Taloushallinnon verotutkinto 2024 – 2027

Taloushallinnon verotutkinnon koulutuksen osat

Taloushallinnon verotutkinto koostuu 12 opintojaksosta. Tutkinto on suoritettu, kun kaikki opintojaksoihin kuuluvat tentit ja muut suoritukset on hyväksytty. 

1. Tuloverotuksen perusteet
– Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet
– Tuloverotuksen rakenne
– Veropolitiikka
Opintojakso alkaa viikolla 36 vuonna 2024
Luennot: 18 h
Kirjallisuus: Ossa, Jaakko: Tuloverolaki käytännössä (uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 6 op
Opettaja: Professori Jaakko Ossa
2. Arvonlisäverotus I
– Arvonlisäverojärjestelmä
– Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
– Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet
Opintojakso alkaa viikolla 45 vuonna 2024
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Äärilä, Leena – Nyrhinen, Ritva – Hyttinen, Pekka – Lamppu, Kaisa: Arvonlisäverotus käytännössä (uusin painos), noin 250–300 sivua
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: Käytännön asiantuntija
3. Verotuksen oikeussuojajärjestelmä
– Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen
– Verotarkastus
– Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2025
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Räbinä, Timo: Verotusmenettelyn perusteet (2023 tai uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettajat: OTT Matti Urpilainen ja käytännön asiantuntija
4. Yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus
– Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
– Osakeyhtiö
– Osuuskunnan keskeiset piirteet
– Tilinpäätöksen sääntely
– Tilintarkastus ja erityinen tarkastus
Opintojakso alkaa viikolla 12 vuonna 2025
Luennot: 18 h
Kirjallisuus: Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiöoikeus käytännössä (uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 6 op
Opettajat: Professori Veikko Vahtera ja KTT Janne Ruohonen
5. Yritysverotus I
– Verotus eri yritysmuodoissa
– Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
– Voitonjaon verokohtelu
Opintojakso alkaa viikolla 38 vuonna 2025
Luennot: 18 h
Kirjallisuus: Ossa, Jaakko: Yritystoiminnan verotus (uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 6 op
Opettaja: Professori Jaakko Ossa
6. Sopimusoikeus
– Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
– Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
– Sopimusten verovaikutusten huomioiminen
Opintojakso alkaa viikolla 46 vuonna 2025.
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Saarnilehto, Ari – Annola, Vesa: Sopimusoikeuden perusteet (uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettajat: Professori Mika Viljanen ja sopimusoikeuden ja verotuksen kytkentöihin perehtynyt käytännön asiantuntija.
7. Yritysverotus II
– Yritysjärjestelyjen verotus
– Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2026
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Immonen, Raimo: Yritysjärjestelyt (uusin painos), n. 250–300 sivua
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: Professori Jaakko Ossa ja käytännön asiantuntija.
8. Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa
– Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
– Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle
– Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka
Opintojakso alkaa viikolla 14 vuonna 2026
Luennot: 16 h
Kirjallisuus: Ossa, Jaakko: Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 6 op
Opettaja: Professori Jaakko Ossa
9. Ammatillisen osaamisen kehittäminen
– Tietojen itsenäinen syventäminen osallistujan valitsemasta ammatillisesti tärkeästä aihealueesta
– Kehittämisprojektin tulosten raportointi kirjallisesti
Opintojakso alkaa viikolla 17 vuonna 2026 opintojakson 8 yhteydessä (johdantoluennot 2 h)
Seuraavat tapaamiset opintojaksojen 10 ja 11 yhteydessä (1+1 h). Seminaari 12 h viikoilla 49 ja 50.
Suoritustapa: Kirjallinen työ (15- 20 sivua) ja sen esitteleminen seminaarissa
Laajuus: 8 op
Opettajat: OTT Jussi Jaakkola ja professori Jaakko Ossa
10. Yrityksen omistajan verotus
– Voitonjaon verokohtelu
– Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
– Luovutusvoittojen verokohtelu
Opintojakso alkaa viikolla 41 vuonna 2026
Luennot: 11 h
Kirjallisuus: Artikkeleita erityiskysymyksistä
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: Professori Jaakko Ossa
11. Arvonlisäverotus II
– Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä
Opintojakso alkaa viikolla 46 vuonna 2026
Luennot: 11 h
Kirjallisuus: Artikkeleita erityiskysymyksistä
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: Käytännön asiantuntija
12. Rajat ylittävän liiketoiminnan verotus
– Kansainvälinen tuloverotus
– Verosopimusoikeus
– Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2027
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Helminen, Marjaana: Kansainvälinen verotus (uusin painos), noin 250–300 sivua
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: OTT Matti Urpilainen