PHT-tentti 2024

Tili-instituuttisäätiön hyväksymien PHT-asiantuntijoiden säännöt

Vahvistettu 13.3.2023

1 § PHT-asiantuntijaksi hyväksyminen

Tili-instituuttisäätiö voi hyväksyä PHT-asiantuntijaksi palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtäviä hoitavan henkilön, joka on jäljempänä mainituin tavoin perehtynyt alaan sekä suorittanut säätiön järjestämän PHT-tutkinnon.

2 § Vaatimukset PHT-asiantuntijoille

PHT-asiantuntijan tulee olla hyväksyttäessä ja jatkuvasti sen jälkeen rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

3 § PHT-tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus

Tili-instituuttisäätiö järjestää PHT-tutkintoon kuuluvan tentin vuosittain. Siihen kuuluu kirjallisia tehtäviä erityisesti työlainsäädännön, alan säännösten ja verottajan ohjeiden, ennakkoperinnän ja työsuhteen sosiaalivakuuttamisen aiheista. Tenttivaatimukset vahvistetaan vuosittain.

4 § Vaatimukset tutkintoon hyväksymiselle

PHT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä koulutus ja alan työkokemus.

Koulutusvaatimukset

Henkilön on tullut suorittaa jokin ao. tutkinnoista:

 • Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti) pääaineesta/suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta
 • Ammattikorkeakoulututkinto (esim. tradenomi) suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta
 • Taloushallinnon ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomailla suoritettu kaupallinen tutkinto

Työkokemusvaatimukset

Tutkintoon osallistuvalla tulee olla hyväksyttävää työkokemusta vähintään 3 vuotta palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävissä. Aikaa laskettaessa huomioidaan myös toiminta alan koulutus- ja/tai asiantuntijatehtävissä.

Työkokemuksella on tullut hankkia riittävän itsenäinen ja monipuolinen käytännön perehtyneisyys PHT-tutkinnon osa-alueilla.

5 § Tutkintoon hyväksyminen erityisestä syystä

Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä hyväksyä osallistumaan tutkintoon, mikäli 4 §:ssä asetetut edellytykset eivät täyty.

6 § Hakeminen

Hakemus PHT-tutkintoon on jätettävä Tili-instituuttisäätiölle sen erikseen vahvistamana ajankohtana. Päätös tutkintoon hyväksymisestä ja tenttipäivä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30 päivää ennen tenttiä.

Tutkintomaksun suorittaminen eräpäivään mennessä on edellytys tenttiin osallistumiselle.

7 § PHT-asiantuntijuuden voimassaolo 

Tili-instituuttisäätiö antaa todistuksen PHT-pätevyydestä tentin hyväksytysti suorittaneelle. PHT-asiantuntija on oikeutettu ammattia harjoittaessaan käyttämään nimensä yhteydessä nimitystä PHT. 

PHT-asiantuntijuus on voimassa toistaiseksi ilman erillistä hakemusta. Tili-instituuttisäätiö pitää julkista luetteloa PHT-asiantuntijoista.

PHT-asiantuntijalla on velvollisuus antaa Tili-instituuttisäätiölle sen pyytämät tiedot. PHT-asiantuntijan tulee jatkuvasti täyttää näiden sääntöjen mukaiset vaatimukset. Tili-instituuttisäätiöllä on oikeus valvoa ja tarkastaa PHT-asiantuntijoiden toimintaa.

PHT-pätevyyden ylläpitomaksu tulee suorittaa Tili-instituuttisäätiölle vuosittain.

8 § PHT-asiantuntijan ylläpitovaatimukset ja raportointi

PHT-pätevyyden ylläpito edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Tämä varmistetaan toimimalla palkka- ja henkilöhallinnon alan tehtävissä sekä riittävällä ajantasaisella, osaamista ylläpitävällä ja kehittävällä koulutuksella.

Työkokemus

PHT-pätevyyden säilyttämiseksi tulee toimia palkka- ja/tai henkilöstöhallinnon tehtävissä, joissa toimenkuva on riittävän laaja-alainen ja monipuolinen. 

Ylläpitokoulutus

PHT-asiantuntijan tulee osallistua PHT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen yhteensä 8 ylläpitokoulutuspäivän ajan. Kolmen vuoden jaksossa koulutusta tulee olla vähintään 6 koulutuspäivää seuraavilta ydinosaamisalueilta: 

 • Palkkahallinto
 • Henkilöstöhallinto
 • Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset

Lisäksi ylläpitokoulutukseen voi sisältyä 2 koulutuspäivää seuraavilta osa-alueilta: 

 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Verotus ja yritysjuridiikka
 • Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta
 • Yritysrahoitus
 • Tilintarkastus
 • Prosessit, tekniikka ja työvälineet
 • Asiakaspalvelu ja myyntityö

Erityisen syyn perusteella em. ylläpitokoulutuksen vaatimukset voidaan soveltuvin osin korvata PHT-asiantuntijan luotettavasti osoittaessa muutoin, että hänen osaamisensa on ajan tasalla.

Ylläpitovaatimusten täyttymisessä voidaan huomioida mahdolliset erityiset tilanteet kuten työttömyys, perhevapaa, opinto- ja/tai vuorotteluvapaa tai sairaus.

Ylläpitokoulutusvaatimukset niille, joilla on useampi taloushallinnon pätevyys 

Kunkin pätevyyden ylläpitämiseen vaaditaan kolmen vuoden jaksossa 6 ylläpitokoulutuspäivää kyseisen pätevyyden ydinosaamisalueilta.  

Raportointi

PHT-asiantuntija antaa työtehtävistään ja koulutuksestaan selvityksen Tili-instituuttisäätiölle 3 vuoden välein.

9 § PHT-pätevyyden lakkauttaminen 

Tili-instituuttisäätiö voi lakkauttaa PHT-pätevyyden, jos ylläpitovaatimukset eivät täyty tai ellei säännöissä asetettuja edellytyksiä noudateta tai muun perustellun syyn johdosta.

Lakkauttamisen sijasta Tili-instituuttisäätiö voi antaa PHT-asiantuntijalle huomautuksen tai varoituksen.

Ennen lakkauttamista taikka huomautuksen tai varoituksen antamista Tili-instituuttisäätiö voi hankkia tarpeellisen selvityksen. Samalla se antaa PHT-asiantuntijalle tilaisuuden selvityksen antamiseen.

PHT-pätevyyden lakkauttamisen jälkeen päättyy oikeus käyttää nimensä yhteydessä nimitystä PHT-asiantuntija.

10 § PHT-pätevyyden palauttaminen

PHT-pätevyyden päättymisen jälkeen voi henkilö myöhemmin pyytää sen uudelleen voimaan saattamista. Tili-instituuttisäätiö voi harkintansa mukaan palauttaa PHT-pätevyyden säännöissä asetetut edellytykset täyttävälle henkilölle.