KLT-tentti 2020: Laskentatoimen osio: Tehtävä 4

TEHTÄVÄ 4: TILINPÄÄTÖS _________________________________________________________________

Yhteensä 35 pistettä

1–5 pistettä / alakohta

Tehtäväsi on laatia ABC-123 Oy:n tilikauden 1.7.2019–30.06.2020 tilinpäätöskirjaukset annetulle vastauslomakkeelle.

OHJE:

Tehtävän ratkaisussa tulee noudattaa em. tilikautena voimassa olleen kirjanpitolainsäädännön lisäksi yhteisölainsäädäntöä ja Kirjanpitolautakunnan tulkintoja ja suosituksia. Voimassa olevaa uusinta lainsäädäntöä noudatetaan siltäkin osin kuin siirtymäsäännökset mahdollistaisivat aikaisemman lainsäädännön käyttämisen.

Yhtiön juokseva kirjanpito on laadittu 30.06.2020 asti ja se on asianmukaisesti täsmäytetty. Täsmäytyksen yhteydessä ilmenneitä seikkoja kerrotaan tilinpäätöstietojen yhteydessä. Tilikauden aikaiset arvonlisäveroon liittyvät kirjaukset ovat kunnossa ja annetut veroilmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista täsmäävät kirjanpitoon. Tilinpäätösvienneissä hintoihin mahdollisesti sisältyvän arvonlisäveron vaikutusta ei tule ottaa huomioon.

Laadi vientilausekemuotoiset (PER… AN…) tilinpäätöskirjaukset ABC-123 Oy:stä kerrottujen tietojen perusteella. Kirjoita nämä laatimasi kirjaukset ja niiden teur-määrä (tuhatta euroa) vastauslomakkeelle. Merkitse sarakkeisiin PER ja AN kirjauksessa käytetyt tilinimet ja teurmäärät.

Jos jostain kohdasta syntyy esim. viisi kirjausta, käytä viisi riviä. Tiliparit voi esittää yhdellä rivillä. Jos jostakin tehtäväkohdasta syntyy useampi kirjaus samalle tase- tai tuloslaskelman riville, esitä ne erikseen. Siis esim. lomapalkkavelasta omat kreditviennit siirtovelkoihin palkoista ja sosiaalikuluista, ei yhteissummana.

Vastauslomakkeella ei lasketa tulosta, vaan sinulle annetaan vientien jälkeen ABC-123 Oy:n tilikauden voitto + verot (eli voitto ennen veroja) -luku tuhansina euroina. Laske tämä annettu luku lähtökohtana lopuksi tilikauden lopulliset verot ja tee verojen vientilauseke. (Vientiä ei tarvitse kirjata taulukkoon)

Vastaaminen tapahtuu täyttämällä vastauslomake.

Laadi kirjaukset siten, että niistä selviää, mitä olet tarkoittanut. Siis vientilauseke ja selitys: PER liikevaihto AN lyhytaikaiset myyntisaamiset 80 teur Poistetaan aiheeton myynti PER lyhytaikaiset siirtosaamiset AN muut korko- ja rahoitustuotot 50 teur Jaksotetaan korkotuotto

Esimerkki vastauslomakkeen taulukossa esitettynä:

Käytä vientilausekkeessa tilin nimenä sen tuloslaskelma- tai tase-erän nimeä (KPA 1:1, KPA 1:6 ja PMA Liite 1 ja Liite 5 kaavojen mukaisesti), joka osoittaa kirjauksen paikan kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa tai taseessa. Siis ei PER Vuokrat vaan PER Liiketoiminnan muut kulut, ei PER Omaverotili vaan PER Muut lyhytaikaiset velat. Jos tasekaavassa on useampi samanniminen rivi, yksilöi tarkoittamasi rivi ilmoittamalla sen edessä taseen ryhmän nimi, esim. Vaihto-omaisuus/Ennakkomaksut. Jaon lyhyt- ja pitkäaikaisiin saamisiin (tai velkoihin) voit lyhentää muotoon Lyhytaikaiset saamiset, esim. Lyhytaikaiset myyntisaamiset. Jos KILA on yleisohjeessaan tai lausunnossaan ohjeistanut käyttämään tuloslaskelma- tai tase-erästä nimikettä, joka ei sisälly asetuksiin, käytä KILAn ohjeistamaa nimikettä.

Selvitystili on ABC-123 Oy:n tilikartassa lyhytaikaisissa siirtoveloissa.

Liitä kirjausten yhteyteen Selite-sarakkeeseen laatimasi apulaskelmat siitä, miten olet kyseisiin lukuihin päätynyt. Tee tarvittavat pyöristykset kokonaisluvuiksi yleisten pyöristyssääntöjen mukaan. Merkitse vastaus taulukkoon tuhansina euroina (teur) ilman desimaaleja.

TEHTÄVÄNANTO:

ABC-123 Oy on kuljetusliike, joka harjoittaa myös arvopaperikauppaa. Yhtiöllä on taseessa oma tontti ja sille rakennettu rakennus, joka käsittää huolto- ja varastotiloja sekä pienen toimiston.

Koneissa ja kalustossa on kolme kalustotiliä: tili 1210 = Kuorma-autot, tili 1220 = Muu kalusto ja 1230 = Uusinvestoinnit 1.1.2020 alkaen. Tilin 1210 kuorma-auton kirjanpidon suunnitelmapoisto on 15 % menojäännöksestä ja verotuspoisto 25 % menojäännöksestä, tilin 1220 muun kaluston 25 % menojäännöksestä ja tilin 1230 hankintoihin sovelletaan kirjanpidossa ja verotuksessa verovuosina 2020–2023 sovellettavaa lakia korotetuista poistoista EVL:n hyväksymän maksimiprosentin mukaan.

Henkilökunnan keskituntipalkka on 18 euroa/tunti ja Tyel on 24 %, työntekijäosuus on 8 %. (Muita sosiaalivakuutuksia ei käsitellä tehtävässä.)