Sopiminen ja hinnoittelu

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TAL2018                              

LUE VASTAUKSET YLEISIMPIIN KYSYMYKSIIN

Taloushallintoliitto on julkaissut helmikuussa 2018 uudistetun mallisopimuksen Toimeksiantosopimus TAL2018.

Mallisopimus sisältää seuraavat liitteet:

 • Sopimus henkilötietojen käsittelystä, sekä sen kolme liitettä
 • Palveluerittely
 • Hintaliite
 • Yleiset sopimusehdot TAL2018

Lisäksi sopimukseen voi lisätä hinnaston ja muita liitteitä.

Jäsenet saavat sopimuksen käyttöönsä word-muodossa sivun alalaidasta Vain jäsenille-osiosta. Dokumentti, josta muutokset ilmenevät on myös jäsenille ladattavana.

Ruotsin- ja englanninkieliset versiot ja Tilitoimistopalvelujen sopimuskone TAL2018 julkaistaan maaliskuussa. 

TALOUSHALLINTOLIITTO SUOSITTELEE JÄSENILLEEN TIETOSUOJASOPIMUSTEN TEKEMISTÄ ENNEN 25.5.2018 SEKÄ YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN TAL2018 PÄIVITTÄMISTÄ VANHOIHIN SOPIMUKSIIN

Sopimus henkilötietojen käsittelystä TAL2018

EU-asetuksen mukaan, mikäli henkilötietoja käsitellään, tulee kirjallinen sopimus olla 25.5.2018 mennessä tehty. Jäsenet voivat ladata Sopimuksen henkilötietojen käsittelystä TAL2018 word-muodossa sivulta Tietosuoja tilitoimistossa

YLEISET SOPIMUSEHDOT TAL2018

KL2004 ehtojen 17 ja 18. kohdan mukaan ehtoja voidaan muuttaa ilmoittamalla tästä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jäsensisällössä oleva mallikirje perustuu tähän lähtökohtaan. Uusia yleisiä sopimusehtoja TAL2018 ei ole välttämätöntä allekirjoittaa, mutta ne pitää saattaa asiakkaalle tiedoksi. Tämä on yleisesti eri aloilla käytetty toimintatapa. Haluttaessa voidaan toki hankkia asiakkaan allekirjoitus. Monissa tapauksissa saattaa lisäksi olla tarvetta muutoinkin keskustella palveluista ja niiden sisällöstä.

Muutoskirjeen liitteenä tulee lähettää ainakin Yleiset sopimusehdot TAL2018. Kirjeessä mainittu voimaantulopäivänmäärä voi olla aikaisintaan 31 päivän kuluttua tästä ilmoituksesta. Yleiset sopimusehdot TAL2018 voi ladata tämän sivun alalaidasta pdf:nä ja Vain jäsenille -osiossa word-dokumenttina.

HUOMIONARVOISTA toimeksiantosopimus TAL2018:n KÄYTÖSTÄ

Mikäli Toimeksiantosopimus TAL2018 -sopimustekstejä tai sopimuksen rakennetta muutetaan, tulee liiton nimi sekä kaikki maininnat ”TAL2018” poistaa.

Yleiset sopimusehdot TAL2018 voi halutessaan liittää oman sopimuksen liitteeksi. Mikäli ehtotekstejä muutetaan ovat ne muutettuina tilitoimiston omat ehdot, eivät enää Taloushallintoliiton alalle luomat yleiset sopimusehdot niihin liittyvine oikeudellisine vaikutuksineen.

Palveluerittelyille liiton ohje on, että niitä voidaan muokata siten, että vain tilitoimiston tarjonnassa olevat palvelualueet luetellaan ja eritellään. Palvelujen erittelyissä valitaan ruksilla vain ne kohdat, jotka tilitoimisto ottaa hoitaakseen. On tärkeää, että asiakkaan tehtäviä ei luetella.

Sopimus henkilötietojen käsittelystä TAL2018 liitteineen voidaan liittää oman sopimuksen liitteeksi. Tai ne voidaan myös toteuttaa irrallisina.

TARJOUSPYYNTÖ

Tilitoimistopalvelujen ostamisesta on tietoa näillä sivuilla Tilitoimistoasiointi-osiossa. Jäsensisällössä on mallipohjat tarjouspyyntölomakkeiksi tilitoimistopalveluihin sekä palkkahallinnon palveluihin, joita jäsentoimisto voi muokata omaan palvelutarjoomaan sopivaksi.

TAL-STA2 2.1

Hinta-arvio

Toimeksiantosuhdetta käynnistettäessä täytyy kiinnittää huomiota annettavaan hinta-arvioon ja sen sisältöön. Tilitoimiston omalta kannalta on tärkeää, että hinta-arvion, esim. vuosikustannuksen määrä ja määrän perusteet, kuten tapahtumamäärät tai työntuntimäärät on kerrottu asiakkaalle ja dokumentoitu.

Hinta-arvio täytyy antaa parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta mahdollisimman oikeamääräisenä arviona. Tarkoituksellisesti liian alhaisen hinta-arvion antaminen on eettisesti niin tilitoimiston kuin koko alankin maineen kannalta vahingollista.  

Jos toimeksiannon hoidon aikana havaitaan, että hinta-arvio tulee ylittymään, tulee tilitoimiston viivytyksettä informoida tästä asiakasta. 

Hinta-arviossa kannattaa aina mainita myös ennalta arvaamattoman selvittelytyön hinnoitteluperusteet, jotta kiistatilanteet asiakkaan kanssa voidaan minimoida. Jos lisätöitä tai tehtäviä tehdään ilman selkeää dokumentointia ja sopimista asiakkaan kanssa, veloitusoikeus saatetaan menettää jopa kokonaan.

TILITOIMISTON ANTAMAN HINTA-ARVION SITOVUUDESTA HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Turun hovioikeus on antanut lainvoimaisen ratkaisun (nro 2401/7.10.2009) tilitoimiston työstään antaman hinta-arvion sitovuudesta ja tilitoimiston palkkion kohtuullisuudesta.

Kyseisessä ratkaisussa hovioikeus katsoi, että kirjanpitotyön lopullista hintaa määritettäessä lähtökohdaksi on otettava tilitoimistopalveluja koskevissa hintaneuvotteluissa asianosaisten sopima suuntaa antava hinta-arvio.

Alkuperäinen tilitoimiston hinta-arvio oli 1050 euroa ja lopullinen hinta työstä sai olla ko. tapauksessa 1250 euroa. Hovioikeuden mielestä kyseisessä tapauksessa noin 20 %:n ylitys hinta-arvion ja palkkion välillä oli vielä perusteltua arviota suuremman, reaalisesti toteutuneen työmäärän vuoksi.

Hovioikeus katsoi

"että kirjanpitotyön hintaa määriteltäessä lähtökohdaksi on otettava tilitoimistopalveluja koskevissa sopimusneuvotteluissa asianosaisten sopima suuntaa-antava hinta-arvio eli noin 700 euroa vuodessa ja noin 70 euroa kuukaudessa, jolloin tilikauden 1.4.2006 - 31.3.2007 ja sen jälkeen kuluneesta viiden kuukauden ajanjaksosta kirjanpitopalkkio olisi yhteensä noin 1050 euroa. Koska kysymys on ollut vain suuntaa-antavasta arviosta, voidaan kuitenkin katsoa, että tuolta ajalta jonkin verran korkeampikin, esimerkiksi 1250 euron kirjanpitopalkkio vastaisi asianosaisten alunperin hyväksymää hintaa...."

"... kirjanpidon tekeminen on edellyttänyt jonkin verran enemmän selvittelyjä kuin mitä kirjanpitotyön luonteeseen voidaan normaalisti katsoa kuuluvan. Tämän vuoksi hovioikeus arvioi työhön kuluneen noin 15 tuntia enemmän kuin mitä suuntaa antavassa hinta-arviossa oli voitu ottaa huomioon. Asianosaisten solmiman toimeksiantosopimuksen hintaliitteen aikaveloituksen (45 euroa tunnilta) perusteella 15 tunnilta hyväksyttävä kirjanpitopalkkio olisi 675 euroa. Tämän mukaisesti ja kirjanpitopalkkio edellä tarkoitetulla tavalla 1250 euron suuruisena huomioon ottaen XXX Oy olisi velvollinen maksamaan tehdystä kirjanpitotyöstä 1925 euroa (1250 euroa + 675 euroa)..."

Hintojen muuttaminen

Taloushallintoliiton jäsenen on tärkeä huolehtia oman kannattavuuden myönteisestä kehittymisestä. Tämän vuoksi mm. yleisestä kustannustason muuttumisesta johtuvat hintojen tarkistukset ovat osa normaalia taloushallinnon palveluyrityksen toimintaa. Maksujen muutoksia käsitellään TAL2018-sopimuksen kohdissa 16-19.

Normaalista hinnastomuutoksesta (ehtojen 18 kohdan perusteella) voidaan ilmoittaa esimerkiksi jäsensisällöstä avautuvan mallin sisältöisellä kirjeellä. 

OHJE: Muutokset voivat tulla voimaan vähintään 31 päivää annetusta ilmoituksesta.

TAL-STA2 2.2

Palveluiden keskeyttäminen ja sopimuksen purku

Toimeksiannon keskeyttämisen ja purkamisen edellytykset on mainittu yleisissä sopimusehdoissa TAL2018. Kirjallista keskeytys- ja purkamisilmoituksista säilytetään jäljennökset.

[kirjeiden päivitys ja ohje vastaamaan TAL2018 kesken]

Jäsensisällössä on neljä mallikirjettä erilaisiin tilanteisiin:

 1. asiakkaan maksut ovat viivästyneet
 2. asiakas ei ole toimittanut tarvittavia tietoja tai aineistoa ajallaan tai on muuten jättänyt asianmukaisesti myötävaikuttamatta palvelujen tuottamiseen ja
 3. asiakas on muutoin rikkonut sopimusta tai palvelujen tuottamiselle merkityksellisiä lakeja tai viranomaisten määräyksiä, ohjeita tai suosituksia.
 4. vaihtoehtoisista syistä tehtävä purkamisilmoituksen mallikirje.

OHJE: Yleisten sopimusehtojen KL2004 kohdan 8 mukaan tilitoimistolla on yllä olevan mallin tarkoittamassa tilanteessa purkuoikeus, mikäli asiakas ei oikaise tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun tilitoimisto on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen. Määräpäivä tulisi asettaa tämän mukaisesti eli aikaisintaan seitsemän päivän päähän huomautuksen lähettämispäivästä. Yleisten sopimusehtojen KL2004 kohdan 32 mukaan sopimuksen mukaiset huomautukset ja ilmoitukset on tehtävä todisteellisesti kirjallisesti tai faksilla tai sähköpostilla.

Huomautuskirjeessä tulisi tarvittaessa yksilöidä, mitä tietoja tai aineistoa asiakas on jättänyt toimittamatta tai miten asiakas ei ole myötävaikuttanut palvelujen toteuttamiseen. Tai vaihtoehtoisesti millä tavalla asiakas on rikkonut sopimusta tai lakien tai viranomaisten määräyksiä, ohjeita tai suosituksia.

Tilitoimistolla on yleisten sopimusehtojen KL2004 kohdan 8 tarkoittamissa tilanteissa purkuoikeus, mikäli asiakas ei oikaise tilannetta seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun tilitoimisto on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen. Purkaantumisilmoituksessa tulisi samalla tavoin kuin kirjallisessa huomautuksessa yksilöidä, mitä tietoja tai aineistoa asiakas on jättänyt toimittamatta, miten asiakas ei ole myötävaikuttanut palvelujen toteuttamiseen tai millä tavalla asiakas on rikkonut sopimusta tai lakien tai viranomaisten määräyksiä, ohjeita tai suosituksia.

TAL-STA2 3.1

Kirjautuneilla jäsenten työntekijöillä löytyy jäsensisällössä ohjeita:

 • Tilitoimiston yhtiömuodonmuutokseen
 • Asiakkaan konkurssitilanteeseen
 • Sopimuksen päättämiseen