Arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelma

Pintaa syvemmältä, käytännönläheisesti

Koulutuskokonaisuus sisältää yhteensä 20 tuntia opetusta ja koostuu viidestä itsenäisestä osasta.

Moduuli 1
Arvonlisäverotuksen tärkeät pääperiaatteet ja erityiskysymykset
Verovelvollisuuden rajanvedot käytännössä
o toiminta liiketoiminnan muodossa; liiketoiminnan tunnusmerkkien soveltaminen käytännön tilanteissa
o tavaroiden/palveluiden luovutus vastiketta vastaan
o hakeutuminen verovelvolliseksi; edellytykset eri tilanteissa 

Veron perusteen määrittelyn ja verokantojen soveltamisen tulkintakysymykset
o liittymis- ja jakamisperiaatteiden soveltaminen käytännössä
o veron perusteeseen kuuluvat ja kuulumattomat erät
o vakuutus- ja vahingonkorvaukset, sopimussakot; verottomuuden edellytykset ja rajanvedot o tuet ja avustukset; vaikutukset arvonlisäverotukseen
o alennettujen verokantojen soveltamisen tulkintatilanteita 

Oman käytön verotuksen rajanvetoja 
o oman käytön verotuksen yleissäännöt ja käytännön tulkintoja
o tavaran ja palvelun luovutus vastikkeetta; luovutukset liiketoiminnan tarkoituksiin o kylkiäiset, tavaranäytteet ja mainoslahjat 

Kuluveloitukset – eri veloitustilanteiden tunnusmerkit ja oikea ALV-käsittely 
o omien kulujen veloitus 
o kulujen edelleenveloitus
o kulujen läpilaskutus
o kuluveloitukset kansainvälisissä veloitustilanteissa 

Ajallisen kohdistamisen erityiskysymyksiä
o suorite-, laskutus- ja maksuperuste
o myyntien kohdistaminen; mm. ennakkomaksut, jatkuvana suorituksena myytävät tavarat ja palvelut
o ostojen kohdistaminen; mm. takautuvat vähennykset ja alkuvarastovähennys o oikaisuerät ja luottotappiot
o kansainvälisen kaupan ajallinen kohdistaminen; yhteisömyynnit ja -hankinnat, yhteisöpalvelut, käännetty verovelvollisuus, maahantuonti
Moduuli 2
Arvonlisäverotusmenettelyn käytännön kysymykset ja pohdinnan paikat
Verojen ilmoittamisen ja maksamisen erityiskysymyksiä
o oma-aloitteisten verojen veroilmoitus
o ilmoittamisen tyypilliset virheet; oman käytön verotus, käännetty verovelvollisuus, nollaverokannan alainen liikevaihto
o yhteenvetoilmoituksen haasteen paikat 

Virheiden korjaaminen
o korjaamistavat; vähäiset ja isommat virheet
o myöhästymismaksut, veronkorotus, laiminlyöntimaksut 
o yhteenvetoilmoituksen korjaaminen 

Ennakollinen keskustelu, kirjallinen ohjaus vai Verohallinnon tai keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu 
o eri menetelmien hyödyt ja haitat 
o käytännön tilanteet ja kulloinkin soveltuva toimintatapa 

Muutosverotus ja muutoksenhaku 
o verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi ja vahingoksi
o verotuksen määräaikojen laskenta, veroviranomaisen jatkettu ja pidennetty määräaika o oikaisuvaatimusmenettely
o valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen; käytännön huomioita valitusprosesseista 

Oikeus- ja verotuskäytännön muutosten huomioiminen 
o KHO:n ja EUT:n ratkaisujen ajallinen vaikutus
o Verohallinnon ohjeiden ja linjausten voimaantulo 
Moduuli 3
Myynti- ja ostolaskut ja arvonlisäverotuksen muut dokumentointivaatimukset
Laskun käsitteen rajanvedot
o useasta asiakirjasta koostuvat laskut
o luottokorttilaskut
o usean myyjän myyntejä sisältävät laskut 

Laskunantovelvollisuuden erityiskysymykset
o ostajan vaikutus laskunantovelvollisuuteen
o kansainväliset myyntitilanteet; etämyynnit, yhteisömyynti, ennakkomaksut 

Myyntilaskujen tietosisältövaatimuksia koskevia tulkintakysymyksiä, mm. 
o myyjän ja ostajan ALV-tunnisteet; oikean tunnisteen valinta
o myynnin verottomuuden merkitseminen
o käännetty verovelvollisuus 

Ostolaskujen sisältövaatimukset ja vähennysoikeus
o puutteellisten laskumerkintöjen käytännön vaikutus vähennysoikeuteen o ulkomaan ostolaskujen erityiskysymykset; ostajan omat täydennykset 

Muut dokumentointivaatimukset, mm.
o erityisvähennyksiä koskevat selvitykset
o liikkeen luovutukseen liittyvä selvitysvelvollisuus
o kiinteistöinvestointien ALV-vähennysten tarkistusmenettelyä koskevat selvitykset
Moduuli 4
Arvonlisäverovähennykset
Vähennysoikeuden yleiset edellytykset
o verotus- ja oikeuskäytännön linjanvetoja
o kulujen kohdistaminen oikealle verovelvolliselle 

Kulujen suora kohdistaminen vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan toimintaan 

Arvonlisäveron soveltamisalan ulkopuolinen toiminta ja vähennysoikeus 

Yleiskulujen vähennysoikeuden jako 
o yleiskulujen määrittely
o vähennysoikeuden jakomenetelmät; liikevaihto-, pinta-ala- ja työaikaperusteinen jakomenetelmä
o osittainen vähennysoikeus ja jakomenetelmät käytännössä 
o vähennyskäytäntöjen dokumentointi 

Osakkeiden ja kiinteistöjen myyntikulujen vähennysoikeuden tulkintakysymykset 
o suoraan ja välittömästi myyntiin liittyvät kulut vs. yleiskulut
o verotus- ja oikeuskäytännön rajanvedot 

Vähennysoikeuden rajoitukset – käytännön rajanvetotilanteita, mm. 
o edustus- ja markkinointikulut
o työmatkakustannukset
o henkilöautot ja muut ajoneuvot 
o henkilöstökulut
Moduli 5
Yritysjärjestelyt ja konsernitilanteet arvonlisäverotuksessa
Eri yritysjärjestelytilanteiden arvonlisäverokäsittelyn olennaiset kysymykset 
o ns. nimenmuutostilanteet 
o fuusio, jakautuminen
o tytär- tai osakkuusyhtiön osakkeiden myynti ja osto
o liiketoimintakaupat; liiketoiminnan myynnit ja ostot
o kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myynnit ja ostot o yritysjärjestelytilanteissa huomioon otettavia ALV-asioita
o kansainvälisten yritysjärjestelyjen erityispiirteet 

Yritysjärjestelyihin liittyvien kulujen vähennyskelpoisuus
o kulujen vähennysoikeuden edellytykset eri tilanteissa
o ostavan yhtiön toiminnan luonne; uudet yhtiöt ja pöytälaatikkoyhtiöt
o kohdeyhtiön vähennysoikeus; vähennysoikeuden edellytykset ja rajaukset o omistajalle kuuluvat kulut
o toteutumatta jäävät yrityskaupat ja -järjestelyt 

Konsernien arvonlisäverotuksen erityiskysymykset
o erityissäännökset ja niiden soveltamisala: verovelvollisuusryhmät ja yhteenliittymät
o konsernin sisäiset tavara- ja palvelumyynnit; konsernipalvelut, alihankintatilanteet, muita käytännön esimerkkejä
o kulujen kohdistaminen emo- ja/tai tytäryhtiöille
o emoyhtiön vähennysoikeuksien laajuus; ns. konsernikulut
o holdingyhtiöt ja vähennysoikeuden edellytykset
o välityskauppa ja komissiokauppa; konserniyhtiöiden erilaiset roolit käytännön kauppatilanteissa