Myös tilitoimisto voisi joutua vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta

Törkeästä kirjanpitorikoksesta voi ehdotetun lakimuutoksen (HE 258/2016) jälkeen joutua vastuuseen myös oikeushenkilö - yritys. Myös tilitoimisto voisi joutua vastuuseen. Rangaistus törkeästä kirjanpitorikoksesta on käytännössä yhteisösakko. Alimmillaan se on ollut 850 euroa ja ylin 850 000 euroa.

Oikeushenkilön rangaistusvastuu törkeästä kirjanpitorikoksesta voisi hallituksen esityksen mukaan kohdistua periaatteessa yhtäältä kirjanpitovelvolliseen oikeushenkilöön tai toisaalta oikeushenkilöön, joka hoitaa toimeksiannon perusteella toisen kirjanpitovelvollisen kirjanpitoa. Myös tilitoimisto voisi siis joutua vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Hallituksen esityksessä todetaan, että käytännössä yhteisövastuu kohdistuisi kuitenkin pääosin niihin kirjanpitovelvollisiin oikeushenkilöihin, joiden kirjanpito on rikoksen kohteena.

Törkeässä kirjanpitorikoksessa on kyse rikoksesta (rikoslain 30:9a §), jossa:

1) liiketapahtumien kirjaaminen tai tilinpäätöksen laatiminen laiminlyödään kokonaan tai olennaisilta osiltaan,

2) väärien tai harhaanjohtavien tietojen määrä on huomattavan suuri, ne koskevat suuria summia tai ne perustuvat sisällöltään vääriin tositteisiin taikka

3) kirjanpito hävitetään tai kätketään kokonaan tai olennaisilta osiltaan taikka sitä vahingoitetaan olennaisilta osiltaan

Lisäksi edellytetään, että kirjanpitorikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Oikeushenkilön rangaistusvastuun edellytyksistä säädetään rikoslain 9 luvun 2 ja 3 pykälissä. Rikoslain 2 § 1 momentin mukaan oikeushenkilö tuomitaan yhteisösakkoon, jos sen lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva taikka oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen taikka jos sen toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.

Rikoslain muutosehdotus annettiin eduskunnalle 15.12.2016. Voimaan sen on tarkoitus tulla mahdollisimman pian eduskuntakäsittelyn ja vahvistamisen jälkeen.