Uutiset ja tiedotteet

KILA antoi ratkaisun varainsiirtoveron kirjaamiseen omien osakkeiden hankintatilanteessa

Kirjanpitolautakunta on antamassaan lausunnossa ratkaissut monia askarruttaneen kysymyksen siitä, miten varainsiirtovero kirjataan osakeyhtiön omien osakkeiden hankintatilanteessa. KILA:n mukaan kyse on osakkeiden hankintamenon osasta, joka kirjataan oman pääoman vähennykseksi.

Asiassa on ollut kahdenlaista koulukuntaa. Toisten mielestä omien osakkeiden hankinnan yhteydessä suoritettava varainsiirtovero on kuulunut kirjata samalle tilille kuin osakkeiden hankintahinta eli vähentämään esim. edellisten tilikausien voittovaroja tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. Toisen mielestä kyse ei ole varojen jakamisesta osakkeenomistajille, kun yhtiö maksaa varainsiirtoveron omien osakkeiden hankintatilanteessa. Toisen koulukunnan mukaan varainsiirtoveroa ei näin kuuluisi kirjata oman pääoman vähennykseksi vaan liiketoiminnan muuksi kuluksi tai rahoituskuluksi. KILA:n lausunto antoi nyt ratkaisun tähän eriäviä tulkintanäkemyksiä synnyttäneeseen kysymykseen.

KILA kertoo lausunnossaan lisäksi, että jos yhtiö myöhemmin luovuttaa omia osakkeita ja niiden luovutuksen yhteydessä sitoutuu osakkeet saavan henkilön puolesta maksamaan varainsiirtoveron, kyse on yhtiön menosta, joka kohdistuu kuluna sille tilikaudelle, jona varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus on syntynyt.

Tuloverotuksessa yhtiön veronalaista tuloa ei ole sen hallussa olleiden omien osakkeiden myynnistä saama hinta (EVL 6 § 1 mom. 2 kohta). Omien osakkeiden hankinnan yhteydessä aiemmin maksettu “ostohinta” ei ole puolestaan vähennyskelpoista menoa (EVL 16 § 9 kohta) ellei kyse ole EVL 18 § 3 momentissa tarkoitetusta tilanteessa, jossa yhtiön on myynyt osakkeita työsuhteessa oleville ja yhtiö on hankkinut osakkeet ns. säännelyiltä markkinoilta. Kun kyse siis verovapaasta tulosta ja yleensä vähennyskelvottomasta menosta, niin tuo osakkeiden saajan puolesta maksettu ja kuluksi kirjattu varainsiirtovero jäänee vähentämättä yhtiön tuloverotuksessa. Osakkeita saaneelle henkilölle sen sijaan syntynee veronalainen tulo edusta, jonka hän saa, kun yhtiö maksaa hänen puolestaan varainsiirtoveron osakkeiden saannosta. Leena Rekola-Nieminen kertoo lausunnosta ja sen taustoista tarkemmin Tilisanomien vakiopalstalla maaliskuun numerossa, joka ilmestyy 11.3.2022.

KILA lausunto 8.2.2022 nro 20

Tilisanomat: KILA

Elinkeinoverolaki