Ylläpitokoulutus

Vaatimus ylläpitokouluttautumisesta varmistaa että KLT:n tiedolliset valmiudet ovat jatkuvasti KLT-tehtävien mukaisten osaamisvaatimusten edellyttämällä tasolla. Tämä varmistetaan riittävällä ajantasaisella sekä osaamista ylläpitävällä ja lisäävällä koulutuksella. Samalla varmistetaan ammattikunnan arvostuksen säilyminen. KLT:n tulee kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua vähintään 6 koulutuspäivää vastaavaan KLT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen.
Koulutusvaatimukset

KLT-kirjanpitäjän tulee kolmivuotisen raportointikauden aikana osallistua kuutta (6) koulutuspäivää vastaavaan KLT-ylläpitoon soveltuvaan asiantuntijakoulutukseen. Koulutuspäivän kesto on 6 tuntia (poislukien lounaat ja muut tauot).

Puolipäiväinen kestoltaan vähintään 4 tunnin koulutus, joka vastaa edellä kuvattua KLT-ylläpitoon soveltuvaa asiantuntijakoulutustasoa, voidaan kuitenkin lukea KLT-ylläpidossa puoleksi koulutuspäiväksi.

Auktorisoidun tilitoimiston vastuullisen KLT-kirjanpitäjän vastaava koulutusvaatimus on kuitenkin 3 vuoden raportointijaksossa 9 koulutuspäivää. 

Vastuullisen KLT:n osalta koulutusvaatimus on korkeampi johtuen tämän asemasta ja vastuusta auktorisoidun tilitoimiston kirjanpitotoiminnasta vastaavana. Auktorisoidun tilitoimiston osalta vastuullinen KLT voi laskea raportointikaudella olevan tilitoimistotarkastuspäivän yhdeksi koulutuspäiväksi.

Koulutuksen on sisällettävä vähintään 4 koulutuspäivää seuraavilta osa-alueilta:

  • kirjanpidon ja laskennan ylläpitokoulutus
  • välittömän ja välillisen verotuksen ylläpitokoulutus
  • yhtiö- ja muun yritystoimintaa koskevan juridiikan ylläpitokoulutus

Loppuosa koulutusta 2 koulutuspäivää (tai 5 koulutuspäivää auktorisoidun tilitoimiston vastuullisella henkilöllä) voi olla 

  • yllämainituilta alueilta
  • taloushallinnon tietotekniikan ja menetelmien koulutusta tai
  • vuorovaikutustaitojen koulutusta

Lisäksi auktorisoidun tilitoimiston vastuullisella KLT-kirjanpitäjällä koulutukseen voi myös sisältyä johtamiskoulutusta. 

Suuret lainsäädännölliset tai vastaavat muutokset KLT:n raportointikaudella saattavat aiheuttaa vaatimuksen kouluttautua asetettuja minimikoulutusmääriä enemmän. KLT:n on itse arvioitava tällaisten suurten muutosten, esimerkiksi yritysverotuksen tai yhtiölainsäädännön kokonaisuudistus tai kirjanpitosäännösten merkittävät muutokset, aiheuttamaa kouluttautumistarvettaan. KLT:n raportissa tulee ilmetä millä koulutuksella tällaisiin suuriin muutoksiin on riittävässä määrin kouluttauduttu. 

Verkkokoulutus soveltuu KLT-ylläpitokoulutukseksi, silloin kun se täyttää KLT-ylläpidon mukaiset vaatimukset koulutuksen sisällön, keston ja koulutuksen järjestäjän antaman  todistuksen osalta.
 

Muiden tutkintojen suorittaminen

Tutkintoihin tähtäävä koulutus (taloushallinnon ammattitutkinnot, tradenomin tutkinto, KTM ym.) ei ole luonteeltaan ylläpitokoulutusta. Nämä edellä mainitut ja muut pitkäkestoiset taloushallinnon koulutusohjelmat sekä tietyn osa-alueen arvosanakoulutus esim. verotuksen erillisarvosanan suorittaminen yliopistossa voidaan tutkinnon sisällöstä riippuen laskea kuitenkin hyväksi enintään puoleen määrään raportointijakson kokonaisylläpitovaatimuksesta (KLT:llä 3 pv / raportointikausi ja tilitoimiston vastuullisella KLT:llä 4,5 pv / raportointikausi). 
 

Koulutuksen järjestäjän todistus

Jotta koulutuksen ylläpitovaatimukset voidaan todeta, tulee KLT:n raportoinnin yhteydessä toimittaa koulutuksen järjestäjän antama todistus tai muu selvitys koulutuksen sisällöstä ja koulutuksen kestosta (esimerkiksi koulutuspäivän ohjelma) sekä koulutuksen järjestäjästä.
 

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjän tulee olla tunnettu sekä sillä tulee olla riittävä laatutaso ja kouluttajien tulee olla ao. aihealueen pätevä asiantuntija. 

Muille kuin taloushallinnon asiantuntijoille, esimerkiksi yrittäjille, suunnattu yleinen taloushallintokoulutus ei yleensä sovellu vaatimusten mukaiseksi koulutuksen sisällöksi. Yritysten sisäinen koulutus voi soveltua vain poikkeustapauksessa vaatimusten mukaiseksi koulutukseksi.