Kirjanpito ja tilinpäätös, Verotus, Henkilöstöhallinto

Läheisyhtiöiden ja pienkonsernien taloushallinto ja juridiikka

Yhtenä yhtiönä vai konsernina? Toiminnan tuloksellisuuden mittaamisen kannalta saattaa olla perusteltua eriyttää eri liiketoimintoja omiksi yhtiökseen. Toisinaan myös omistusrakenteen eriyttäminen voi olla motiivina sille, että toimintaa harjoitetaan eri yhtiöissä yhden yrityksen sijaan. Voi olla myös niin, että työntekijät apuyhtiön avulla hankkivat itselleen työnantajayhtiön osakkeet, jolloin konsernirakenne syntyy tästä syystä.

Kurssi on hyödyllinen kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita yllä mainituista teemoista ja kaikille taloushallintoalan ammattilaisille, jotka työssään ovat tekemisissä pk-yritysten muodostaminen konsernien ja henkilökonsernien kanssa. Kurssilla ei käsitellä konsernitilinpäätöksen laatimista, josta on koulutustarjonnassamme oma kurssinsa. Kurssilla ei käsitellä myöskään kansainvälisiä tilanteita vaan päähuomio on kotimaisissa pk-yrityksissä ja niiden muodostamissa konsernirakenteissa.

Seuraava toteutus syksyllä 2023.

KLT-ylläpito

1 pv, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

1 pv, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Erityisosaamisen syventäjä

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Yhtenä yhtiönä vai konsernina? Kysymykseen on siis monta vastausta, eli on moninaisia syitä sille, että toimintaa harjoitetaan yhden yhtiön sijaan konsernirakenteessa. Lisäksi voi olla tilanteita, että henkilöomistajalla on kaksi tai useampia osakeyhtiöitä (ns. henkilökonserni).

Tällä kurssilla paneudutaan konserni- ja henkilökonsernirakenteen tuomiin kysymyksiin kirjanpidon, verotuksen ja yhtiöoikeuden näkökulmista. Kurssilla käsitellään muun muassa sitä, miten laki ja hyvä kirjanpitotapa ohjaavat käsittelemään yhtiöiden välisiä keskinäisiä liiketapahtumia, saamisia ja velkoja.

Konserni- ja henkilökonsernirakenne tuovat omat kysymyksensä myös verotukseen. Esimerkiksi muiden kuin myyntisaamisten menetysten vähennyskelpoisuus voi olla täysin kiellettyä. On myös mietittävä palkanmaksutekniikkaa, kun omistajayrittäjä tai työntekijät työskentelevät useamman yhtiön hyväksi. Konsernirakenne tuo myös omat laskentasäännöt, kun tarkastellaan, mikä on tapaukseen sovellettava työeläkelaki. Yhtiölainsäädäntökin tuo täysin oman sääntelyn, kun liiketoimintaa ei harjoitetakaan yhdessä yhtiössä.

Sisältö

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

8.30 - 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 – 9:45 Kirjanpito ja taloushallinto, Tuomas Honkamäki

 • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta lyhyesti. Kirjanpitolain kynnys on korkealla. Rahoittajien ja muiden sidosryhmien vaatimukset.

 • Läheis- ja konserniyritysten väliset liiketapahtumat. Kulujen ja tuottojen kohdistaminen ja jakaminen. Kirjanpitolain ja sen sisältämien kirjanpidollisten periaatteiden merkitys ajatellen liiketapahtumien hinnoittelua.

 • Kirjanpidon ja taloushallinnon käytännön järjestäminen – kenen y-tunnuksella ja kenen reskontraan

 • Keskinäiset saamiset ja velat sekä osakeomistus (mm. tytäryhtiöosakkeet) – arvostaminen tilinpäätöksessä. Esim. näkökohtia tytäryhtiön osakkeiden arvostuksessa, kun tytäryhtiö tuottaa tulosta, mutta tulos jaetaan konserniavustuksella emoyhtiölle

 • Liitetiedot mm. ulkopuoliset vastuut ja vakuudet, lähipiiri/intressitaho

 • Yhteisen rahoituksen suunnittelu – konsernikassa yms.

9:45 – 10:15 Työeläkevakuuttaminen, Monika Sievänen

 • Milloin osakeyhtiössä työskentelevä henkilö vakuutetaan työntekijän eläkelain (TyEL) ja milloin yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan?
 • Miten henkilön asema, osakeomistus tai äänivalta yrityksessä vaikuttaa siihen, vakuutetaanko henkilö TyEL:n vai YEL:n mukaan?  
 • Johtaako välillinen omistus osakeyhtiössä YEL- vai TyEL-vakuuttamiseen?
 • Kuka vastaa lakisääteisestä työeläkevakuuttamisesta?

10:15 – 10:30Tauko

10:30 – 12:00 Henkilöstökulut  – johto ja työntekijät, Torsti Lakari

 • Toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen palkkiota koskevat säännökset – voiko emo- tai tytäryhtiöltä saatavaa palkkiota laskuttaa missään yhteydessä yhtiölle?
 • Palkan maksutekniikka tilanteessa, jossa työntekijät tekevät työtä useamman konserniyhtiön hyväksi – mikä yhtiö toimittaa ennakonpidätykset, sijaismaksajan käsite
 • Luontoisedut ja verovapaat henkilökuntaedut konsernissa
 • Työnantajan maksama koulutus, työmatkasta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

12.00 – 13.00 Lounas

13:00 – 14:30 Tuloverokysymykset, Kari Alhola

 • Siirtohinnoittelukysymykset kotimaisten yhtiöiden kesken

 • Velka- ja saamissuhteet sekä menetysten käsittely

 • Jakokelpoisten varojen ”vyörytys” konsernissa ja osakkeenomistajille

 • Erilaisten yritysrakenteiden vaikutukset verokysymyksiin

14:30 – 15:00 Kahvitauko

15:00 – 16:00 Yhtiöoikeus, Seppo Villa

 • Osakeyhtiölain tarkoittamaa lähipiiri, mahdolliset rajoitukset 

 • Varojen käytön liiketaloudellinen peruste sekä siitä poikkeaminen, erityisesti lähipiirilainat "henkilökonsernissa"

 • Vähemmistön suoja konsernitilanteissa – mm. konserniavustuksen hyväksyttävyys  

 • Vastuun samastus eli mistä vastuista ja vahingoista emoyhtiö voi joutua vastuuseen

Kysy lisää

Saatat myös pitää...

 • Konsernilaskenta

  Koulutukset | Kirjanpito ja tilinpäätös
  Talousosaaminen: Erityisosaamisen syventäjä
  Liiketoimintaosaaminen: Ammattilainen