Alan parasta koulutusta

Taloushallinnon monipuolinen työ – minkä polun sinä valitset?

Taloushallinnon työtehtävissä on erilaisia rooleja ja osaamista. Henkilön osaamiseen vaikuttavat muun muassa koulutus, työkokemus, henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, asiakkaat ja muut elämän varrella hankitut tiedot ja taidot.

Urapolku taloushallinnossa

Erityisasiantuntija

Erityisasiantuntemusta voi hankkia uran eri vaiheissa. Osa-alueita ovat esimerkiksi jotkin kirjanpidon erityiskysymykset, tietojärjestelmät, arvonlisäverotus, konsernilaskenta ja tietty toimiala. Erityisasiantuntija keskittyy omassa työyhteisössään osa-alueeseen, johon hän on syventynyt.

KLT-kirjanpitäjä

KLT-kirjanpitäjällä on perustutkinnon lisäksi usean vuoden työkokemus monipuolisista taloushallinnon tehtävistä. KLT-arvon saavuttamiseksi on läpäistävä KLT-tentti, jossa osoitetaan esimerkiksi yritysjuridiikan, sisäisen laskennan ja verolakien tuntemus. Asiakaspalvelutaidot ja soveltamistaidot korostuvat.

Tutkinnon suorittaneille on tarjolla runsaasti mielenkiintoisia ja haasteellisia työtehtäviä. Ansiotaso on parempi kuin niillä laskenta-ammattilaisilla, jotka eivät ole tutkintoa suorittaneet.

Talouspäällikkö ja -johtaja

Esimies- ja johtamistehtävissä korostuvat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sekä kyky johtaa ja ohjata oman työnsä lisäksi myös muiden työtä kannustavasti ja motivoiden. Talousosaamisen ohella on hallittava esimerkiksi juridiikan eri osa-alueita.

Talouspäällikkö- tai johtaja vastaa taloushallinnon toiminnoista, taloustiimin organisoinnista, palvelutuotannosta tai esimerkiksi yhtiön taloudesta ja hallinnosta kokonaisvaltaisesti.

Controller

Controller on sisäisen laskennan ja liiketoimintatiedon asiantuntija, joka ymmärtää taustat numeroiden takana. Viestintätaitojen, tiedon hallinnan ja sisäisen laskennan rooli korostuu, ja työväline- ja tietotekniikkaosaaminen on keskeinen osa työtä. Controlleriksi kehitytään yleensä lisäkoulutuksen kautta.

Controllerit jalostavat ja tuottavat taloudellista tietoa päätöksenteon tueksi, seuraavat yrityksen talouden kehittymistä sekä laativat budjetteja, suunnittelulaskelmia ja toimenpidesuosituksia yrityksen johdolle.

Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä hallitsee päivittäisen työn rutiinit itsenäisesti. Työ edellyttää jonkin verran toimialaosaamista sekä verotuksen ja yhtiöoikeuden tuntemusta. Myös asiakaspalvelu- ja neuvontataidot tulevat osaksi työnkuvaa. Kirjanpitäjän työtehtäviin kuuluvat kirjanpidon tehtävät, asiakaspalvelu ja neuvonta.

Yritysneuvoja

Yritysneuvoja (Business Advisor) on esimerkiksi taloushallinnon prosesseihin, sisäiseen laskentaan tai muihin asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin palveluihin erikoistunut ammattilainen ja toiminnan kehittäjä, jolla on jo kokemusta vastuullisista taloushallinnon tehtävistä. Konsultatiivinen ote, kyky ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa sekä tiedon jalostamisen ja soveltamisen taidot ovat tärkeitä, samoin vuorovaikutustaidot ja kiinnostus seurata oman alan kehitystä.

Yritysneuvoja ei pelkästään katso numeroiden avulla menneisyyteen, vaan tulkitsee tietoja ja auttaa asiakasta ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita oman osaamisensa avulla.

Assistentti

Uran alkuvaiheessa opitaan perusteet ja kehitetään työn edellyttämää tarkkuutta ja systemaattista työskentelytapaa. Assistentin työtehtäviin kuuluvat avustavat kirjanpitotehtävät.

Urapolku palkkahallinnossa

Erityisasiantuntija

Erityisasiantuntijan roolilla ei ole yksiselitteistä paikkaa vuoren rinteellä, koska erityisasiantuntemusta voi kerryttää uran missä tahansa vaiheessa. Hän tietää omassa työyhteisössään tai viiteryhmässään keskimääräistä enemmän palkka- ja henkilöstöhallinnon erityiskysymyksistä, henkilöstön palkitsemisjärjestelmistä tai vaikka työsopimuslainsäädännöstä.

HDR-asiantuntija

HDR-asiantuntija on henkilöstöhallinnon kehittämisen asiantuntija. Hän vaikuttaa esimerkiksi yrityksen rekrytointeihin, työntekijöiden perehdyttämiseen, liiketoiminnan kannalta tärkeiden osaamisalueiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä henkilöstön urasuunnitteluun tai työhyvinvointia mittaaviin asioihin.

Henkilöstöpäällikkö tai -johtaja

Palkka- ja henkilöstöhallinnon toiminnoista, prosessien ja tiimien johtamisesta, palvelutuotannosta ja hallinnosta kokonaisvaltaisesti vastaavan henkilön rooli on usein hyvin laaja-alainen. Palkka- ja henkilöstöhallinnon prosessien tai juridiikan eri osa-alueiden osaamisen tulee olla riittävän vahvaa.

PHT-asiantuntija

PHT-tutkinnon suorittanut erityisosaaja palkka- ja henkilöstöhallinnossa. Hän hallitsee esimerkiksi palkkahallinnon, ennakkoperinnän tai verotuksen säädös- ja ohjemuutokset.

Järjestelmäasiantuntija

Järjestelmäasiantuntija on usein palkka- ja henkilöstöhallintojärjestelmien pääkäyttäjä ja kehittäjä, jolta edellytetään esimerkiksi sovelluskehityksen, tietokantojen ja data-analytiikan hallintaa. Järjestelmäasiantuntija vastaa tietosuoja-asetuksen ja tietoturvan kannalta kriittisten henkilötietojen ylläpidosta ja käsittelystä.

Palkanlaskija

Palkanlaskijalla on usein esimerkiksi merkonomin tai tradenomin koulutus. Työ on luonteeltaan numerotarkkaa ja aikataulukriittistä. Palkanlaskija vastaa siitä, että palkkahallinnon prosesseissa noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja muuta alaa säätelevää ohjeistusta.

Assistentti

Usea urapolku palkka- ja henkilöstöhallinnossa alkaa avustavissa palkanlaskennan tehtävissä esimerkiksi tuntitietojen keräämisellä palkanlaskennan tueksi. Henkilöstöhallinnon assistentti avustaa usein HR-osaajia taustatietojen kokoamisessa.

Kirjoittajat: Päivi Leinonen ja Riitta Alakoski. Julkaistu Tilisanomien koulutusliitteessä.