Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä kiristäisi pk-yritysten osinkoverotusta – Taloushallintoliitto vastustaa

Valtiovarainministeriön yritysverotuksen asiantuntijaryhmä kiristäisi listaamattomien yhtiöiden omistajayrittäjien osinkoverotusta. Työryhmän näkemyksen mukaan nykyinen osinkoverotus lukkiuttaa pääomia yritykseen ja jopa kannustaa yrityksiä tekemään investointeja normaalia matalammin tuottovaatimuksin.

Taloushallintoliitto ei yhdy työryhmän näkemyksiin. Nykyinen osinkoverojärjestelmä sisältää kannusteen kasvattaa yrityksen omaa pääomaa. Tätä kannustavuutta ei pidä nykyoloissa väheksyä. Yrityksen ei ole kuitenkaan taloudellisesti järkevää perustaa sijoitus- tai investointipäätöksiä osinkoveronäkökulmiin ja pitää pääomaa tuottamattomana. Pääomahäviötä ei korvaa se, että verotuksessa yritykseen sitoutunut pääoma vaikuttaa yrittäjäosakkaan osinkoverotuksen tasoon. Osinko jaetaan yrityksen tekemästä tuotosta. Mikäli pääoma ei tuota, ei yritykselle synny jaettavaakaan.

Vaikka vakaus on yksi hyvän verojärjestelmän ominaispiirteitä, osinkoverotukseen on tehty vähitellen erilaisia kiristyksiä viime vuosina. 9.2.2017 annettujen ehdotusten toteutuminen merkitsisi tämän linjan jatkumista. Yritysten ei ole tämänkään vuoksi syytä sitoutua normaalia matalampaan investointien tuottovaatimukseen.

Suurin osa maamme yrityksistä on mikro- ja pienyrityksiä ja niistä suurin osa lukeutuu samalla mikroyritysten kokoluokkaan. Tämä tarkoittaa, että suurimmalla osalla yrityksistämme liikevaihto on enintään 700 000 euroa, tase 350 000 euroa ja palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä. Useimmilla yrityksillä luvut ovat paljon näitä pienemmät. Osinkoverotuksen kiristyminen kohdentuisi näiden yritysten omistajiin.

Näissä yrityksissä yrittäjän nostama palkka on yksi keskinen yhtiön hyväksi tehdyn työn kompensaatiomuoto. Osingon verotukseen sisältyy kannuste oman pääoman kartuttamiseen. Omistajayrittäjän kokonaisverorasitus eli yhtiön ja omistajan maksamien verojen määrä on 26 prosenttia siltä osin, kuin osinkoa voidaan verottaa pääomatulona. Kokonaisverorasitus on hieman alempi kuin yksityishenkilön 30 prosentin pääomatulovero, mutta toisaalta yrittämisen ja työllistämisen sekä pääoman menettämisen riskit ovat suuremmat kuin monen pääomatulona verotettavan tulon osalta.

Lisätietoja:

Markku Ojala
johtava asiantuntija
050 586 7973
markku.ojala [at] taloushallintoliitto.fi