Säätiön hyväksymien KLT-kirjanpitäjien säännöt

Vahvistettu 1.2.2018

1 § KLT-kirjanpitäjäksi hyväksyminen
Tili-instituuttisäätiö voi hyväksyä KLT-kirjanpitäjäksi taloushallinnon tehtäviä hoitavan henkilön, joka on jäljempänä mainituin tavoin perehtynyt alaan sekä suorittanut säätiön järjestämän tutkinnon.

2 § Vaatimukset KLT-kirjanpitäjälle
KLT-kirjanpitäjän tulee olla hyväksyttäessä ja jatkuvasti sen jälkeen rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

3 § KLT-tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus
Tili-instituuttisäätiö järjestää KLT-tutkintoon kuuluvan tentin vuosittain. Siihen kuuluu kirjallisia tehtäviä erityisesti laskentatoimen ja yritysjuridiikan, varsinkin vero-oikeuden, aloilta. Tenttivaatimukset vahvistetaan vuosittain.

4 § Koulutusvaatimukset tutkintoon hyväksymiselle
KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä koulutus ja käytännön perehtyneisyys.

Riittäväksi koulutukseksi katsotaan:

1. Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti) pääaineesta/suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta.

2. Ammattikorkeakoulututkinto (esim. tradenomi) suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta.

3. Merkonomin tutkinto taloushallinnon tai laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdosta.

5 § Työkokemusvaatimukset
Tutkintoon osallistuvalla tulee olla hyväksyttävää työkokemusta kirjanpito- ja muissa laskentatehtävissä. Aikaa laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös toiminta alan opettajana.

Työkokemusta on oltava 4 §:n mainitun tutkinnon suorittaneella 3 vuotta. 

Työkokemuksella on tullut hankkia riittävän laaja ja monipuolinen käytännön perehtyneisyys liikekirjanpitoon, johdon laskentatoimeen, verotukseen ja muuhun yritysjuridiikkaan.

6 § Tutkintoon hyväksyminen erityisestä syystä
Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä hyväksyä osallistumaan tutkintoon, joka ei täytä 4 ja 5 §:ssä asetettuja edellytyksiä.

7 § Hakeminen
Hakemus KLT-tutkintoon on jätettävä viimeistään 31. päivänä maaliskuuta kello 16.00 mennessä Tili-instituuttisäätiölle. Päätös tutkintoon hyväksymisestä ja tenttipäivä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30 päivää ennen tenttiä.

Tutkinnon hakemusmaksu sekä tenttiin osallistumisesta suoritettava maksu vahvistetaan vuosittain. Maksujen suorittaminen eräpäivään mennessä on edellytyksenä tenttiin osallistumisoikeudelle.

8 § KLT-kirjan voimassaolo
Tentin hyväksytysti suorittaneelle, joka täyttää asetetut edellytykset, Tili-instituuttisäätiö antaa KLT-kirjan. Se oikeuttaa hänet ammattia harjoittaessaan käyttämään nimensä yhteydessä nimitystä KLT-kirjanpitäjä, lyhennettä KLT tai ruotsinkielistä EBR-bokförare, lyhennettä EBR tai englanninkielistä nimitystä KLT-accountant.

KLT-kirja on voimassa toistaiseksi. Hakemus KLT-kirjan jatkamisesta tulee kuitenkin tehdä kolmen vuoden välein, kolmannen vuoden kuluessa. Mikäli hakemusta KLT-kirjan jatkamisesta ei tehdä määräajan kuluessa tai KLT-kirjanpitäjä ei täytä asetettuja vaatimuksia, KLT-kirja voidaan lakkauttaa.

Tili-instituuttisäätiö vahvistaa KLT-kirjan ylläpitomaksun.

9 § KLT-kirjanpitäjän ylläpitovaatimukset

TyökokemusKLT-kirjanpitäjän tulee toimia tehtävissä, joissa hän vuosittain vastaa riittävän useista ja riittävän monipuolisista kirjanpidoista taikka muista riittävän monipuolisista taloushallinnon tehtävistä.

Ylläpitokoulutus
KLT-kirjanpitäjän tulee osallistua 8 §:ssä mainittuna kolmen vuoden jaksona vähintään kuuteen (6) hyväksyttävään koulutuspäivään. Auktorisoidun toimiston vastaavaksi hoitajaksi nimetyn KLT-kirjanpitäjän tulee vastaavasti osallistua vähintään yhdeksään (9) hyväksyttävään koulutuspäivään.

Koulutuksen tulee sisältää vaihtelevasti yhteensä vähintään neljä (4) koulutuspäivää

  • liikekirjanpidon ja johdon laskentatoimen sekä
  • välittömän ja välillisen verotuksen sekä muun yritysjuridiikan ylläpitokoulutusta.

KLT-kirjanpitäjän tulee kuitenkin edellä kuvatuista vähimmäiskoulutusmääristä huolimatta jatkuvasti huolehtia kouluttautumalla ammatillisten tietojensa ajantasaisuudesta. Tämän tulee tapahtua sellaisella KLT-kirjanpitäjille soveltuvalla asiantuntijakoulutuksella ja siinä laajuudessa, että koulutus varmistaa hänen tietojensa riittävän ajantasaisuuden.

KLT-kirjanpitäjä antaa hankkimastaan koulutuksesta selvityksen Tili-insituuttisäätiölle KLT-kirjan voimassaolon jatkamisen yhteydessä. Mikäli KLT-kirjanpitäjä ei täytä tämän pykälän edellytyksiä, KLT-kirjan voimassaoloa ei jatketa elleivät painavat syyt sitä puolla.

10 § KLT-kirjan voimassaolo ja lakkauttaminen
KLT-kirjanpitäjän tulee jatkuvasti täyttää näiden sääntöjen mukaiset vaatimukset.

KLT-kirjan voimassaolo voidaan lakkauttaa, jollei hakemusta KLT-kirjan voimassaolon jatkamisesta tehdä määräajassa.

Tili-instituuttisäätiö voi lakkauttaa KLT-kirjan välittömästi, jos KLT-kirjanpitäjä ei täytä tai ei noudata säännöissä asetettuja edellytyksiä tai muun perustellun syyn johdosta.

Lakkauttamisen sijasta Tili-instituuttisäätiö voi antaa KLT-kirjanpitäjälle huomautuksen tai varoituksen.

Ennen lakkauttamista taikka huomautuksen tai varoituksen antamista Tili-insituuttisäätiö voi hankkia tarpeellisen selvityksen. Samalla se antaa KLT-kirjanpitäjälle tilaisuuden selvityksen antamiseen.

Kirjanpitäjällä ei ole KLT-kirjan lakkauttamisen jälkeen oikeutta käyttää nimensä yhteydessä nimitystä KLT-kirjanpitäjä tai lyhennystä KLT taikka näiden ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita eikä liittää sitä nimeensä.

Ylläpitomaksun laiminlyönti oikeuttaa Tili-instituuttisäätiön lakkauttamaan KLT-kirjan välittömästi.

11 § Erinäisiä määräyksiä
Kadonneen tai turmeltuneen KLT-kirjan tilalle voidaan pyynnöstä antaa uusi.

Tili-instituuttisäätiö pitää julkista luetteloa KLT-kirjanpitäjistä.

12 § KLT-kirjanpitäjien valvonta
Tili-instituuttisäätiöllä on oikeus valvoa ja tarkastaa KLT-kirjanpitäjien toimintaa.

13 § Tiedonantovelvollisuus
KLT-kirjanpitäjällä on velvollisuus antaa Tili-instituuttisäätiölle sen pyytämät tiedot.

14 § KLT-arvon palauttaminen
Luovuttuaan KLT-kirjasta voi henkilö myöhemmin anoa KLT-kirjan uudelleen voimaan saattamista. Tili-instituuttisäätiö voi harkintansa mukaan myöntää KLT-kirjan säännöissä asetetut edellytykset täyttävälle henkilölle.