Hyvä tilitoimistotarkastustapa

Hyvä tilitoimistotarkastustapa on hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 15.5.2018.

Tilitoimistotarkastus – tästä on kyse

1. Tilitoimistotarkastuksen tarkoitus

Tilitoimistotarkastukset (= jatkossa tarkastukset) ovat keskeinen osa Suomen Taloushallintoliitto ry:n (jatkossa Taloushallintoliitto) auktorisointivalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa Taloushallintoliiton jäsenvaatimusten täyttyminen. 

Tarkastuksen yhteydessä voidaan myös ohjata ja kannustaa tarkastuksen kohdetta kehittämään liiketoimintaansa. 

Tarkastus suoritetaan Taloushallintoliiton jäsenyyttä haettaessa, säännöllisin välein jäsenyyden aikana sekä muutoinkin mikäli Tarkastuslautakunta katsoo siihen olevan erityistä tarvetta. 

2. Tarkastuslautakunta

Taloushallintoliiton hallitus nimeää tarkastuslautakuntaan 4-6 jäsentä. Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Tarkastuslautakunnan jäsenten tulee olla tilitoimistojen tarkastustoimintaan hyvin perehtyneitä henkilöitä. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Taloushallintoliiton nimeämä henkilö. 

Tarkastuslautakunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, jäsen voidaan valita uudelleen. 

Tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä osallistuu kokoukseen. 

Tarkastuslautakunnan jäseniä koskevat samat esteellisyys-, riippumattomuus- ja salassapitovelvollisuussäännöt kuin tarkastajiakin (ks. kohta 3.) 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on jäsenvaatimusten toteaminen. Lisäksi sen tehtävänä on kehittää liiton auktorisointivalvontaa. 

Tarkastuslautakunta toimii myös liiton kurinpitoelimenä, jonka tehtävänä on liiton sääntöjen 5 § mukaan huomautuksen ja varoituksen antaminen. 

Katsoessaan, että nykyisen jäsenen jäsenyyden edellytyksiä ei ole enää olemassa, eikä niitä voida kohtuullisen ajan kuluessa korjata, tekee tarkastuslautakunta esityksen liiton hallitukselle jäsenen erottamisesta. 

Taloushallintoliiton hallitus käsittelee esityksen yhdistyslain mukaisesti erottamisasiana. 

3. Tilitoimistotarkastajat

Tarkastuslautakunta kutsuu tilitoimistotarkastajiksi (= jatkossa tarkastajiksi) hyvämaineisia, tarkastajan tehtävään soveltuvia taloushallintoalan asiantuntijoita. 

Tarkastajan on toimittava huolellisesti ja puolueettomasti. Tarkastajan on perustettava ratkaisuehdotuksensa ja johtopäätöksensä tosiasioihin. 

Tilitoimistotarkastajaan sovelletaan Tilintarkastuslain esteellisyys-, riippumattomuus- ja salassapitovelvollisuussäännöksiä. Tarkastajat sitoutuvat kirjallisella salassapitosopimuksella pitämään ulkopuolisilta salassa kaiken, mitä tilitoimistotarkastusta tehdessään ovat saaneet tietoonsa. 

4. Tarkastus

4.1 Tarkastajan valinta

Tarkastuslautakunnan sihteeri ottaa vastaan uudet jäsenhakemukset ja valitsee jäsenyyden hakijalle ja nykyisille jäsenille yhdestä kahteen tarkastajaa tarkastettavan koosta riippuen. 

Tarkastettavalle ilmoitetaan kirjallisesti tarkastuksen suorittamisesta sekä tarkastajan valinnasta. 

Tarkastettavalla on oikeus perustellusta syystä pyytää tarkastajan vaihtamista. Mikäli toinenkaan tarkastaja ei tarkastettavan mielestä sovellu tehtävään, tulee tarkastettavan esittää kirjallisesti perustelut tarkastajan torjumiselle, jonka jälkeen Tarkastuslautakunta käsittelee ja ratkaisee asian. 

Jos tarkastusta ei voida tarkastettavasta johtuvasta syystä toteuttaa, Tarkastuslautakunta esittää Taloushallintoliitolle jäsenen erottamista. 

4.2. Tarkastuksen suorittaminen 

Tarkastuslautakunnan sihteeri toimittaa tarkastajalle tiedot tarkastettavasta. Tarkastaja sopii tarkastusajankohdan ja muut tarkastukseen liittyvät asiat tarkastettavan kanssa. Tarkastuksen kesto on enintään yksi päivä, jonka aikana tehdään johdon haastattelu, henkilöstön haastattelut sekä asiakastoimeksiantojen tarkastukset. 

Tarkastettavan tulee varautua esittämään seuraavat asiat: 

  • tilinpäätös ja vakavaraisuus, 
  • tekniikka, menetelmät ja dokumentointi, 
  • henkilöstö ja sen ammatillinen jatkokoulutus sekä 
  • asiakastoimeksiantojen hoitamisen tarkastamiseksi on varauduttava esittämään pistokokein tarkastettavaksi pyydettävät asiakaskirjanpidot, -tilinpäätökset, veroilmoitukset ja muut tarvittavat asiakirjat. Pistokokein valittavan asiakasotannan tulee olla kattava ja edustava. 

Mikäli tarkastettavalla on käytössään dokumentoitu laatujärjestelmä, sitä voi käyttää tarkastuksessa hyväksi. 

Tarkastuksesta peritään Taloushallintoliiton kevätkokouksen vahvistama tarkastusmaksu. 

5. Raportointi ja asiapapereiden säilytys

Tarkastaja laatii tarkastuksesta raportin ja toimittaa sen mahdollisimman pian tarkastuksen jälkeen tarkastuksen kohteelle sekä Tarkastuslautakunnan sihteerille. Hänelle toimitetaan myös kaikki tarkastukseen liittyvät työpaperit. 

Sihteeri esittelee tarkastuksen tuloksen tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan sihteeri hävittää tarkastuksen työpaperit kun jäsenyyskelpoisuus on vahvistettu. 

Taloushallintoliitto säilyttää tarkastusraportin luottamuksellisena, ellei tarkastettava sitä kiellä. 

Tarkastuslautakunta toimittaa tiedon jäsenelle tarkastuksen hyväksymisestä. 

Tarkastuslautakunta tekee ehdotuksen hallitukselle uusien jäsenten hyväksymisestä. 

Mikäli Tarkastuslautakunta katsoo, että nykyisen jäsenen jäsenyyden edellytyksiä ei ole enää olemassa, eikä niitä voida kohtuullisen ajan kuluessa korjata, tekee lautakunta ehdotuksen hallitukselle jäsenen erottamisesta. 

Erottamistapauksessa jäsenelle varataan yhdistyslain mukaisesti mahdollisuus tulla asiassa kuulluksi. 

Tarkastuslautakunta laatii nimettömän yhteenvedon tarkastustoiminnasta kaksi kertaa vuodessa Taloushallintoliiton hallitukselle. Liiton tarkastustoiminnan tarkoituksena on varmistaa, että tilitoimistolla on hyvät edellytykset toimeksiantojen hoitamiseen ja että se noudattaa taloushallintopalvelualan hyvää tapaa.