Tilaajavastuulaki muuttui – näin tilaaja selvittää työterveyshuollon järjestämisen

1.9.2015 voimaan astuneen uudistetun tilaajavastuulain mukaan tilaajan on hankittava sopimuskumppanilta työterveyshuollon järjestämistä koskeva selvitys. Aluehallintovirasto on julkaissut ohjeen siitä, miten tilaaja selvittää työterveyshuollon järjestämisen.

Tilaajavastuulain muututtua tilaajan on hankittava muiden laissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi hankkimalla jäljennös työterveyshuoltosopimuksesta. Sopimuspuoli voi myös itse antaa tilaajalle kirjallisen selvityksen, josta ilmenee lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen. Tällöin selvityksestä on käytävä ilmi työterveyshuollon palveluntuottaja. Silloin, kun sopimuspuolella ei sopimusta tehtäessä ole vielä velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa, tulee tilaajan hankkia selvitys siitä, miten sopimuspuoli aikoo järjestää työntekijöiden työterveyshuollon.

Työterveyshuoltoa koskevan selvityksen tulee olla päivätty, jotta voidaan todeta, milloin tilaaja on selvityksen hankkinut. Lisäksi sopimuspuolen antaman selvityksen tulee olla sopimuspuolta sitovalla tavalla annettu eli käytännössä allekirjoitettu.

Työterveyshuoltoselvitystä koskevat samat määräajat kuin muitakin tilaajavastuuselvityksiä. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä on hankittava ennen sopimuksen solmimista, eikä selvitys saa sopimuksentekohetkellä olla kolmea kuukautta vanhempi. Tilaajan on säilytettävä selvitykset vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.

Ulkomailta Suomeen lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan Suomen työterveyshuoltolakia. Työnantajan tulee järjestää Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto. Lähtömaassa järjestetty työterveyshuolto ei korvaa lakisääteistä velvoitetta järjestää Suomen työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto.