TAL lausunto: Verotusmenettely ja sanktiot

Taloushallintoliitto on antanut lausunnon hallituksen esityksen luonnoksesta veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamiseksi. Näkemyksemme mukaan kaavamainen, objektiivisiin kriteereihin perustuva veronkorotussääntely ei vastaa kansalaisten oikeusturvaodotuksiin ja sitoumuksia, jotka Suomi on tehnyt.

Lausunnossamme ehdotamme, että annettavassa hallituksen esityksessä todetaan, että tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä tehtävät muutokset veroilmoitukseen katsotaan tehdyiksi ennen verotuksen päättymistä ja näistä korjauksista ei aiheudu veronkorotus- tai muita seuraamuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yhteisöillä verotus ei saa päättyä ennen tilinpäätöksen vahvistamiselle yhteisölainsäädännössä varattua aikaa.

Emme myöskään voi yritysten ja taloushallintoalan toimijoiden puolesta hyväksyä, että veronkorotussääntely rikosoikeudellisena rangaistuksena perustuisi objektiivisin kriteereihin, jotka eivät ota huomioon teon rangaistavuutta ja joilla määrättäisiin veronkorotus kaavamaisesti ilman sitä oikeusturvaa – mukaan lukien syyttömyysolettama – mihin olemme Euroopan ihmisoikeussopimuksessakin sitoutuneet.

Tämän lisäksi, mielestämme, lasku-, kirjoitus- ja ilmaisuerehdysten osalta lain ja sen perustelujen pitää selkeästi linjata, että nämä erehdykset poistavat rangaistavuuden, kun virhe on syntynyt yrityksen itsensä tekemänä, mutta myös silloin, kun veroilmoitusvirhe on tapahtunut palveluntarjoajan työssä.

TAL lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamiseksi
TAL: Yritysten verorangaistuksia kohtuullistettava

Lisätietoja:
Markku Ojala
johtava asiantuntija
p. 050 586 7973