Uutiset ja tiedotteet

KILA: Maksamattomien ennakoiden eliminoinnista myyntisaamisista

Kila on julkaissut 13. helmikuuta 2024 uuden lausuntonsa Maksamattomien ennakoiden eliminoinnista myyntisaamisista ja saaduista ennakoista (KILA 2056/2024). Lausunto ei sinällään tarjoa juurikaan mitään uutta, mutta nostaa hyvin esiin, mitä seikkoja tulee huomioida asiakkaalta saatujen ennakkomaksujen tase-erää pohtiessa.

Hakija pyytää lausuntoa SaaS-yhtiöiden (software as a service) kirjanpidollisista kysymyksistä ennakkomaksujen osalta. Hakija taustoittaa, että kyseessä olevat yhtiöt tekevät asiakkaidensa kanssa eri pituisia sopimuksia, joista muodostuvat myyntituotot jaksotetaan kuukausittain liikevaihtoon suoriteperiaatteen mukaisesti. Laskutuksen yhteydessä kirjataan Per myyntisaamiset An saadut ennakot. Saatuja ennakoita puretaan kuukausittain tasaisesti liikevaihtoon.

Lausuntopyynnössä hakija tiedustelee muun muassa siirtovelkojen luonnetta ja voisiko ennakkomaksun kirjata siirtovelkoihin saatujen ennakoiden sijaan, jos tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa kerrotaan valittu kirjanpitokäytäntö. Lisäksi hakija tiedustelee, tuleeko myyntisaamisissa esittää vain se osuus maksamattomista laskuista, joista suorite on luovutettu.

Kila viittaa lausunnossaan KPL 2:3:1 §:n mukaiseen pääsääntöiseen suoriteperusteisuuteen eli tulon kirjaamisperusteena on suoritteen luovuttaminen. Myyntisaaminen syntyy, kun kirjanpitovelvollinen luovuttaa varsinaisen toimintansa suoritteen asiakkaalle velaksi. Tilinpäätöshetkellä voidaan huomioida myyntisaamisina ainoastaan se osuus maksamattomista laskuista, joista suorite on luovutettu ennen tilikauden päättymistä.

Merkitseminen saaduksi ennakkomaksuksi puolestaan edellyttää, että asiakas on maksanut ennakkomaksun eikä maksua vastaan toimitettavaa tuotetta tai palvelua ole vielä luovutettu asiakkaalle.

Siirtovelkojen määrittelyssä Kila viittaa KPL 4:6.2 §:een: ”Siirtovelkoja ovat – – tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella saadut maksut sellaisista tuloista, jotka toteutuvat suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla tulevina tilikausina, jollei niitä ole merkittävä ennakkomaksuihin – -.” Säännöksestä ilmenee, siirtovelaksi merkitseminen on lähtökohtaisesti toissijainen ennakkomaksuun nähden. Näin ollen menettelyä, jossa ennakkomaksun luonteisia eriä nimettäisiin siirtoveloiksi sillä perusteella, että asiasta kerrottaisiin liitetietona, Kila ei pidä hyvän kirjanpitotavan mukaisena.

Lausunto 2056/2024 löytyy kokonaisuudessaan KILA:n sivuilta.

Lue muita KILA:n lausuntoja