KLT-opas

Tästä oppaasta saat tärkeimmät tiedot KLT-tutkinnosta ja KLT-pätevyyden ylläpidosta.

Tili-instituuttisäätiön hyväksymien KLT-kirjanpitäjien säännöt

Vahvistettu 12.9.2023

1 § KLT-kirjanpitäjäksi hyväksyminen

Tili-instituuttisäätiö voi hyväksyä KLT-kirjanpitäjäksi taloushallinnon tehtäviä hoitavan henkilön, joka on jäljempänä mainituin tavoin perehtynyt alaan sekä suorittanut säätiön järjestämän KLT-tutkinnon.

2 § Vaatimukset KLT-kirjanpitäjälle

KLT-kirjanpitäjän tulee olla hyväksyttäessä ja jatkuvasti sen jälkeen rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

3 § KLT-tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus

Tili-instituuttisäätiö järjestää KLT-tutkintoon kuuluvan tentin vuosittain. Siihen kuuluu kirjallisia tehtäviä erityisesti laskentatoimen ja yritysjuridiikan aloilta. Tenttivaatimukset vahvistetaan vuosittain.

4 § Vaatimukset tutkintoon hyväksymiselle

KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä koulutus ja taloushallintoalan työkokemus. 

Koulutusvaatimukset

Henkilön on tullut suorittaa jokin ao. tutkinnoista:

 • Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti) pääaineesta/suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta
 • Ammattikorkeakoulututkinto (esim. tradenomi) suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta
 • Taloushallinnon ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomailla suoritettu kaupallinen tutkinto

Työkokemusvaatimukset

Tutkintoon osallistuvalla tulee olla hyväksyttävää työkokemusta vähintään 3 vuotta taloushallinnon tehtävissä. Aikaa laskettaessa huomioidaan myös toiminta alan koulutus- ja/tai asiantuntijatehtävissä.

Työkokemuksella on tullut hankkia riittävän itsenäinen ja monipuolinen käytännön perehtyneisyys taloushallinnon tehtävissä.

5 § Tutkintoon hyväksyminen erityisistä syistä

Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä hyväksyä osallistumaan tutkintoon, joka ei täytä 4 §:ssä asetettuja edellytyksiä.

6 § Hakeminen

Hakemus KLT-tutkintoon on jätettävä Tili-instituuttisäätiölle sen erikseen vahvistamana ajankohtana. Päätös tutkintoon hyväksymisestä ja tenttipäivä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30 päivää ennen tenttiä.

Tenttimaksun suorittaminen eräpäivään mennessä on edellytyksenä tenttiin osallistumiselle.

7 § KLT-pätevyyden voimassaolo

Tili-instituuttisäätiö antaa todistuksen KLT-pätevyydestä tentin hyväksytysti suorittaneelle. KLT-kirjanpitäjä on oikeutettu ammattia harjoittaessaan käyttämään nimensä yhteydessä nimitystä KLT-kirjanpitäjä, lyhennettä KLT tai ruotsinkielistä EBR-bokförare, lyhennettä EBR tai englanninkielistä nimitystä KLT-accountant.

KLT-pätevyys on voimassa toistaiseksi ilman erillistä hakemusta. Tili-instituuttisäätiö pitää julkista luetteloa KLT-kirjanpitäjistä.

KLT-kirjanpitäjällä on velvollisuus antaa Tili-instituuttisäätiölle sen pyytämät tiedot. KLT-kirjanpitäjän tulee jatkuvasti täyttää näiden sääntöjen mukaiset vaatimukset. Tili-instituuttisäätiöllä on oikeus valvoa ja tarkastaa KLT-kirjanpitäjien toimintaa.

KLT-pätevyyden ylläpitomaksu tulee suorittaa Tili-instituuttisäätiölle vuosittain.

8 § KLT-kirjanpitäjän ylläpitovaatimukset ja raportointi

KLT-pätevyyden ylläpito edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Tämä varmistetaan toimimalla taloushallinnon tehtävissä sekä riittävällä ajantasaisella, osaamista ylläpitävällä ja kehittävällä koulutuksella.

Työkokemus

KLT-kirjanpitäjän tulee toimia taloushallinnon tehtävissä, joissa toimenkuva on riittävän laaja-alainen ja monipuolinen.

Ylläpitokoulutus

KLT-kirjanpitäjän tulee osallistua KLT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen yhteensä 8 ylläpitokoulutuspäivän ajan. Kolmen vuoden jaksossa koulutusta tulee olla vähintään 6 koulutuspäivää seuraavilta ydinosaamisalueilta: 

 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Verotus ja yritysjuridiikka
 • Sisäinen laskenta, talousohjaus ja yritysneuvonta
 • Yritysrahoitus
 • Tilintarkastus

Lisäksi ylläpitokoulutukseen voi sisältyä 2 koulutuspäivää seuraavilta osaamisalueilta: 

 • Palkkahallinto
 • Henkilöstöhallinto
 • Työlainsäädäntö ja muut alan säännökset
 • Prosessit, tekniikka ja työvälineet
 • Asiakaspalvelu ja myyntityö
 • Yritysvastuu

Erityisen syyn perusteella em. ylläpitokoulutuksen vaatimukset voidaan soveltuvin osin korvata KLT-kirjanpitäjän luotettavasti osoittaessa muutoin, että hänen osaamisensa on ajan tasalla.

Ylläpitovaatimusten täyttymisessä voidaan huomioida mahdolliset erityiset tilanteet kuten työttömyys, perhevapaa, opinto- ja/tai vuorotteluvapaa tai sairaus.

Ylläpitokoulutusvaatimukset niille, joilla on useampi taloushallinnon pätevyys 

Kunkin pätevyyden ylläpitämiseen vaaditaan kolmen vuoden jaksossa 6 ylläpitokoulutuspäivää kyseisen pätevyyden ydinosaamisalueilta.  

Raportointi

KLT-kirjanpitäjä antaa työtehtävistään ja koulutuksesta selvityksen Tili-instituuttisäätiölle 3 vuoden välein.

9 § KLT-pätevyyden lakkauttaminen

Tili-instituuttisäätiö voi lakkauttaa KLT-pätevyyden, jos ylläpitovaatimukset eivät täyty tai ellei säännöissä asetettuja edellytyksiä noudateta tai muun perustellun syyn johdosta.

Lakkauttamisen sijasta Tili-instituuttisäätiö voi antaa KLT-kirjanpitäjälle huomautuksen tai varoituksen.

Ennen lakkauttamista taikka huomautuksen tai varoituksen antamista Tili-instituuttisäätiö voi hankkia tarpeellisen selvityksen. Samalla se antaa KLT-kirjanpitäjälle tilaisuuden selvityksen antamiseen.

KLT-pätevyyden lakkauttamisen jälkeen päättyy oikeus käyttää nimensä yhteydessä nimitystä KLT-kirjanpitäjä tai lyhennystä KLT taikka näiden ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita.

10 § KLT-pätevyyden palauttaminen

KLT-pätevyyden päättymisen jälkeen voi henkilö myöhemmin pyytää sen uudelleen voimaan saattamista. Tili-instituuttisäätiö voi harkintansa mukaan palauttaa KLT-pätevyyden säännöissä asetetut edellytykset täyttävälle henkilölle.