Uutiset ja tiedotteet

Konkurssilaki ei käytännössä suojaa tilitoimiston saatavia

Konkurssilain 16:2,2 §:n on tarkoitus suojata tilitoimiston saatavia työstä, joka on tehty kahden kuukauden aikana ennen asiakasyrityksen asettamista konkurssiin. Pykälä sanoo: “Konkurssipesä vastaa myös velallisen kirjanpidon laatimisesta aiheutuneesta, konkurssin alkamista edeltäneiden viimeisten kahden kuukauden aikaan kohdistuvasta kohtuullisesta saatavasta.”

Pesänhoitajat ovat usein tulkinneet ”kirjanpidon laatimisen” hyvin suppeasti esimerkiksi pelkästään pääkirjanpidon laatimisesta aiheutuneisiin työveloituksiin. Korvaamatta ovat jääneet esimerkiksi osakirjanpitojen (palkanlaskenta, reskontrat) laatimisesta aiheutuneet kustannukset ja suoraan asiakkaalle kohdistettavissa olevat ohjelmistokustannukset.

Konkurssiasiamies antoi 17.6.2020 kannanoton, joka tuki tilitoimistojen näkemyksiä: 

Kannanotossa sanotaan: ”Massavelaksi voidaan lukea varsinaisen pääkirjanpidon lisäksi myös pääkirjanpidon laatimisen kannalta tarvittaviin osakirjanpitoihin kohdistuvat kirjanpitokustannukset.”

”Kirjanpidon laatimisesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan lukea myös korvattavaksi tulevalle ajalle kohdistuvaan kirjanpidon laatimiseen ja tämän kannalta tarvittaviin osakirjanpitoihin kohdistuvat kohtuullisena pidettävät ohjelmisto- ja järjestelmäkustannukset.”

Taloushallintoliiton jäsenyritys laatii pesänhoitajan toimintaa koskevan valituksen tilanteessa, jossa pesän varoista ei korvattu kirjanpidon kuukausiveloitusta, osakirjanpitojen töitä eikä tilinpäätöstöitä. Vastauksessaan konkurssiasiamies asettui tukemaan tilitoimiston näkemyksiä, mutta tarjosi samalla varsin vähän konkreettista apua asiassa.

Alla ote konkurssiasiamiehen vastauksesta:

“Konkurssiasiamiehellä ei ole toimivaltaa ratkaista erimielisyyksiä osapuolia sitovasti. Jos konkurssipesän ja kirjanpitotoimiston näkemykset poikkeavat toisistaan, eikä sopimukseen asiasta päästä, on kyseessä riita-asia, jonka ratkaiseminen kuuluu lopulta tuomioistuimelle. Jos kirjanpitotoimisto on asiasta eri mieltä, se voi viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla velkomuskanteen konkurssipesää kohtaan.”

Jokainen tilitoimistoyrittäjä voi tahollaan miettiä, onko hänellä rahkeita lähteä tällaiseen oikeustaisteluun. Taloushallintoliitto kehottaa luotottamaan konkurssiuhan alla olevia asiakkaita vain oman riskinhallintakyvyn raameissa. Lainsäädäntö ei turvaa tilitoimiston saatavia edes varakkaissa pesissä, vaan asia on käytännössä pesänhoitajan näkemyksen varassa.