Arvonlisäverotuksen erikoistumisohjelma

Pintaa syvemmältä, käytännönläheisesti

Koulutuskokonaisuus sisältää yhteensä 20 tuntia opetusta ja koostuu viidestä itsenäisestä osasta.

Osa 0

Syksy 2024:

Orientaatio

Erikoistumisohjelman aloitustapaaminen Teamsilla.

Sisältö:

 • Ryhmäytyminen ja ryhmän jäseniin tutustuminen
 • Erikoistumisohjelman tavoitteet
 • Erikoistumisohjelman rakenne, sisältö ja aikataulu
 • Odotuksia erikoistumisohjelmasta

Osa 1

Syksy 2024:

Arvonlisäverotuksen tärkeät pääperiaatteet ja erityiskysymykset

Verovelvollisuuden rajanvedot käytännössä

 • toiminta liiketoiminnan muodossa; liiketoiminnan tunnusmerkkien soveltaminen käytännön tilanteissa
 • tavaroiden/palveluiden luovutus vastiketta vastaan
 • hakeutuminen verovelvolliseksi; hakeutumisen edellytykset ja kannattavuus eri tilanteissa 

Veron perusteen määrittelyn ja verokantojen soveltamisen tulkintakysymykset

 • liittymis- ja jakamisperiaatteiden soveltaminen käytännössä
 • veron perusteeseen kuuluvat ja kuulumattomat erät
 • vakuutus- ja vahingonkorvaukset, sopimussakot; verottomuuden edellytykset ja rajanvedot 
 • tuet ja avustukset; vaikutukset arvonlisäverotukseen
 • alennettujen verokantojen soveltamisedellytykset ja soveltamisen tulkintatilanteita 

Kuluveloitukset – eri veloitustilanteiden tunnusmerkit ja oikea ALV-käsittely 

 • omien kulujen veloitus 
 • kulujen edelleenveloitus
 • kulujen läpilaskutus
 • kuluveloitukset kansainvälisissä veloitustilanteissa 

Ajallisen kohdistamisen erityiskysymyksiä

 • suorite-, laskutus- ja maksuperuste
 • myyntien kohdistaminen; mm. ennakkomaksut, jatkuvana suorituksena myytävät tavarat ja palvelut
 • ostojen kohdistaminen; mm. takautuvat vähennykset ja alkuvarastovähennys 
 • oikaisuerät ja luottotappiot
 • kansainvälisen kaupan ajallinen kohdistaminen; yhteisömyynnit ja -hankinnat, yhteisöpalvelut, käännetty verovelvollisuus, maahantuonti

Osa 2

Syksy 2024:

Arvonlisäverotusmenettelyn käytännön kysymykset ja pohdinnan paikat

Verojen ilmoittamisen ja maksamisen erityiskysymyksiä

 • oma-aloitteisten verojen veroilmoitus
 • ilmoittamisen tyypilliset virheet; oman käytön verotus, käännetty verovelvollisuus, yhteisömyynnit ja -hankinnat, nollaverokannan alainen liikevaihto
 • yhteenvetoilmoituksen haasteen paikat

Virheiden korjaaminen

 • korjaamistavat; vähäiset ja isommat virheet
 • myöhästymismaksu, veronkorotus, laiminlyöntimaksu
 • yhteenvetoilmoituksen korjaaminen

Ennakollinen keskustelu, kirjallinen ohjaus vai Verohallinnon tai keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu

 • eri menetelmien hyödyt ja haitat 
 • käytännön tilanteet ja kulloinkin soveltuva toimintatapa 

Muutosverotus ja muutoksenhaku

 • verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi ja vahingoksi
 • verotuksen määräaikojen laskenta, veroviranomaisen jatkettu ja pidennetty määräaika
 • kuittaussitoumusmenettely 
 • oikaisuvaatimusmenettely
 • valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen; käytännön huomioita valitusprosesseista 

Oikeus- ja verotuskäytännön muutosten huomioiminen

 • KHO:n ja EUT:n ratkaisujen ajallinen vaikutus
 • Verohallinnon ohjeiden ja linjausten voimaantulo

Osa 3

Syksy 2024:

Myynti- ja ostolaskut ja arvonlisäverotuksen muut dokumentointivaatimukset

Laskun käsitteen rajanvedot

 • laskun käsite arvonlisäverotuksessa
 • useasta asiakirjasta koostuvat laskut
 • usean myyjän myyntejä sisältävät laskut
 • luottokorttilaskut

Laskunantovelvollisuuden erityiskysymykset

 • laskunantovelvollisuuden laajuus
 • itselaskutus, laskutuksen ulkoistus
 • ostajan vaikutus laskunantovelvollisuuteen
 • kansainväliset myyntitilanteet ja laskujen tietosisältövaatimusten määräytyminen
 • kansainvälisen kaupan erityiskysymyksiä; etämyynti, yhteisömyynti ja ennakkomaksut

Myyntilaskujen tietosisältövaatimuksia koskevia tulkintakysymyksiä, mm. 

 • pakolliset laskumerkinnät
 • laskun perustiedot; käytännön huomioita
 • myyjän ja ostajan ALV-tunnisteet; oikean tunnisteen valinta
 • arvonlisäveroa koskevat laskumerkinnät
 • myynnin verottomuuden merkitseminen laskulle
 • käännetty verovelvollisuus laskuilla

Ostolaskujen sisältövaatimukset ja vähennysoikeus

 • puutteellisten laskumerkintöjen käytännön vaikutus vähennysoikeuteen
 • ulkomaan ostolaskujen erityiskysymykset; ostajan omat täydennykset
 • henkilökunnan itse ensin maksamat kulut ja vähennysoikeus

Muut dokumentointivaatimukset, mm.

 • erityisvähennyksiä koskevat selvitykset
 • liikkeen luovutukseen liittyvä selvitysvelvollisuus
 • kiinteistöinvestointien ALV-vähennysten tarkistusmenettelyä koskevat selvitykset

Osa 4

Syksy 2024:

Arvonlisäverovähennykset

Vähennysoikeuden yleiset edellytykset

 • vähennysoikeuden yleiset edellytykset; verotus- ja oikeuskäytännön linjanvetoja ja Verohallinnon ohjeistus
 • kulujen kohdistaminen oikealle verovelvolliselle
 • kulujen edelleenveloitus ja vähennysoikeus
 • maahantuonnin arvonlisäveron vähennysoikeus

Kulujen suora kohdistaminen vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan toimintaan

 • lähtökohtana kulujen suora kohdistaminen
 • arvonlisäveroton toiminta ja vähennysoikeus
 • arvonlisäveron soveltamisalan ulkopuolinen toiminta ja vähennysoikeus
 • suora kohdistaminen ja dokumentointi

Yleiskulujen vähennysoikeuden jako

 • yleiskulujen määrittely
 • vähennysoikeuden jakomenetelmät
 • liikevaihtoperusteinen jakomenetelmä; käytännön tulkintakysymyksiä
 • pinta-ala- ja työaikaperusteiset jakomenetelmät
 • osittainen vähennysoikeus ja jakomenetelmät käytännössä vähennyskäytäntöjen dokumentointi 

Vähennysoikeuden rajoitukset – käytännön rajanvetotilanteita, mm.

 • markkinointi- ja edustuskulut
 • työmatkakustannukset
 • henkilöstökulut; henkilöstötilaisuudet, henkilöstön koulutuskulut
 • henkilöautot ja muut ajoneuvot

Oman käytön verotuksen rajanvetoja  

 • oman käytön verotuksen yleissäännöt ja käytännön tulkintoja
 • luovutukset työntekijöille
 • tavaran ja palvelun luovutus vastikkeetta; luovutukset liiketoiminnan tarkoituksiin
 • kylkiäiset, tavaranäytteet ja mainoslahjat
 • veron peruste

Osa 5

Syksy 2024:

Yritysjärjestelyt ja konsernitilanteet arvonlisäverotuksessa

Eri yritysjärjestelytilanteiden arvonlisäverokäsittelyn olennaiset kysymykset

 • ns. nimenmuutostilanteet, fuusio, jakautuminen
 • tytär- tai osakkuusyhtiön osakkeiden myynti ja osto
 • liiketoimintakaupat; liiketoiminnan myynnit ja ostot
 • liikkeen luovutusta koskevan erityissäännön soveltamisedellytykset ja käytännön tulkintakysymyksiä
 • kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myynnit ja ostot 
 • yritysjärjestelytilanteissa huomioon otettavia ALV-asioita; välilliset ALV-seuraamukset
 • kansainvälisten yritysjärjestelyjen erityiskysymykset

Yritysjärjestelyihin liittyvien kulujen vähennyskelpoisuus

 • kulujen vähennysoikeuden edellytykset eri tilanteissa
 • osakkeiden ja kiinteistöjen myyntikulujen vähennysoikeuden tulkintakysymykset; suoraan ja välittömästi myyntiin liittyvät kulut vs. yleiskulut
 • osakkeiden ostokulut; osakkeet ostavan yhtiön toiminnan luonne, uudet yhtiöt ja pöytälaatikkoyhtiöt
 • holdingyhtiöt ja vähennysoikeuden edellytykset
 • kulujen kohdistaminen yritysjärjestelytilanteissa
 • kohdeyhtiön vähennysoikeus; vähennysoikeuden edellytykset ja rajaukset
 • omistajalle kuuluvat kulut
 • toteutumatta jäävät yrityskaupat ja -järjestelyt 

Konsernien arvonlisäverotuksen erityiskysymykset

 • konserniyhtiöiden erillinen verovelvollisuus ja vähennysoikeudet
 • konsernin sisäiset tavara- ja palvelumyynnit; konsernipalvelut, alihankintatilanteet, muita käytännön esimerkkejä
 • kulujen kohdistaminen emo- ja/tai tytäryhtiöille
 • emoyhtiön vähennysoikeuksien laajuus; ns. konsernikulut
 • siirtohinnoittelu ja arvonlisäverotus