran laskenta Oy

Liiton tulee jatkossakin kehittyä ajantasaisesti merkittävänä vetovoimaisena alan edunvalvojana ja edistäjänä sekä vaikuttaja- ja asiantuntijatahona laskentatoimen saralla. Erityyppisten jäsenten tasapuolinen kohtelu tulee pystyä varmistamaan ja niitä, kuten nuoret yrittäjät ja osaajat, tulee pystyä tukemaan.

Liiton tulee mahdollistaa koulutuspalveluillaan oikean tyyppisen osaamisen kasvamista tilitoimistoissa.

ANTTI AHO
Talenom Oy

Alan tulevaisuus näyttää valoisalta samalla kun toimialan murros aidosti haastaa oppimaan uutta ja muuttamaan toimintatapoja.

Liitolla on tärkeä rooli osaamisen kehittämisessä. Liiton tulee näyttää rohkeasti suuntaa ja tukea jäseniä muutosjohtamisessa. Konkreettisia keinoja ovat muun muassa osaamisen kehittämisen mallit sekä uudistettu koulutustarjonta. Oppilaitosyhteistyöllä on myös merkittävä rooli, jotta jo kouluaikana saadaan vahva osaamispohja.

MAX GYLLING
Gylling Accounting Oy

Tilitoimistoalan tulevaisuudennäkymät ovat kiinnostavat. Automaatio poistaa työn kuormittavaa puolta ja tämä on mahdollisuus palata aitoon läsnäoloon asiakkaan arjessa. Pienillä ja keskisuurilla tilitoimistoilla on mahdollisuus pärjätä erikoistumisen kautta ja kouluttautumalla ymmärtämään asiakastarvetta. Alan identiteetti tulee löytää uudelleen.

Liiton tulee toimia yhdyssiteenä tietotekniikkatalojen ja jäsenten välillä huolehtien alan toimintaedellytyksistä.

AARTO HIRVI
Yrityspalvelu Pentti Mäkinen Oy

Liiton rooli on keskeinen alan julkisuuskuvan sekä houkuttelevuuden kehittämisessä. Kirjanpitäjiltä vaaditaan uusia kykyjä, kuten havainnointiherkkyyttä, harjaantunutta pelisilmää ja vuorovaikutustaitoja.

Liiton tuki laatuasioissa on tärkeää etenkin pienille tilitoimistoille. Tehokkaasti toimivan, ulkoisesti uskottavan ja jäsenille lisäarvoa tuottavan tarkastustoiminnan kautta luodaan kaikille jäsenille parhaat edellytykset hyvän tilitoimistotavan noudattamiseen.

MERVI HYVÖNEN
Tilitoimisto Salo Oy

Alan muutokset vaikuttavat perinteisten pienten tilitoimistojen työhön. Liitto voi tukea tehokkuuden ja kannattavuuden kehittymisessä sekä henkilöstöhallinnon ja yritysneuvonnan palvelujen osaamisessa. Monipuolinen jäsenpohja mahdollistaa kaikenkokoisten ja kaikenlaisten toimijoiden osaamisen hyödyntämisen jäsenten hyväksi.

Liiton tulee pystyä edelleen olemaan tilitoimiston tuki, turva ja sparraaja sekä osaamisen varmentaja.

ULRIKA LINDBLAD
Haaga-Helia AMK

Hallitustyössä vahvuuteni tulee olemaan koulutusosaaminen sekä kokemus nuorten tradenomiopiskelijoiden kanssa työskentelemisestä. Toimin tällä hetkellä laskentatoimen lehtorina ja 3AMK-kehityspäällikkönä.

Tarjoan liiton jäsenille kanavan vaikuttaa alan koulutuksen sisältöön ja vaatimustasoon sekä myötävaikuttaa tilitoimistojen houkuttelevuuteen työpaikkoina opiskelijoille.

Liiton merkitys jäsenten menestyksen tukijana alan kehittyessä on entistä tärkeämpi.

PÄIVI PITKÄNEN
Monetra Oy

Asiakkaat odottavat analysoivaa, ennustavaa ja aktiivisen ehdottajan otetta asiantuntijalta. Substanssiosaamisen merkitys kasvaa automaation hoitaessa rutiinityöt. Liiton tärkeä rooli jäsenten toimintaedellytysten vahvistamisessa koostuu osaamisesta, koulutuksesta, ohjeiden laadinnasta, infrastruktuurin tutkimisesta, taloushallinnon toimintaympäristön analysoinnista sekä asiakkaiden ja osaajien tarpeiden ennakoimisesta.

Kokemukseni myötä pyrin vaikuttamaan siihen, että jäsenyritykset saavat entistä parempaa tukea ja ala modernisoituu. Liitolla on suuri merkitys talouspalvelukeskusten ja koko toimialan kehittämisessä, osaamisen kasvattamisessa sekä säännösten laatimisessa.

JARI SEPPÄ
Accountor Oy

Palkkahallinnon palvelujen ammattilaisena tunnen sekä pienten että suuryritysten näkökulmat.

Tärkeää on, että hyvin alaa edustava jäsenistö antaa muskeleita pitää yllä aktiivista keskustelua viranomaisiin ja muihin toimijoihin. Liitto onkin luonteva keskustelufoorumi alan toimijoille. Ala on upea yhdistelmä raudanlujien ammattilaisten kuten kirjanpitäjien ja palkanlaskijoiden osaamista höystettynä teknologisella kehityksellä ja digitalisaatiolla.

KRISTIINA TIMPERI
Azets Insight Oy

Liitolla on merkittävä edun valvonnan rooli päätettäessä tulevaisuuteen vaikuttavista standardeista, säännöksistä ja tekemisen tavoista.

Osaamisen kehittämisessä liiton tulee toimia sekä vaikuttajana että kouluttajana. Oppilaitosten kanssa yhteistyötä tulee tiivistää, jotta alalle saadaan tulevaisuuden tarpeisiin osaajia ja että alan kiinnostavuus kasvaa.

Verkostoitumisen ja hyvien suhteiden luomista alan läheisiin tahoihin pidän siis erityisen tärkeinä.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilitoimistossa-lehdessä nro 4/2018.

Yritysvastuu ja kestävyysraportointi
Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritykset raportoivat omien toimiensa taloudellisista, sosiaalisista ja ekologisista vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävyysraportointidirektiivi tulee muuttamaan yritysvastuuseen liittyviä velvoitteita myös Suomessa.