Arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelma

Pintaa syvemmältä, käytännönläheisesti

Koulutuskokonaisuus sisältää yhteensä 20 tuntia opetusta ja koostuu viidestä itsenäisestä osasta.

Osa 1

Arvonlisäverotuksen tärkeät pääperiaatteet ja erityiskysymykset

Verovelvollisuuden rajanvedot käytännössä

 • toiminta liiketoiminnan muodossa; liiketoiminnan tunnusmerkkien soveltaminen käytännön tilanteissa
 • tavaroiden/palveluiden luovutus vastiketta vastaan
 • hakeutuminen verovelvolliseksi; edellytykset eri tilanteissa 

Veron perusteen määrittelyn ja verokantojen soveltamisen tulkintakysymykset

 • liittymis- ja jakamisperiaatteiden soveltaminen käytännössä
 • veron perusteeseen kuuluvat ja kuulumattomat erät
 • vakuutus- ja vahingonkorvaukset, sopimussakot; verottomuuden edellytykset ja rajanvedot o tuet ja avustukset; vaikutukset arvonlisäverotukseen
 • alennettujen verokantojen soveltamisen tulkintatilanteita 

Oman käytön verotuksen rajanvetoja 

 • oman käytön verotuksen yleissäännöt ja käytännön tulkintoja
 • tavaran ja palvelun luovutus vastikkeetta; luovutukset liiketoiminnan tarkoituksiin o kylkiäiset, tavaranäytteet ja mainoslahjat 

Kuluveloitukset – eri veloitustilanteiden tunnusmerkit ja oikea ALV-käsittely 

 • omien kulujen veloitus 
 • kulujen edelleenveloitus
 • kulujen läpilaskutus
 • kuluveloitukset kansainvälisissä veloitustilanteissa 

Ajallisen kohdistamisen erityiskysymyksiä

 • suorite-, laskutus- ja maksuperuste
 • myyntien kohdistaminen; mm. ennakkomaksut, jatkuvana suorituksena myytävät tavarat ja palvelut
 • ostojen kohdistaminen; mm. takautuvat vähennykset ja alkuvarastovähennys o oikaisuerät ja luottotappiot
 • kansainvälisen kaupan ajallinen kohdistaminen; yhteisömyynnit ja -hankinnat, yhteisöpalvelut, käännetty verovelvollisuus, maahantuonti

Osa 2

Arvonlisäverotusmenettelyn käytännön kysymykset ja pohdinnan paikat

Verojen ilmoittamisen ja maksamisen erityiskysymyksiä

 • oma-aloitteisten verojen veroilmoitus
 • ilmoittamisen tyypilliset virheet; oman käytön verotus, käännetty verovelvollisuus, nollaverokannan alainen liikevaihto
 • yhteenvetoilmoituksen haasteen paikat

 Virheiden korjaaminen

 • korjaamistavat; vähäiset ja isommat virheet
 • myöhästymismaksut, veronkorotus, laiminlyöntimaksut 
 • yhteenvetoilmoituksen korjaaminen

Ennakollinen keskustelu, kirjallinen ohjaus vai Verohallinnon tai keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu

 • eri menetelmien hyödyt ja haitat 
 • käytännön tilanteet ja kulloinkin soveltuva toimintatapa 

Muutosverotus ja muutoksenhaku

 • verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi ja vahingoksi
 • verotuksen määräaikojen laskenta, veroviranomaisen jatkettu ja pidennetty määräaika 
 • oikaisuvaatimusmenettely
 • valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen; käytännön huomioita valitusprosesseista 

Oikeus- ja verotuskäytännön muutosten huomioiminen

 • KHO:n ja EUT:n ratkaisujen ajallinen vaikutus
 • Verohallinnon ohjeiden ja linjausten voimaantulo

Osa 3

Myynti- ja ostolaskut ja arvonlisäverotuksen muut dokumentointivaatimukset

Laskun käsitteen rajanvedot

 • useasta asiakirjasta koostuvat laskut
 • luottokorttilaskut
 • usean myyjän myyntejä sisältävät laskut

 Laskunantovelvollisuuden erityiskysymykset

 • ostajan vaikutus laskunantovelvollisuuteen
 • kansainväliset myyntitilanteet; etämyynnit, yhteisömyynti, ennakkomaksut

 Myyntilaskujen tietosisältövaatimuksia koskevia tulkintakysymyksiä, mm. 

 • myyjän ja ostajan ALV-tunnisteet; oikean tunnisteen valinta
 • myynnin verottomuuden merkitseminen
 • käännetty verovelvollisuus

 Ostolaskujen sisältövaatimukset ja vähennysoikeus

 • puutteellisten laskumerkintöjen käytännön vaikutus vähennysoikeuteen o ulkomaan ostolaskujen erityiskysymykset; ostajan omat täydennykset 

Muut dokumentointivaatimukset, mm.

 • erityisvähennyksiä koskevat selvitykset
 • liikkeen luovutukseen liittyvä selvitysvelvollisuus
 • kiinteistöinvestointien ALV-vähennysten tarkistusmenettelyä koskevat selvitykset

Osa 4

Arvonlisäverovähennykset

Vähennysoikeuden yleiset edellytykset

 • verotus- ja oikeuskäytännön linjanvetoja
 • kulujen kohdistaminen oikealle verovelvolliselle 

Kulujen suora kohdistaminen vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan toimintaan
Arvonlisäveron soveltamisalan ulkopuolinen toiminta ja vähennysoikeus

Yleiskulujen vähennysoikeuden jako

 •  yleiskulujen määrittely
 • vähennysoikeuden jakomenetelmät; liikevaihto-, pinta-ala- ja työaikaperusteinen jakomenetelmä
 • osittainen vähennysoikeus ja jakomenetelmät käytännössä 
 • vähennyskäytäntöjen dokumentointi 

Osakkeiden ja kiinteistöjen myyntikulujen vähennysoikeuden tulkintakysymykset

 • suoraan ja välittömästi myyntiin liittyvät kulut vs. yleiskulut
 • verotus- ja oikeuskäytännön rajanvedot 

Vähennysoikeuden rajoitukset – käytännön rajanvetotilanteita, mm.

 • edustus- ja markkinointikulut
 • työmatkakustannukset
 • henkilöautot ja muut ajoneuvot 
 • henkilöstökulut

Osa 5

Yritysjärjestelyt ja konsernitilanteet arvonlisäverotuksessa

Eri yritysjärjestelytilanteiden arvonlisäverokäsittelyn olennaiset kysymykset

 •  ns. nimenmuutostilanteet 
 • fuusio, jakautuminen
 • tytär- tai osakkuusyhtiön osakkeiden myynti ja osto
 • liiketoimintakaupat; liiketoiminnan myynnit ja ostot
 • kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myynnit ja ostot o yritysjärjestelytilanteissa huomioon otettavia ALV-asioita
 • kansainvälisten yritysjärjestelyjen erityispiirteet 

Yritysjärjestelyihin liittyvien kulujen vähennyskelpoisuus

 • kulujen vähennysoikeuden edellytykset eri tilanteissa
 • ostavan yhtiön toiminnan luonne; uudet yhtiöt ja pöytälaatikkoyhtiöt
 • kohdeyhtiön vähennysoikeus; vähennysoikeuden edellytykset ja rajaukset o omistajalle kuuluvat kulut
 • toteutumatta jäävät yrityskaupat ja -järjestelyt 

Konsernien arvonlisäverotuksen erityiskysymykset

 • erityissäännökset ja niiden soveltamisala: verovelvollisuusryhmät ja yhteenliittymät
 • konsernin sisäiset tavara- ja palvelumyynnit; konsernipalvelut, alihankintatilanteet, muita käytännön esimerkkejä
 • kulujen kohdistaminen emo- ja/tai tytäryhtiöille
 • emoyhtiön vähennysoikeuksien laajuus; ns. konsernikulut
 • holdingyhtiöt ja vähennysoikeuden edellytykset
 • välityskauppa ja komissiokauppa; konserniyhtiöiden erilaiset roolit käytännön kauppatilanteissa