Uutiset ja tiedotteet

Korotettuja poistoja jatketaan – nippu hallituksen esityksiä julki

Torstaina 20. lokakuuta annettiin useita hallituksen esityksiä: 

Korotetut poistot. Hallituksen esityksen mukaan (HE 227/2022) korotettujen poistojen soveltamisaikaa jatkettaisiin siten, että lakia sovellettaisiin verovuosien 2020–2023 lisäksi myös verovuosien 2024 ja 2025 verotuksessa. Uusien koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista saisi verotuksessa tehdä lain voimassaoloaikana kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. 

Digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuus. Hallituksen esityksen (HE 225/2022) mukaisesti digitaalisen alustatalouden toimijoille eli alustaoperaattoreille säädettäisiin velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja alustalla toimivien henkilöiden sekä yritysten saamista myynti- ja vuokratuloista. Verohallinto ilmoittaisi tiedot direktiivin mukaisesti toisille jäsenvaltioille siltä osin kuin tiedot liittyvät toisessa jäsenvaltiossa verovelvolliseen myyjään tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen. 

Verotustietojen julkisuus. Toisessa käsittelyssä hyväksytyn esityksen mukaan tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa myös verotuksen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset verotukseen tulisivat julkisiksi. Muuttuneet verotustiedot olisivat julkisia samassa laajuudessa kuin säännönmukaisen verotuksen tiedot nykyään lukuun ottamatta ennakoiden yhteismäärää koskevaa tietoa, joka poistettaisiin kokonaan tuloverotuksen julkisista tiedoista.

Kotitalouksien sähkötuki. Hallituksen esitys kotitalouksien sähkötuesta annettiin 20. lokakuuta. Esityksen tavoitteena on tukea pienituloisia kotitalouksia tilanteessa, jossa sähkölaskun maksaminen aiheuttaa vaikeuksia.  Sähkötuen hakija voisi saada 400 euroa ylittävästä kuukauden sähkölaskusta tukea 60 prosenttia. Sähkölaskusta huomioidaan enintään 1500 euroa kuukaudessa, joten enimmäistuki kuukaudessa olisi 660 euroa. Tukea maksetaan neljältä kuukaudelta. 

Tukea haettaisiin Kelasta ja sitä maksettaisiin 1.1.–30.4.2023 käytetyn sähköenergialaskujen perusteella. Tuki olisi saajalleen verovapaa.

Hyvä tietää myös:

Eduskunnan toisessa käsittelyssä tänään perjantaina hallituksen esitykset:

  • Sähkön arvonlisävero 10 prosenttiin
  • Henkilökuljetusten vapauttaminen verosta väliaikaisesti.