Uutiset ja tiedotteet

KILA:n uusi lausunto tulon jaksottamisesta

Lausunto KILA

Kila on julkaissut 12. maaliskuuta 2024 uusimman lausuntonsa 2024/2061 Tulon jaksottamisesta.

Hakija on suomalainen järjestö, joka on solminut kansainvälisen kattojärjestön kanssa kymmenvuotisen mediaoikeuksia käsittävän sopimuksen. Sopimuksella kattojärjestö on ostanut yksinomaiset mediaoikeudet hakijan tuottamista Suomessa järjestettävistä tapahtumista niihin, jotka asianomainen kansainvälinen kattojärjestö määrittelee kullekin kaudelle etukäteen. Kustakin kaudesta maksetaan kolmessa erässä etukäteiskorvaus. Sopimuksessa on määritelty ehdot, minkä perusteella etukäteiskorvaus sekä sitä tarvittaessa oikaisevat palautusarvot määrittyvät. Hakija on käsitellyt sopimusta yleissopimuksena kokonaisuudelle ja pohtii, voisiko sopimuksen mukaan maksetut etukäteiskorvaukset tulouttaa lineaarisesti kullekin kuukaudelle jyvitettynä.

Kirjanpitolautakunta katsoo lausunnossaan, että laadittu sopimus ei anna perustetta poiketa tuloutuksessa Kirjanpitolain mukaisesta suoriteperiaatteesta. Tulon kirjaamisperusteena on suoritteen luovuttaminen riippumatta sitä koskevan maksun saamispäivästä. Mikäli etukäteismaksua vastaavaa suoritetta ei ole luovutettu tilikauden loppuun mennessä, kirjautuu se taseeseen ennakkomaksuvelaksi. 

Lausunto on hyvä muistutus suoriteperiaatteen määrittelyn perusteista. Luovutushetki voi toki olla toisinaan haastava määriteltävä ja kirjanpitovelvollisen kauppakumppanien tekemät sopimusehdot voivat olla ratkaisevassa asemassa kirjauskypsyyden määrittelyssä. Siksi kirjanpitäjän tulee aina tutustua niihin huolella. Poikkeuksena luovutuksen mukaiseen tuloutukseen on KPL 5:4 §:ssä kuvattu tulon kirjaaminen valmistusasteen perusteella, joka soveltuu kuitenkin vain pitkän valmistusajan vaativiin suoritteisiin.

Voit tutustua lausuntoon tarkemmin Kirjanpitolautakunnan sivuilla.