TAL lausunto: Emme kannata listaamattomien yhtiöiden osakkeenomistajien osinkoverotuksen kiristämistä

Olemme antaneet lausunnon Valtiovarainministeriön yritysverotuksen asiantuntijaryhmän raporttiin. Emme kannata listaamattomien yhtiöiden osakkeenomistajien osinkoverotuksen kiristämistä.

Lausuntomme keskeiset asiat:

  • Työryhmän tehtävä oli tarkastella ja antaa ehdotuksensa verojärjestelmämme kehittämiseksi kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden parantamisen kannalta. Odotuksiin nähden raportti jää valitettavan laimeaksi. Yritysverotuksen osalta työryhmä ehdottaa lähinnä kiristettäväksi listaamattomien yhtiöiden osakkeenomistajien osinkoverotusta, jota emme pidä kannatettavana.
  • Taloushallintoliiton näkemyksen mukaan nykyinen osinkoverotus on kannustanut huolehtimaan yrityksen vakavaraisuudesta ajatellen mm. suhdannekäänteitä ja rahoituksen saantia. Nykyjärjestelmä ei vääristä yritysten taserakenteita eikä verotus ohjaa pääomia passiiviseen omaisuuteen taloudellisesti kannattavien toiminnallisten investointien sijaan.
  • Palkka on merkittävä kompensaatiomuoto pk-yrityksissämme nykyisessä yritys- ja osinkoverojärjestelmässäkin. Työryhmän mukaan osinkoverotus ohjaisi toimimaan osakeyhtiömuodossa ja aiheuttaisi näin ns. tulonmuuntoa ansiotulosta pääomatuloksi. Työryhmä ei ollut kuitenkaan tarkastellut näitä yhtiön hyväksi tehdyn työn kompensaatiomuotojen (palkka – osinko) merkitystä rinnan eikä myöskään ottanut huomioon keskustelua ja tutkimuksia työelämän murroksesta palkansaajasta yrittäjyyteen ja niiden välimaastoon.
  • Työryhmän ehdottamat osinkoverotuksen laskentasääntöjen yksittäiset muutokset kiristäisivät pk-yritystemme pääomatulo-osingon verotusta nykyisestä. Kokonaisverorasitus on pk-yrittäjiemme kannalta tärkeämpää kuin keskustelu siitä, mikä on esim. nettovarallisuudelle laskettava tuottoprosentti osinkoverotusta varten. Kun yrittämisen ja työllistämisen riskit ovat suuremmat kuin monen muun sijoituskohteen riskit ja pääomatappion vaara, on tärkeää, että tämä riskisyys otetaan huomioon eriytettyyn tuloverojärjestelmäämme pohjautuvassa osinkoverotuksessa edelleen. Työryhmän ehdotukset kiristäisivät pk-yrittäjän kokonaisverorasitusta osinkotulojen alimmissa tuloluokissa. Emme pidä ehdotuksia kannatettavina.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:

Lisätietoja:
Markku Ojala
johtava asiantuntija
p. 050 586 7973