TALTIO-hanke

TALTIO-hankkeella edistettiin rakenteisen tiedon hyödyntämistä.

TALTIO-hankkeen tavoitteena oli saada taloushallinnon informaatio täysin rakenteiseksi ja digitaaliseksi. Sen päälle voidaan rakentaa kattava ja pitkälle automatisoitu yritysten talouden seuranta ja raportointi. Samalla hanke tuki tilitoimistoja työn sisällön muutoksessa, jossa asiantuntijat siirtyvät tallentamistyöstä asiakasyritysten kokonaisvaltaisiksi auttajiksi.

TALTIO-hankkeessa luotiin yhtenäinen standardi muoto rakenteiselle taloustiedolle, jota ovat mm. tiliotteet, verkkolaskut ja sähköinen kuittitieto (eKuitti). Rakenteisessa muodossa olevaa taloustietoa voidaan suoraan hyödyntää eri järjestelmissä ja standardi tietuekuvaus mahdollistaa helpot integraatiot taloushallintojärjestelmien ja -ohjelmistojen välillä. Lähtökohtana on tietokantojen avoimet rajapinnat, avoin ekosysteemi.

TALTIO-hankkeeseen liittyi useita organisaatioita ja hanke pohjaa moniin aiempiin hankkeisiin (mm. Real Time Economy, TARU ja ICT2015), jotka ovat tuottaneet TALTIO-hankkeen hyödyntämiä standardeja tai formaatteja. Hankkeen sidosryhmiä ovat mm. rahoitussektori, ministeriöt, kaupan toimiala, taloushallintoalan toimijat ja ohjelmistotalot, arvo-osuusjärjestelmä ja asunto-osakeyhtiöt.

TALTIO-hanketta veti auktorisoituja tilitoimistoja edustava Suomen Taloushallintoliitto ry. Hanke kuului liikenne- ja viestintäministeriön kärkihankkeeseen Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.

TALTIO-hankkeen tavoitteet

  • TALTIO-hankkeessa luodaan yhtenäinen standardi muoto rakenteiselle taloustiedolle, jota ovat mm. tiliotteet, verkkolaskut ja eKuitti eli sähköinen ostosten kuittitieto paperilippujen sijaan. Standardissa muodossa olevaa taloustietoa voidaan suoraan hyödyntää eri järjestelmissä.
  • TALTIO-hankkeessa mallinnetaan yrityksen taloustietojen ekosysteemi ja kuvataan pk-yritysten ja yhteisöjen digitalisoitu talouden hallinta TALTIO-standardin mukaisena tietovarastoratkaisuna.
  • TALTIO-hankkeessa toteutetaan TALTIO-standardin tietuekuvauksen mukaisia integraatioita taloushallintojärjestelmien ja -ohjelmistojen välille.
  • TALTIO-hankkeessa edistetään tilitoimistojen mahdollisuuksia tuottaa uutta liiketoimintaa rakenteisen tiedon hyödyntämisen avulla.
  • TALTIO-hankkeessa kehitetään kiinteistösektorin digitalisointia asuntokaupassa ja sen rahoituksessa.
  • TALTIO-hankkeessa syntyvää TALTIO-standardiin perustuvaa mallia sovelletaan myös yksityishenkilöiden talouden hallintaan.

TALTIO-hankkeen aikataulu

TALTIO-hanke toteutettiin 1.3.2016 - 31.10.2017 välisenä aikana.

Hankeorganisaatio

TALTIO-hanke jakaantui viiteen työpakettiin Standardi, eKuitti, Integraatio, Tietovarasto ja Tilitoimistopalvelut.

TALTIO-hanketta johti hankejohtaja Markku Örn.

Hankkeen tuotokset

1. Rakenteisten tietojen kohdentaminen TALTIO-tietuekuvaukseen

TALTIO-hankkeen tuotoksena syntyy malli, jossa on kuvattu rakenteisten tietojen kohdentaminen TALTIO-tietuekuvauksen mukaisesti verkkolaskuille (mukaan lukien UBL hankintasanoma), tiliotteille ja eKuiteille. Tämä mahdollistaa erilajisten liiketapahtumien tiedostojen käsittelyn yhtenäisellä tavalla tietovarastossa, tietojen siirrossa ja tietojen arkistoinnissa muuttamatta alkuperäisen tiedoston rakennetta. Samalla toteutetaan talo- ja kiinteistöyhtiöiden sekä yhdistysten ja säätiöiden raportointikoodisto ja sähköiset tilinpäätökset. TALTIO-standardi -työpakettia vetää Elina Koskentalo TIEKE Ry:stä.

2. TALTIO eKuitti

TALTIO-hankkeessa toteutetaan mallinnetun eKuitti-taksonomian käyttöönotto kaupan kassajärjestelmissä rakenteisen kuittiedon tuottamiseksi. Samalla mallinnetaan rakenteisen kuittitiedon edelleenvälittäminen maksajan haluamaan tietovarastoon sellaisenaan hyödynnettäväksi yritysten taloushallinnossa tai yksityishenkilön myDatana. TALTIO eKuitti-työpakettia vetää Pirjo Ilola Finanssialan Keskusliitosta.

3. TALTIOn mukaiset integraatiot

TALTIO-hankkeessa tuotetaan integraatiomallit nykyisten ja uusien taloushallinnon järjestelmien ja ohjelmistojen välille. Yhdenmukaisella TALTIO-standardilla tietojen siirto saadaan sujuvaksi käyttöomaisuusrekisteristä, varastonvalvonnasta ja palkanlaskennasta kirjanpitoon sekä muihin tarvittaviin ohjelmistoihin. Samalla toteutetaan sähköisen rakenteisen arkistoinnin malli, missä tositteelta ja laskulta vaadittavat tiedot viedään TALTIOn mukaisina rakenteisina tapahtumina sähköiseen arkistoon. Tämä mahdollistaa myös tositteen visualisoinnin ilman erillistä kuvaliitettä.

4. TALTIO-tietovaraston kokeilu ja appsit

Hankkeessa tehdään kokeilutietovarasto sisältäen TALTIO-tietovaraston määrittelyn eli tietomallin spesifikaation sekä tallennus- ja toimituskerroksen. Samoin toteutetaan TALTIO-transaktiot verkkolaskulle, eKuitille ja tiliotteelle. Tietovarastolle määritellään myös käyttörajapinta, käyttöoikeuksien hallinnan konsepti sekä sovelluskehittäjien alusta. Samalla toteutetaan kokeiluversiot TALTIO-appseista tilitoimistoille ja yrittäjille tietojen hyödyntämiseen (esim. kirjanpidon pitämiseen, alv-raportointiin, analyysien tekoon ja tilastointiin).

TALTIOn mukaisia integraatioita ja TALTIO-tietovarasto -työpaketteja vetävät Fredrik Jansson Tieto Finland Oyj:stä ja Pirkka Frosti Digital Living International Oy:stä.

5. Tilitoimistojen palvelukehitys vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

TALTIO-hankkeessa toteutetaan nykyistä tehokkaammat taloushallinnon ammattilaisen työkalut yhteistyössä ohjelmistotalojen kanssa. Näiden työkalujen ansioista voidaan luoda paremmin asiakastarpeisiin perustuvia uusia innovatiivisia tilitoimiston palvelutuotteita sekä edistää rakenteisen tiedon käyttöä ja työn tehostumista. Tilitoimistojen palvelukehitys -työpakettia vetää Sirpa Airola Taloushallintoliitosta.

6. TALTIO-seminaarit ja -työpajat sekä kansainvälinen yhteistyö

TALTIO-hankkeessa toteutetaan seminaareja (5 kpl vuodessa) ja työpajoja, joiden tarkoituksena on edistää rakenteisen tiedon hyödyntämistä Suomessa. Seminaareissa pyritään mahdollisimman laajasti edistämään TALTIO-hankkeessa syntyvien toimintamallien ja tuotosten käyttöönottoa. Samalla pyritään informoimaan taloushallinnon[1]  sidosryhmiä hankkeesta ja sen tuotoksista.

Osana TALTIO-hanketta tapahtuu myös kansainvälistä yhteistyötä Viron, pohjoismaisten NAF yhteistyökumppaneiden (Ruotsi ja Norja) sekä EU:n kanssa. Näiden yhteistyötapaamisten kautta pyritään avaamaan tulevaisuuden vientimahdollisuuksia mm. ohjelmistotoimialalle.

 

TALTIO-loppuraportin yhteenveto

TALTIO-hanke

TALTIO-hanke oli poikkeuksellisen laaja hanke, jossa toteutettiin yhteisiä taloustiedon standardeja, jotka mahdollistaisivat tai muutoin tukisivat taloushallinnon automatisointia, kokonaisvaltaista digitalisointia sekä eri ohjelmistojen joustavaa hyödyntämistä eri toiminnoissa.

Kirjapidon lähdeaineistojen (verkkolaskut, pankin tiliote, e-kuitti) saaminen rakenteiseen tietomuotoon, siten että tieto on standardissa ja koneluettavassa muodossa siirrettävissä järjestelmistä toiseen, säästää tallennuskustannuksia suomalaisilta kirjanpitovelvollisilla noin 2,8 miljardia euroa vuodessa.

TALTIO-hankkeeseen osallistui 34 yritystä, yhteisöä, julkishallinnon tai liitto-organisaatiota. Näiden toimijoiden omien verkostojen ja seminaareissa tavoitettujen organisaatioiden määrä on useita satoja. Näin ollen uskomme, että TALTIO-toimintamalli on lähes kaikkien tiedossa ja laajasti hyväksytty.

TALTIO-hankkeen lopputulokset

TALTIO-standardi -osuudessa luotiin TALTIO-standardin kartoitus- ja kehitystyö, asunto-osakeyhtiöiden raportointikoodisto, isännöitsijäntodistuksen sekä taloyhtiöiden energiatodistusten rakenteisen raportin määritys sekä yhdistysten ja säätiöiden raportointikoodisto. Tähän liittyy olennaisena osana myös talousraportoinnin automatisointi ja sähköistäminen siten, että koneluettavaa taloustietoa, esimerkiksi tilinpäätöstietoja pystytään jatkossa helposti tuottamaan ja hyödyntämään eri sidosryhmissä.

TALTIO-eKuitti -osuudessa luotiin eKuitti-infrastruktuurimäärityksiä ja rakenteinen eKuitti Finvoice-standardi. Infrastruktuurimääritysten ja eKuitti-kokeilujen perustella pystyttiin varmistamaan toimintamalli, jolla voidaan automatisoida eKuitin toimittaminen myyjän järjestelmästä ostajan haluamaan järjestelmään. Maksukorttimaksuja oli 1,5 mrd kappaletta vuonna 2016, joiden yhteenlaskettu rahallinen arvo oli 45,8 mrd euroa.

TALTIO-integraatio ja tietovarasto -työpaketti vastasi Taltio hankkeessa standardin kaupallisten ja käytännön kokeilujen synnyttämisestä ja varhaisen vaiheen markkinavasteen keräämisestä. Tietovarastotyössä selvitettiin edellytyksiä ja malleja synnyttää markkinaan yhteiskäyttöisiä alustaratkaisuja rakenteista taloustietoa hyödyntämällä. Hankkeessa myös synnytettiin nopeita käytännön kokeiluita taloustiedon tietovarastoratkaisuista.

TALTIO-tilitoimistopalvelut -työpaketti vastasi tavoitteesta edistää tilitoimiston ajattelun muutosta palvelun ja työn sisällöstä sekä innostaa ja opastaa palvelukehittämisen käytännön kokeiluihin.  Tilitoimiston tulisi kehittää asiakasyrityksen tarpeista ja hyödyistä lähteviä talouden seurannan ja raportoinnin palveluita, joissa talousinformaatio tuotetaan täysin rakenteisen ja digitaalisen talousdatan avulla sekä pitkälle viedyn automaation ja laskentaosaamisen yhdistelmänä.

TALTIO-hankkeen suositukset

Viranomaisten tulisi yhteistyössä yksityisten organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa edistää TALTIO-standardin ja toimintamallien käyttöönottoa kaikin tavoin ja ehkä jopa pakottein, jotta täysi hyötypotentiaali saataisiin valjastettua.

eKuitti-toimijoiden tulisi jatkaa eKuitti-kokeiluja ja edistää eKuitin käyttöönottoa kaikilla tavoin.

Taloushallintoala kaipaa laaja-alaisempia kokeilu- ja kehityshankkeita joissa kaupallisesti sovelletaan TALTIO-standardin mukaisia ratkaisuja useilla toimialoilla.

TALTIO-hankkeen rakenteisen taloustiedon ja toimintamallien käyttöönottoa edistetään laajoissa ekosysteemeissä välittömästi.

Lopuksi

TALTIO-hanke saavutti asetetut tavoitteet ja toiminalliset kokonaisuusien todentamisen ja näin mahdollistaa Suomen yrityksille ja julkiselle hallinnolle mahdollisuuden olla ensimmäinen maa maailmassa joka hyödyntää laajasti rakenteista taloustietoa.Tätä tilausuutta Suomi ei saa jättää käyttämättä.

TALTIO-hankeen puolesta haluaa kiittää TALTIO-työpakettien vetäjät ja niissä työskennelleitä useita kymmeniä eri yritysten ja yhteisöjen asiantuntijoita, TALTIO-hankkeen hankeosallisia yrityksiä ja yhteisöjä, TALTIO-hankkeen tukijoita, TALTIO-hankkeen ohjausryhmän henkilöitä, liikenne- ja viestintäministeriötä ja Taloushallintoliittoa.

Ilman teidän kaikkien vahvaa ammattitaitoa ja työpanosta TALTIO-hankkeen onnistuminen ei olisi ollut mahdollista.

Elina Koskentalo, TALTIO-standardi työpaketin vetäjä, Tieke ry

Pirjo Ilola, TALTIO-eKuitti työpaketin vetäjä, Finanssiala ry

Pirkka Frosti, TALTIO-integraatio ja tietovarasto työpaketin vetäjä, Digital Living International Oy

Fredrik Jansson, TALTIO-integraatio ja tietovarasto työpaketin vetäjä, Tieto Finland Oy

Sirpa Airola, TALTIO-tilitoimistopalvelut työpaketin vetäjä, Suomen Taloushallintoliitto ry

Markku Örn, TALTIO hankejohtaja, Suomen Taloushallintoliitto ry

 

TALTIO-tulosseminaari

TALTIO-tulosseminaari järjestettiin liikenne- ja viestintäministeriön tiloissa 3.11.2017 klo 11.30 - 14.30.

Seminaarin tallenteen voi katsoa täältä