TNT-tutkinto 2023

Kirjatentti

TNT-tutkinnon kirjatentti sisältää kysymyksiä talousohjauksen, yritysrahoituksen, yrityksen arvonmuodostuksen, prosessien ja tekniikan ja yritysvastuun osa-alueilta. Kirjatentti mittaa suorittajan ymmärrystä tenttiaineistosta ja kykyä soveltaa oppimaansa.

Kirjatentti järjestetään 18.8.2023 klo 9-12

TNT-kirja​tentti järjestetään sähköisenä, valvottuna tenttinä. Lisätietoja tenttialustasta saat kohdasta Inspera Exam Portalin asennus ja käyttö.

Aineistoluettelo

Yritysrahoitus
J. Niskanen – M. Niskanen
Edita Publishing, 2016
Painettu teos, digiteos

Yritysjärjestelyt
R. Immonen
Alma Talent, 2022
Painettu teos

Talousohjaus ja kustannuslaskenta
Järvenpää – Länsiluoto ­– Partanen – Pellinen
Sanoma Pro, 2017 (tai uudempi painos)
Painettu teos

Digitaaliset rahoituspalvelut
A. Andersen
Alma Talent, 2021
Painettu teos

Tuotanto murroksessa – strategisen johtamisen uusi haaste
Ketokivi – Heikkilä
Alma Talent, 2023 (3. painos)
Painettu teos, digiteos

Menesty yritysvastuulla – Käsikirja kokonaisuuteen
Liappis – Pentikäinen – Vanhala
Edita Publishing, 2019
Painettu teos, digiteos

Harjoitustesti

Ennen kirjatenttiä pääset suorittamaan harjoitustestin. Harjoitustestissä pääset testaamaan Inspera Exam Portal -tenttialustan toimintaa tietokoneellasi ja varmistamaan, että saat sallitun aineiston auki. Harjoitustestiin saat erilliset ohjeet elokuun 2023 alussa.

Harjoitustestin tekeminen on ehdottoman tärkeää, jotta mahdolliset ongelmat havaitaan ja voidaan korjata ajoissa. Usein ongelmat liittyvät tietokoneen asetuksiin, eivät vain tenttialustan toimintaan. Jos et ole tehnyt harjoitustestiä ja tenttipäivänä selviää, että et pysty osallistumaan kirjatenttiin tietokoneellasi, et ole oikeutettu korvaukseen.

Tenttitilaisuus

Kirjatentti järjestetään 18.8.2023 klo 9-12

Ennen tenttiä tarkastetaan henkilöllisyys passista, ajokortista tai henkilökortista. Lisäksi tenttialusta tarkastaa automaattisesti tietokoneen tekniset ominaisuudet sekä internet-yhteyden laadun. Avaa siis tenttialusta hyvissä ajoin ennen tentin virallista alkamisaikaa. 

Tentin valvonta ja sallitut sekä kielletyt asiat

Kirjatenttiin osallistuminen edellyttää, että suostut tentin ajan etävalvontaan tietokoneesi web-​kameran ja mikrofonin kautta. Etävalvonnalla varmistamme, että tentissä ei käytetä vilppiä. Väärinkäytöksistä voi saada kahden vuoden osallistumiskiellon Tili-instituuttisäätiön järjestämiin tentteihin.

Tentin aikana saa:

 1. Syödä eväitä
 2. Poistua vessaan 
 3. Ottaa tarvittavat lääkkeet

Yllä manituista ei tarvitse ilmoittaa valvojalle.

Tentin aikana ei saa:

 1. Käyttää matkapuhelinta tai muita teknisiä laitteita, kuten älykelloa
 2. Keskustella toisen henkilön kanssa
 3. Käyttää apuna paperisia kirjoja
 4. Käyttää vastausten luonnosteluun paperia (muistiinpanot voi tehdä tenttialustan kautta)
 5. Käyttää fyysistä laskinta (tenttialustalla on laskin)
 6. Käyttää useampaa kuin yhtä näyttöä (etävalvonta voi valvoa vain yhtä näyttöä)

Esimerkkejä tenttikysymyksistä

Kysymys 1

Yrityksen taseen vastaavissa on omaa ja vierasta pääomaa, joihin ei sisälly saatuja ennakoita. Yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on 60%. Yrityksen liikevaihto on 1 700 000 euroa ja pääoman kiertonopeus on 1,1 kertaa vuodessa.

Mikä on yrityksen omavaraisuusaste?

 • 34 %
 • 40 %
 • 44 %
 • 52 %

Kysymys 2

Mikä seuraavista sopimuksia koskevista väittämistä pitää paikkansa?

 • Osakekaupassa yhtiön sopimukset säilyvät aina ennallaan, vaikka omistaja vaihtuu.
 • Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä kaikissa tapauksissa yrityskaupan tai yritysjärjestelyn tavasta riippumatta.
 • Osakassopimus raukeaa, jos yli puolet osakekannasta vaihtaa omistajaa.
 • Sopimukset on aina laadittava kirjallisesti ollakseen päteviä.

Kysymys 3

Super-Hitsarit Oy aikoo hankkia uuden hitsauslaitteiston. Toisensa poissulkevina investointivaihtoehtoina se harkitsee laitteistoja A ja B. Investoinnin hankintamenot molemmilla laitteistoilla ovat 90000 euroa. Investoinnit toteutetaan vuonna 0, eikä niillä oleteta olevan jäännösarvoa. Investoinnin pitoaika on viisi vuotta. Yrityksellä on käytössä seuraavat investointivaihtoehtoja koskevat tiedot oletetuista vuosittaisista nettotuotoista ja diskonttaustekijöistä 10 % korkokannalla.

Laitteisto ALaitteisto BDiskonttaustekijä
VuosiNettotuotto (€)Nettotuotto (€)10 %
139 00039 0000,9091
230 00025 0000,8264
318 00022 0000,7513
414 00018 0000,6830
512 00012 0000,6209

Mikä seuraavista investointivaihtoehtoja koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?

 • Nettonykyarvomenetelmä suosittaa laitteiston B hankkimista.
 • Laitteiston B sisäinen korkokanta on suurempi kun kymmenen.
 • Laitteiston A sisäinen korkokanta on alle kymmenen.
 • Laitteiston A nykyarvoindeksi on yli 1.