Ongelmia tilitoimiston kanssa?

Omien talousasioiden osto tilitoimistolta palveluna on toimeksiantajan päätös. Palvelun ostosta syntyy liikesopimus, joka kannattaa aina tehdä kirjallisesti.

ENSISIJAINEN ASIOIDEN SELVITTÄMIS- JA REKLAMOINTIKANAVA ON AINA OMA PALVELUNTARJOAJA

Toimeksiantosuhteessa noudatetaan sitä, mitä sopimuksella on sovittu.

Mikäli asiakas havaitsee virheen palveluntarjoajan palvelussa, on asiakkaan viipymättä ilmoitettava siitä tilitoimistolle. Alan yleisten sopimusehtojen ollessa osa sopimusta tilitoimistolla on tällöin oikeus ja velvollisuus korjata aiheuttamansa virhe veloituksetta niin pian kuin olosuhteet sallivat. Mikäli asiakas laiminlyö ilmoittaa virheestä, jonka tämä on havainnut tai tämän olisi pitänyt kohtuudella havaita, asiakkaalla ei ole oikeutta esittää virheen perusteella vaatimuksia alan yleisten sopimusehtojen mukaan.

Jos tilitoimisto ja asiakas eivät pääse sopuun kiistatilanteessa, on käräjäoikeus se taho, joka riidat voi ratkaista.

TALOUSHALLINTOLIITON TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALVONTAMENETTELY

Asiakasvalituksen jättäminen Taloushallintoliiton tarkastuslautakunnalle

Taloushallintoliitto ottaa mielellään vastaan kaikkea asiakaspalautetta sisäisen valvonnan ja alan kehittämistehtävän tueksi. 

Jos jäsenyritys toimii hyvän tilitoimistotavan vastaisesti, siitä voidaan tehdä valitus. Hyvän tilitoimistotavan ohjeistus kuvataan Toimialastandardi TAL-STA:ssa. Myös jokin muu toimintapa voi olla hyvän tilitoimistotavan mukainen, kunhan se vastaa toimialastandardin tarkoitusta. Taloushallintoliitolla ei ole toimielintä, joka toimisi riidanratkaisijana tai antaisi toimintasuosituksia, ottaisi kantaa vahingonkorvauskysymyksiin tai muihin vaatimuksiin.

Valitukset toimitetaan tiedoksi tilitoimistolle, jolta pyydetään vastine. Vastineen saannin jälkeen tarkastuslautakunta käsittelee asian saamiensa tietojen perusteella. Asiakkaalle toimitetaan tieto kun asia on käsitelty ja mikäli tilitoimiston on katsottu jättäneen noudattamatta hyvää alan tapaa.

Taloushallintoliitto ei ota kantaa alan hintatasoon. Tilitoimistolla on oikeus muuttaa hinnoitteluaan. Hinnoittelun muutoksissa noudatetaan sopimuksella sovittua. 

Valituksen käsittely tarkastuslautakunnassa

Tarkastuslautakunta kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa ja käsittelee asiakasvalituksia kokouksissaan. Tarkastuslautakunta toteuttaa sisäistä auktorisointivalvontaa. Se ei anna päätöksiä eikä ota kantaa riitatapauksiin.

Tarkastuslautakunta tutustuu sille toimitettuun aineistoon tarkoituksenaan selvittää, onko tilitoimisto toiminut hyvän tilitoimistotavan mukaan, mutta se ei lähde tutkimaan asioita enempää. Tarkastuslautakunta selvittää asiaa sille toimitetun aineiston ja oman asiantuntemuksensa valossa. Tarkastuslautakunta ei voi tehdä oletuksia asioista, joista sillä ei ole käytettävissä asiaa osoittavaa näytettä tai tutkia valituksia laajemmin. Sen valvova luonne tähtää oikaisevaan ja korjaavaan toimintaan ja tarvittaessa se ryhtyy sisäisiin toimenpiteisiin asiassa.

Tarvittaessa tarkastuslautakunta antaa jäsenelle ohjausta hyvän tilitoimistotavan noudattamisesta ja tarpeen mukaan toteuttaa muita sisäisen valvonnan toimia, joita voivat olla huomautus, varoitus tai esitys Taloushallintoliiton hallitukselle jäsenen erottamisesta jäsenyydestä.

Asiakas saa tiedoksiannon, kun asia on käsitelty. Valitukset ja niiden käsittelyn tulokset eivät ole julkisia, eikä niihin voi hakea muutosta. 

Ohje valituksen tekemiseen

Reklamaatio on aina käsiteltävä ensin asiakasyhteisön ja taloushallintopalveluita tuottavan yhtiön välillä.

Jotta valitus voidaan käsitellä tarkastuslautakunnassa, tulee siitä ilmetä seuraavat seikat:

  1. Valituksen jättäjän nimi ja rooli asiakasyhteisössä sekä yhteystiedot
  2. Tilitoimiston nimi, paikkakunta ja yhteyshenkilön / -henkilöiden nimet
  3. Asiakassuhteen kesto, alkamisaika ja mahdollinen päättymisaika
  4. Lyhyt yleinen kuvaus tilanteesta ja kopio kirjallisesta sopimuksesta sekä mahdollisia muita liitteitä
  5. Asia, johon tarkstuslautakunnan toivotaan ottavan kantaa (yksilöity valitus). Kuvaus tapahtumista ja (jokaista) väitettä kuvaava todiste, esimerkiksi käydyt sähköpostikeskustelut. Väitteet hyvän tilitoimistotavan vastaisesta toiminnasta ja asiaa todistavat liitteet merkitään valitukseen yksilöiden ne esim. luetellen suuraakkosin
  6. Valitus liitteineen toimitetaan kootusti yhdessä viestissä Taloushallintoliittoon osoitteeseen eeva.lyytinen [at] taloushallintoliitto.fi 

Taloushallintoliitto jäsentensä auktorisoijana

Taloushallintoliitto on valtakunnallinen toimialaliitto, joka kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Taloushallintoliiton auktorisointi on alan itsesääntelyjärjestelmä. Auktorisointiin liittyy vaatimuksia, jotka koskevat kirjanpitäjien ammattitaitoa ja tilitoimiston toimintatapoja. Valvontaelimenä toimii tarkastuslautakunta.

Tilitoimistotoiminnan harjoittaminen ja ulkoistettujen taloushallintopalvelujen tarjoaminen ei ole Suomessa luvanvaraista toimintaa.