Säännöt

Hyväksytty 27.10.20122 ja 7.6.2022 yhdistyksen kokouksissa. Rekisteröity PRH:n yhdistysrekisteriin 16.12.2022.

Suomen Taloushallintoliitto ry:n säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Taloushallintoliitto ry, ruotsiksi käännettynä Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään nimeä Accounting Finland.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi. 

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa taloushallintoalalla toimivien jäsenten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, kehittää jäsenten ammatillista osaamista ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • auktorisoi taloushallintopalvelujen tarjoajia
 • toimii jäsentensä yhdyssiteenä
 • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, tutkimus-, koulutus- ja muuta vastaavaa toimintaa taloushallintoalan kehittämiseksi
 • edistää taloushallintopalvelualan hyvää tapaa ja ylläpitää sen kuvausta. Taloushallintopalvelualan hyvää tapaa määrittää muun muassa, mutta ei poissulkevasti, yhdistyksen julkaisemat ohjeet ja jäsenilleen antama ohjaus ja suositukset, hyvä tilinpäätöstapa, alan yleiset sopimusehdot, laatutyökalut sekä toimialastandardi (TAL-STA)
 • edistää yhdistyksen jäsenten ammattitaitoa ja -tietoa
 • toimii laskentatoimen kehittämiseksi terveiden liikeperiaatteiden ja hyvän kirjanpitotavan mukaan
 • seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, selvityksiä, esityksiä ja antaa lausuntoja
 • toimii muutenkin vastaavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion tai edun hankkiminen siihen osallisille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
 

3 § VARSINAISEN JÄSENEN JÄSENYYSVAATIMUKSET

Hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hakemuksen perusteella yksityisen elinkeinonharjoittajan tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tuottaa taloushallintopalveluja.

Jäseneksi voidaan hyväksyä vain hakija, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

1) Sitoutuu noudattamaan taloushallintopalvelualan hyvää tapaa.

2) Hyväksyy yhdistyksen hallituksen valvonnan ja toiminnan tarkastukset yhdistyksen hallituksen päättämällä tavalla.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus suorittaa tarkastus jäseneksi hakevan toimipaikassa ja myöhemmin tarkkailla sekä tarkastaa jäsenten työn laatua ja jäsenyysvaatimusten jatkuvaa voimassaoloa.

Varsinaista jäsenyyttä hakevasta tulee jäsenyyden myötä Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen, joka saa nimensä yhteydessä käyttää mainintaa Auktorisoitu tilitoimisto tai Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen.

Hallitus voi päättää yhdistyksen jäsenluettelon tietojen julkistamisesta siltä osin kuin se on mahdollista kulloinkin voimassa oleva tietosuoja- ja muu lainsäädäntö huomioon ottaen.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § KUNNIAPUHEENJOHTAJA, KUNNIAJÄSEN JA YHTEISTYÖJÄSEN

Yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua hallituksen päätöksellä henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä. Kunniajäsenillä tai puheenjohtajilla ei ole maksuvelvollisuuksia.

Yhdistyksellä voi olla yhteistyöjäseniä, joiden yhteistyöjäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen kokous. Yhteistyöjäsenmaksu voidaan määrätä eri suuruiseksi jäsenen toiminnan laajuuden perusteella, jolloin jäsenmaksun perusteena on joko henkilökunnan määrä tai liikevaihto.

5 § HUOMAUTUS JA VAROITUS

Jäsenten kurinpitotoimia ovat huomautus ja varoitus, joiden antamisesta voi hallituksen lisäksi päättää yhdistyksen tarkastuslautakunta.

6 § EROTTAMINEN JÄSENYYDESTÄ

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä yhdistyksen sääntöjen 3 §:ssä mainittuja jäsenyysvaatimuksia tai ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai niihin perustuvia kokouksen tai hallituksen päätöksiä tai ohjeita.

Lisäksi jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyllä perusteella.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä vuodelta.

7 § VARSINAISEN JÄSENEN MAKSUT

Varsinainen jäsen suorittaa kevätkokouksen vahvistamat jäsen-, palvelu-, ja tarkastusmaksut sekä hyväksytyksi tultuaan liittymismaksun.

Jäsen-, palvelu- ja tarkastusmaksut määräytyvät joko henkilökunnan määrän, liikevaihdon, toimipaikkojen lukumäärän perusteella tai näiden yhdistelmällä.

Yhdistyksen kokous voi päättää mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä varsinaisilta jäseniltä. Sen laskentaperusteet ovat samat kuin varsinaisen jäsenmaksun.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään kesäkuussa ja syyskokous viimeistään lokakuussa.

Muut kokoukset pidetään yhdistyksen kokouksen päätöksestä, hallituksen kutsusta tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti perustellen sitä pyytää hallitukselta.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokouksiin jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjeellä tai sähköisellä viestillä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9 § KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSEN ASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Vahvistetaan hallituksen, tarkastuslautakunnan, valiokuntien sekä työryhmien jäsenten palkkiot.
 • Vahvistetaan talousarvio, toimintasuunnitelma, jäsen-, palvelu-, tarkastus-, liittymis- ja yhteistyöjäsenmaksut seuraavalle tilikaudelle.
 • Päätetään hallituksen jäsenten määrästä.
 • Valitaan erovuoroisten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten tilalle uudet.
 • Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.
 • Valitaan neljä jäsentä vaalivaliokuntaan valmistelemaan seuraavan kevätkokouksen henkilövalintoja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Esitetään yhdistyksen tilinpäätös.
 • Esitetään tilintarkastuskertomus.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Valitaan neljä jäsentä vaalivaliokuntaan valmistelemaan seuraavan kevätkokouksen henkilövalintoja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § ÄÄNESTÄMINEN

Äänestyksessä on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Valtuutettu edustaja voi äänestää valtakirjoilla käyttäen korkeintaan kymmenettä osaa kokouksessa edustetusta kokonaisäänimäärästä.

Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Kuitenkin puheenjohtajan vaalissa valittavaksi tuleminen edellyttää yli puolta annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen välillä.

Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kuitenkin 2/3 äänestyksessä annetusta kokonaisäänimäärästä. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä kokouksessa. Kunnia- ja yhteistyöjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

11 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on 1.7. – 30.6.

12 § HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄ SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA TILINTARKASTAJIEN TOIMIKAUDET

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viidestä kahdeksaan jäsentä, joiden määrän kevätkokous vahvistaa.

Hallitukseen kuuluu kaksi varajäsentä. Hallituksen varajäsen tulee eronneen tai pysyvästi estyneen hallituksen jäsenen sijaan, kunnes hallitusta on seuraavassa kevätkokouksessa täydennetty.

Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi.

Hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi siten, että puolet jäsenistä tai niin lähelle puolta kuin mahdollista on kulloinkin erovuorossa. Hallituksen jäsentä ei voida valita kolmea peräkkäistä kaksivuotiskautta pidemmäksi ajaksi. Hallituksen varajäsenen kausi on yksi vuosi.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi. Puheenjohtajaa ei voida valita kahta peräkkäistä kaksivuotiskautta pidemmäksi ajaksi.

Vajaata kautta ei lasketa edellä tässä pykälässä mainituissa tilanteissa kaudeksi.

Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen, kun yksi vuosi on kulunut hänen edellisen kautensa päättymisestä.

Tilintarkastajien toimikausi on valintaa seuraavasta syyskokouksesta sitä seuraavaan syyskokoukseen.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 • kutsua toimitusjohtaja, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen
 • toimia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 • toimeenpanna kokousten tekemät päätökset
 • pitää jäsenluetteloa sekä hoitaa rahavaroja ja muuta omaisuutta
 • nimetä tarkastuslautakunta ja tarvittavat valiokunnat sekä työryhmät ja niiden jäsenet.
 • nimetä viides jäsen vaalivaliokuntaan sen puheenjohtajaksi.

14 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen, kun jompikumpi näistä ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

15 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä kaksi seuraavista: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hallitus voi määrätä yhden edellä mainituista henkilöistä kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

16 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Jos yhdistys purkautuu 10 §:ssä mainituin tavoin, siirtyy sen omaisuus Tili-instituuttisäätiölle.

17 § YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.