Taloushallinnon verotutkinto 2022-2025

Tuloverotuksen perusteet
– Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet
– Tuloverotuksen rakenne
– Veropolitiikka
Opintojakso alkaa viikolla 36 vuonna 2022
Luennot: 18 h
Kirjallisuus: Ossa, Jaakko: Tuloverolaki käytännössä (2020)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 6 op
Opettaja: Professori Jaakko Ossa
Arvonlisäverotus I
– Arvonlisäverojärjestelmä
– Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
– Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet
Opintojakso alkaa viikolla 45 vuonna 2022
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Äärilä, Leena – Nyrhinen, Ritva – Hyttinen, Pekka – Lamppu, Kaisa: Arvonlisäverotus käytännössä (uusin painos), noin 250–300 sivua
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: Käytännön asiantuntija
Verotuksen oikeussuojajärjestelmä
– Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen
– Verotarkastus
– Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2023
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Räbinä, Timo – Myrsky, Matti – Myllymäki, Janne: Verotusmenettelyn perusteet (uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettajat:
OTT Matti Urpilainen
Käytännön asiantuntija
Yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus
– Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
– Osakeyhtiö
– Osuuskunnan keskeiset piirteet
– Tilinpäätöksen sääntely
– Tilintarkastus ja erityinen tarkastus
Opintojakso alkaa viikolla 12 vuonna 2023
Luennot: 18 h
Kirjallisuus: Mähönen, Jukka – Villa, Seppo: Osakeyhtiöoikeus käytännössä (uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 6 op
Opettajat: Professori Veikko Vahtera ja KTT Janne Ruohonen
Yritysverotus I
– Verotus eri yritysmuodoissa
– Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
– Voitonjaon verokohtelu
Opintojakso alkaa viikolla 38 vuonna 2023
Luennot: 18 h
Kirjallisuus: Ossa, Jaakko: Yritystoiminnan verotus (uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 6 op
Opettaja: Professori Jaakko Ossa
Sopimusoikeus
– Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
– Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
– Sopimusten verovaikutusten huomioiminen
Opintojakso alkaa viikolla 46 vuonna 2023.
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Saarnilehto, Ari – Annola, Vesa: Sopimusoikeuden perusteet (uusin painos)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettajat:
Apulaisprofessori Mika Viljanen
Sopimusoikeuden ja verotuksen kytkentöihin perehtynyt käytännön asiantuntija
Yritysverotus II
– Yritysjärjestelyjen verotus
– Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2024
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Immonen, Raimo: Yritysjärjestelyt (uusin painos), n. 250–300 sivua
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: Professori Raimo Immonen
Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa
– Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
– Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle
– Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka
Opintojakso alkaa viikolla 14 vuonna 2024
Luennot: 16 h
Kirjallisuus: Ossa, Jaakko: Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen (2018)
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 6 op
Opettaja: Professori Jaakko Ossa
Ammatillisen osaamisen kehittäminen
– Tietojen itsenäinen syventäminen osallistujan valitsemasta ammatillisesti tärkeästä aihealueesta
– Kehittämisprojektin tulosten raportointi kirjallisesti
Opintojakso alkaa viikolla 17 vuonna 2024 opintojakson 8 yhteydessä (johdantoluennot 2h)
Seuraavat tapaamiset opintojaksojen 10 ja 11 yhteydessä (1+1h). Seminaari 12h viikoilla 49 ja 50.
Suoritustapa: Kirjallinen raportti (n. 20 sivua) ja sen esitteleminen seminaarissa
Laajuus: 8 op
Opettajat: OTT Jussi Jaakkola ja professori Jaakko Ossa
Yrityksen omistajan verotus
– Voitonjaon verokohtelu
– Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
– Luovutusvoittojen verokohtelu
Opintojakso alkaa viikolla 41 vuonna 2024
Luennot: 11 h
Kirjallisuus: Artikkeleita erityiskysymyksistä
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: Professori Jaakko Ossa
Arvonlisäverotus II
– Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä
Opintojakso alkaa viikolla 46 vuonna 2024
Luennot: 11 h
Kirjallisuus: Artikkeleita erityiskysymyksistä
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: Käytännön asiantuntija
Rajat ylittävän liiketoiminnan verotus
– Kansainvälinen tuloverotus
– Verosopimusoikeus
– Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely
Opintojakso alkaa viikolla 4 vuonna 2025
Luennot: 12 h
Kirjallisuus: Helminen, Marjaana: Kansainvälinen verotus (uusin painos), noin 250–300 sivua
Suoritustapa: Tentti
Laajuus: 4 op
Opettaja: OTT Matti Urpilainen