Uutiset ja tiedotteet

Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta on annettu 

Yhdistyslain muutokseen liittyvä valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten kevennetystä tilinpidosta on julkaistu kesäkuun lopussa.  Yhdistykset, jotka eivät harjoita liiketoimintaa ja joiden saamien avustusten sekä muiden tulojen yhteismäärät ovat enintään 30 000 euroa päättyneeltä ja sitä edeltäneeltä tilikaudelta, voivat halutessaan soveltaa kevennettyä tilinpitoa tilikausilta, jotka alkavat 1. heinäkuuta 2023 tai sen jälkeen.

 Mikroyhdistyksillä on siis jatkossa mahdollisuus hoitaa kirjanpitonsa kolmella tapaa

  1. Jatkaa tilinpitoa kuten tähänkin asti kirjanpitolain mukaan eli kahdenkertaisena. Tilinpäätös on mahdollista laatia maksu- tai suoriteperiaatteen mukaan. 
  2. Laatia tilinpito tiliotteeseen todentavaan aineistoon pohjautuen maksuperusteisesti noudattaen asetuksessa määriteltyä tuloslaskelmakaavaa. Tiliotteessa näkyvät tapahtumat tulee yhdistää asianmukaiseen kuittiin tai muuhun tositteeseen. Käteiskassan käsittelystä on annettu omat tarkat ohjeensa, jotka sisältävät tilitysvelvoitteen. Tilinpäätöksen sijaan laaditaan vuosilaskelma. Vuosilaskelma pitää sisällään tuloslaskelman sekä liitetietoina omaisuus-, saatava-, velka- ja vastuuluettelon sekä niiden vähennykset ja lisäykset tilivuoden aikana. Käytännössä tässä mallissa kyse on siis yhdenkertaisesta kirjanpidosta, jossa taseen eristä pidetään erillistä kirjaa.  Jos mikroyhdistyksellä on esimerkiksi poistoja vaativia omaisuuseriä, voikin olla selkeämpää pitäytyä edelleen kahdenkertaisessa kirjanpidossa ja laatia tilinpäätös.  
  3. Jos mikroyhdistys toimii 37 a § kuudennen momentin mukaisesti jäsenavoimena, se voi luopua pääkirjatileihin pohjautuvasta kirjanpidosta kokonaan. Jäsenavoimessa tilinpidossa yhdistyksen jäsenellä on pyynnöstä oikeus saada tilinpito nähtäväkseen kerran kuukaudessa. Tilinpidon tulee pohjautua tiliotteeseen, jossa näkyvät tapahtumat tulee yhdistää asianmukaiseen kuittiin tai muuhun tositteeseen. Käteiskassan käsittelystä on annettu omat tarkat ohjeensa, jotka sisältävät tilitysvelvoitteen. Tilinpäätöksen sijaan laaditaan vuosikoonti, joka pitää sisällään muun muassa tiedot jäsenavoimuuden toteutumisesta tilivuoden aikana, rahaliikenteen määrän sekä käteiskassan saldon, omaisuus- ja saatavaluettelon, velkaluettelon sekä jäsenten maksuvelvollisuuteen liittyvien saamisten määrän.  Jäsenavoin tilinpito sopinee parhaiten tilanteisiin, jossa yhdistyksen kirjanpito halutaan hoitaa kustannustehokkaasti talkootyönä ja ilman erillistä taloushallinnon ohjelmistoa kahdenkertaista kirjanpitoa taitamattomien henkilöiden toimesta. 

On kuitenkin huomioitava, että avustuksen antaja tai toimivaltainen viranomainen voi velvoittaa mikroyhdistystä laatimaan kirjanpitonsa kahdenkertaisena. 

Asetus mikroyhdistysten tilinpidosta (Finlex.fi)