Säätiön hyväksymien KLT-kirjanpitäjien säännöt

Vahvistettu 27.9.2016

1 § KLT-kirjanpitäjäksi hyväksyminen
Tili-instituuttisäätiö voi hyväksyä KLT-kirjanpitäjäksi taloushallinnon tehtäviä hoitavan henkilön, joka on jäljempänä mainituin tavoin perehtynyt alaan sekä suorittanut säätiön järjestämän tutkinnon.

2 § Vaatimukset KLT-kirjanpitäjälle
KLT-kirjanpitäjän tulee olla hyväksyttäessä ja jatkuvasti sen jälkeen rehellinen ja hyvämaineinen henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

3 § KLT-tutkintoon kuuluva tenttitilaisuus
Tili-instituuttisäätiö järjestää KLT-tutkintoon kuuluvan tentin vuosittain. Siihen kuuluu kirjallisia tehtäviä erityisesti laskentatoimen ja yritysjuridiikan, varsinkin vero-oikeuden, aloilta. Tenttivaatimukset vahvistetaan vuosittain.

4 § Koulutusvaatimukset tutkintoon hyväksymiselle
KLT-tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä koulutus ja käytännön perehtyneisyys.

Riittäväksi koulutukseksi katsotaan:

1. Yliopistotutkinto (maisteri tai kandidaatti) pääaineesta/suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta.

2. Ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi) suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta.

3. Ulkomainen korkeakoulututkinto, jonka lisäksi tulee osoittaa riittävä teoreettinen perehtyneisyys suomalaiseen taloushallintoa koskevaan lainsäädäntöön.

4. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi tai merkonomin tutkinto tai taloushallinnon ammattitutkinnot yhdessä: Taloushallinnon ammattitutkinto ja Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto (ennen Taloushallinnon erikoisammattitutkinto).

5 § Työkokemusvaatimukset
Tutkintoon osallistuvalla tulee olla hyväksyttävää työkokemusta kirjanpito- ja muissa laskentatehtävissä. Aikaa laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös toiminta alan opettajana.

Työkokemusta on oltava 4 §:n 1–3 kohdissa mainitun tutkinnon suorittaneella 3 vuotta. 4 §:n kohdassa 4 mainituilla tulee olla hyväksyttävää työkokemusta 10 vuotta tilitoimistossa tai 15 vuotta muissa taloushallinnon tehtävissä.

Työkokemuksella on tullut hankkia riittävän laaja ja monipuolinen käytännön perehtyneisyys liikekirjanpitoon, johdon laskentatoimeen, verotukseen ja muuhun yritysjuridiikkaan.

6 § Tutkintoon hyväksyminen erityisestä syystä
Tili-instituuttisäätiö voi erityisistä syistä oikeuttaa sellaisenkin henkilön osallistumaan tutkintoon, joka ei täytä 4 ja 5 §:ssä asetettuja edellytyksiä.

7 § Hakeminen
Hakemus KLT-tutkintoon on jätettävä viimeistään 31. päivänä maaliskuuta kello 16.00 mennessä Tili-instituuttisäätiölle. Päätös tutkintoon hyväksymisestä ja tenttipäivä ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30 päivää ennen tenttiä.

Tutkinnon hakemusmaksu sekä tenttiin osallistumisesta suoritettava maksu vahvistetaan vuosittain. Maksujen suorittaminen eräpäivään mennessä on edellytyksenä tenttiin osallistumisoikeudelle.

8 § KLT-kirjan voimassaolo
Tentin hyväksytysti suorittaneelle, joka täyttää asetetut edellytykset, Tili-instituuttisäätiö antaa KLT-kirjan. Se oikeuttaa hänet ammattia harjoittaessaan käyttämään nimensä yhteydessä nimitystä KLT-kirjanpitäjä, lyhennettä KLT tai ruotsinkielistä EBR-bokförare, lyhennettä EBR tai englanninkielistä nimitystä KLT-accountant.

KLT-kirja on voimassa toistaiseksi. Hakemus KLT-kirjan jatkamisesta tulee kuitenkin tehdä kolmen vuoden välein, kolmannen vuoden kuluessa. Mikäli hakemusta KLT-kirjan jatkamisesta ei tehdä määräajan kuluessa tai KLT-kirjanpitäjä ei täytä asetettuja vaatimuksia, KLT-kirja voidaan lakkauttaa.

Tili-instituuttisäätiö vahvistaa KLT-kirjan ylläpitomaksun.

9 § KLT-kirjanpitäjän ylläpitovaatimukset

TyökokemusKLT-kirjanpitäjän tulee toimia tehtävissä, joissa hän vuosittain vastaa riittävän useista ja riittävän monipuolisista kirjanpidoista taikka muista riittävän monipuolisista taloushallinnon tehtävistä.

Ylläpitokoulutus
KLT-kirjanpitäjän tulee osallistua 8 §:ssä mainittuna kolmen vuoden jaksona vähintään kuuteen (6) hyväksyttävään koulutuspäivään. Auktorisoidun toimiston vastaavaksi hoitajaksi nimetyn KLT-kirjanpitäjän tulee vastaavasti osallistua vähintään yhdeksään (9) hyväksyttävään koulutuspäivään.

Koulutuksen tulee sisältää vaihtelevasti yhteensä vähintään neljä (4) koulutuspäivää

  • liikekirjanpidon ja johdon laskentatoimen sekä
  • välittömän ja välillisen verotuksen sekä muun yritysjuridiikan ylläpitokoulutusta.

KLT-kirjanpitäjän tulee kuitenkin edellä kuvatuista vähimmäiskoulutusmääristä huolimatta jatkuvasti huolehtia kouluttautumalla ammatillisten tietojensa ajantasaisuudesta. Tämän tulee tapahtua sellaisella KLT-kirjanpitäjille soveltuvalla asiantuntijakoulutuksella ja siinä laajuudessa, että koulutus varmistaa hänen tietojensa riittävän ajantasaisuuden.

KLT-kirjanpitäjä antaa hankkimastaan koulutuksesta selvityksen Tili-insituuttisäätiölle KLT-kirjan voimassaolon jatkamisen yhteydessä. Mikäli KLT-kirjanpitäjä ei täytä tämän pykälän edellytyksiä, KLT-kirjan voimassaoloa ei jatketa elleivät painavat syyt sitä puolla.

10 § KLT-kirjan voimassaolo ja lakkauttaminen
KLT-kirjanpitäjän tulee jatkuvasti täyttää näiden sääntöjen mukaiset vaatimukset.

KLT-kirjan voimassaolo voidaan lakkauttaa, jollei hakemusta KLT-kirjan voimassaolon jatkamisesta tehdä määräajassa.

Tili-instituuttisäätiö voi lakkauttaa KLT-kirjan välittömästi, jos KLT-kirjanpitäjä ei täytä tai ei noudata säännöissä asetettuja edellytyksiä tai muun perustellun syyn johdosta.

Lakkauttamisen sijasta Tili-instituuttisäätiö voi antaa KLT-kirjanpitäjälle huomautuksen tai varoituksen.

Ennen lakkauttamista taikka huomautuksen tai varoituksen antamista Tili-insituuttisäätiö voi hankkia tarpeellisen selvityksen. Samalla se antaa KLT-kirjanpitäjälle tilaisuuden selvityksen antamiseen.

Kirjanpitäjällä ei ole KLT-kirjan lakkauttamisen jälkeen oikeutta käyttää nimensä yhteydessä nimitystä KLT-kirjanpitäjä tai lyhennystä KLT taikka näiden ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita eikä liittää sitä nimeensä.

Ylläpitomaksun laiminlyönti oikeuttaa Tili-instituuttisäätiön lakkauttamaan KLT-kirjan välittömästi.

11 § Erinäisiä määräyksiä
Kadonneen tai turmeltuneen KLT-kirjan tilalle voidaan pyynnöstä antaa uusi.

Tili-instituuttisäätiö pitää julkista luetteloa KLT-kirjanpitäjistä.

12 § KLT-kirjanpitäjien valvonta
Tili-instituuttisäätiöllä on oikeus valvoa ja tarkastaa KLT-kirjanpitäjien toimintaa.

13 § Tiedonantovelvollisuus
KLT-kirjanpitäjällä on velvollisuus antaa Tili-instituuttisäätiölle sen pyytämät tiedot.

14 § KLT-arvon palauttaminen
Luovuttuaan KLT-kirjasta voi henkilö myöhemmin anoa KLT-kirjan uudelleen voimaan saattamista. Tili-instituuttisäätiö voi harkintansa mukaan myöntää KLT-kirjan säännöissä asetetut edellytykset täyttävälle henkilölle.