Uutiset ja tiedotteet

Ulkomaisen oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitolakiin on lisätty uusi säännös ulkomaisen oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuudesta. Säännös tulee voimaan 1.4.2022. Ulkomainen oikeushenkilö on kirjanpitovelvollinen Suomessa, kun sillä on ns. tosiasiallinen johtopaikka Suomessa tai kun se harjoittaa Suomessa liike- ja ammattitoimintaa. Säännöstä sovelletaan niihin tilikausiin, jotka alkavat 1.4.2022 tai sen jälkeen.

Laki kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta 167/2022

Esityksen tavoitteena on turvata se, että esim. vero- ja muut viranomaiset voivat saada tietoja tilinpäätöksestä ja muusta kirjanpitoaineistosta tehtäviensä suorittamiseksi. Säännösmuutoksella viranomaisilla on mahdollisuus vedota kirjanpitolain 1 b pykälään säännöksiin ja siihen, että kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönti voi tulla Suomessa rangaistuksi rikoslain 30 luvussa tarkoitettuna kirjanpitorikoksena. 

Uusi säännös ei edellytä kirjanpidon laatimista kahteen kertaan. Laki ei myöskään edellytä suomen- tai ruotsinkielisyyttä kirjanpidoilta ja aineistoilta.  

Toiseen EU-maahan perustettu yritys voi laatia kirjanpitonsa kotivaltionsa kirjanpitosäännösten mukaan ja myös säilyttää kirjanpidon siellä. Vastaavasti Suomessa perustettu ja tänne rekisteröity yritys noudattaa Suomen kirjanpitolakia. Kun kyse on Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle perustetusta oikeushenkilöstä, joka ei ole noudattanut esim. kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, ulkomainen oikeushenkilö saattaa olla velvollinen laatimaan erillisen tilinpäätöksen Suomeen, kun sen tosiasiallinen johtopaikka on täällä tai kun sillä on täällä sivuliike. 

Se, onko ulkomaisella oikeushenkilöllä tosiasiallisen johtopaikka Suomessa vai ei, ratkaistaan tuloverolain 9 §:n säännöstä soveltamalla.  Kyseinen säännös tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Verolain säännösten soveltamiseen perustuu myös se, harjoittaako ulkomainen oikeushenkilö Suomessa liike- ja ammattitoimintaa ns. kiinteä toimipaikasta vai ei. 

Muutoksen jälkeen kirjanpitolaki antaa siis viranomaisille, kuten Verohallinnolle, mahdollisuuden vaatia vahvemmalla sanktiouhalla ulkomaiselta oikeushenkilöltä tietoja tilinpäätöksestä ja muusta kirjanpitoaineistosta esim. sen määrittelemiseksi, muodostuuko ulkomaiselle oikeushenkilölle kiinteä toimipaikka ja näin verovelvollisuus Suomeen tältä osin.