Tutkimusarkisto

Tutkimusarkistoon siirrämme aiempina vuosina tehtyjä tutkimuksia.

TAL-IT2012 Tilitoimistojen ohjelmistot

Suomen Taloushallintoliitto kysyi lokakuussa 2012 tilitoimistojen mielipiteitä heidän käyttämistään ohjelmistoista. Kyselyyn vastasi 561 tilitoimistoa, jotka arvioivat 13 ohjelmiston käytettävyyttä. Kyselyn raportti julkaistiin joukuussa 2012.

Taloushallintoliitto ei anna mitään suosituksia tai kannanottoja yksittäisistä ohjelmistoista vaan toivoo, että kyselyn tulokset antavat eväitä alan työkalujen kehittämiseen ja keskustelun herättämiseen. 

Kotimaisen suoraveloituksen päättyminen 2012

Taloushallintoliitto lähetti kyselyn ohjelmistotaloille heidän aikatalulustaan korvata kotimainen suoraveloitus e-laskulla ja suoramaksulla.

Kotimainen suoraveloitus päättyi Suomessa EU-asetuksen määräyksestä kokonaan 31.1.2014 mennessä. Suoraveloituslaskuttajille pankit suosittelivat nimenomaan siirtymistä e-laskuun ja uuteen suoramaksuun, joidenka aikatauluja tässä selvitettiin. Vaihtoehtona on myös SEPA-suoraveloitus, jonka käytännöt eroavat vanhasta kansallisestasuoraveloituksesta. SEPA-suoraveloituksen valmiuksista ei tässä kyselyssä tiedusteltu.

Kyselyyn vastasi kahdeksan ohjelmistotaloa. Atsoft Oy Mäkinen, Festum Software Oy, Heeros Systems Oy, Lemonsoft Oy, Oy Finnvalli Finland Ab, Netbaron Solutions Oy, Netvisor Oy, ja Maestro. Vastaukset ovat oheisessa pdf-dokumentissa. 

Opiskelijoiden mielipidekysely 2012

Taloushallintoliitto halusi kuulla ammattikorkeakoulujen taloushallinnon opiskelijoiden mielipiteitä toimialan vetovoimasta ja työvoimatilanteesta. Samalla selvitettiin parhaita tapoja, joilla liitto voisi viestiä opiskelijoille taloushallinnon alasta ja uranäkymistä.

Sähköinen kysely lähetettiin kaikkiin ammattikorkeakouluihin taloushallinnon opiskelijoille opettajien välityksellä. Vastausaikaa oli syyskuun 2012 loppuun. Vastauksia saatiin 17 oppilaitoksesta yhteensä 485 kpl.

Vastaajista 77 % oli naisia. Iältään 57 % vastaajista oli alle 25-vuotiaita mutta aikuisopiskelijoita (yli 30-vuotiaita) oli 26 %. Puolet vastaajista opiskeli ensimmäistä tai toista vuotta, 30 % oli opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijat janoavat lisää tietoa toimialan työpaikoista ja harjoittelumahdollisuuksista

Suurin osa, 68 % sanoo, että taloushallinnon opetus on vastannut odotuksia erittäin hyvin tai melko hyvin (arvosana 3,76, asteikolla 1-5). Kuitenkin vain puolet (51 %) sanoo, että on opintojen aikana saanut realistisen kuvan taloushallinnon töistä (arvosana 3,45).

Valintakriteerinä taloushallinnon opintojen valinnassa painoivat eniten hyvä työllisyystilanne, uravaihtoehdot, toimialan kiinnostavuus ja mielenkiintoiset työtehtävät.

Kaikkein eniten opiskelijat toivovat lisätietoa työpaikoista (87%), harjoittelupaikoista (79%), opinnäytetöistä (53%) ja trainee-ohjelmista (54%). Lisäksi arvostettiin uratarinoita, yrittäjien kirjoituksia ja blogeja sekä toimialaa koskevia uutisia ja tutkimustuloksia. Vapaissa kommenteissa painotettiin oppilaitosvierailujen ja vierailuluentojen tärkeyttä.

26,4 % oli kiinnostunut yrittäjän urasta esimerkiksi oman tilitoimiston perustamisesta.

Kyselyn tuloksia käytetään lähtökohtana opiskelijoille tarjottavan alakohtaisen tiedon jakelussa sekä tiedon jakelukanavien valinnassa.

Tilitoimistojen sähköisten ostolaskujen käsittely 2011

Taloushallintoliitto toteutti keväällä 2011 Aalto-yliopiston kanssa tutkimuksen, jonka aiheena oli sähköisten ostolaskujen käsittely tilitoimistoissa ja ohjelmistojen käytettävyys. Tutkimukseen osallistui 13 tilitoimistoa ja kuusi erilaista ohjelmistoratkaisua. Tutkimuksessa tutkittuja ohjelmistoja ei julkaistu.

SEPA-tilanneselvitys jäsentoimistoille 2011

Huhtikuussa 2011 Taloushallintoliitto selvitti jäsentoimistojen ja heidän hoitamien asiakkuuksien SEPA-maksatustilannetta. Tutkimus lähetettiin 730:lle jäsentoimistolle ja vastausprosentti oli 34 %.

Verkkolaskututkimus 2011

Taloushallintoliitossa toteutettiin vuoden 2010 lopussa tilitoimistoille suunnattu kysely verkkolaskutuksen välineistä, vaihtoehdoista ja kokemuksista. Kysely lähetettiin vajaalle parille tuhannelle tilitoimistolle, vastausprosentti oli 17. Selvitys julkaistiin tammikuussa 2011.

Taloushallinnon ohjelmistojen vertailututkimus 2010

Taloushallintoliitto toteutti kesällä 2010 taloushallinnon ohjelmistoyrityksille suunnatun kyselyn ohjelmistojen ominaisuuksista ja hinnoittelusta. Tutkimus julkaistiin Tietotekniikka tilitoimiston työkaluna -koulutuspäivässä 2010. 

TAL-IT2012 Tilitoimistojen ohjelmistot; Taloushallintoliiton kysely ohjelmistotaloille kotimaisen suoraveloituksen korvaamisen aikataulusta 2012; Opiskelijoiden mielipidekysely 2012; Yhteenveto käyttäjätutkimuksesta sähköisistä ostolaskuista tilitoimistoissa 2011; SEPA-selvitys jäsentoimistoille 2011; Verkkolaskututkimus 2011; Taloushallinnon ohjelmistojen vertailututkimus 2010