Kirjanpitolaki ja elinkeinoverolaki edelleen ristiriidassa

Uudistunut kirjanpitolaki ja elinkeinoverolaki käsittelevät liikkeen- ja ammatinharjoittajia eri tavalla. Kirjanpitolaki käsittelee liikkeen- ja ammatinharjoittajia yhtenä yritysryhmänä, kun elinkeinoverolaissa yksityiset elinkeinonharjoittajat jaetaan edelleen kahteen ryhmään: liikkeenharjoittajiin ja ammatinharjoittajiin.

Vuoden 2016 alussa uudistuneessa kirjanpitolaista kumottiin seitsemännessä luvussa sijainnut ammatinharjoittajien erityissääntely. Nyt säännökset ovat siis yhtenevät liikkeen- ja ammatinharjoittajille siten, että he voivat esimerkiksi noudattaa yhdenkertaista kirjanpitoa, jos vain yksi seuraavista ylittyy kahtena perättäisenä tilikautena: tase 100 000, liikevaihto 200 000, henkilöstö 3 henkilöä. Mikrokokoluokkaan kuuluva liikkeen- ja ammatinharjoittaja ei ole velvollinen laatimaan tilinpäätöstä. Veroilmoitus on kuitenkin kyettävä antamaan ja kirjanpidon ja veroilmoituksen välille pitää muodostua kirjausketju, joka toimii molempiin suuntiin.

Verotuksessa taas lähdetään edelleen siitä, että liikkeenharjoittaja antaa suoriteperusteisen veroilmoituksen nettovarallisuuslaskelmineen, mutta ammatinharjoittajan veroilmoitus voi olla maksuperusteinen.

Elinkeinoverolakia ei muutettu kirjanpitolain uudistamisen yhteydessä, ja siellä on edelleen viittaus jo vuonna 1997 kumottuun kirjanpitolakiin, kun puhutaan ammatinharjoittajan verotuksesta. Viittaus on pahasti vanhentunut eikä se muutoinkaan enää toimi, kun liikkeen- ja ammatinharjoittajien kirjanpitosääntely on yhtenäinen.

Maksuperusteista veroilmoitusta ei voida kytkeä oikeuteen noudattaa yhdenkertaista kirjanpitoa. Tämä on myös todettu Verohallinnon ohjeistuksessa seuraavasti:

"Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävien liikkeenharjoittajien on kuitenkin oikaistava kirjanpito verotusta varten suoriteperusteiseksi, koska laki elinkeinotulon verottamisesta mahdollistaa yhdenkertaisen kirjanpidon pitämisen vain ammatinharjoittajille.”

Mihin oikeus maksuperusteiseen veroilmoitukseen sitten pitäisi kytkeä? Mikä on verotuksessa ammatinharjoittaja?

Tähän ei voi vastata yksiselitteisesti, sillä elinkeinoverolaissa ei ole yksiselitteistä määritelmää ammatinharjoittajalle eikä kirjanpitolakikaan enää sisällä ammatinharjoittajan määritelmää, sillä kirjanpidossa liikkeen- ja ammatinharjoittajat ovat yksi yritysryhmä.

Tämän ristiriidan takia Taloushallintoliitto suosittelee, että maksuperusteisen veroilmoituksen jättäisivät ne, jotka ovat sen tähänkin asti jättäneet. Merkitystä ei tällöin ole sillä, pitääkö yrittäjä yhden- vai kahdenkertaista kirjanpitoa vaan sillä, mikä on toiminnan luonne. Olemme viestineet verolainsäädännön muutos- ja päivittämistarpeesta niin eduskunnalle, valtiovarainministeriölle kuin Verohallinnollekin. Tähän ei ole kuitenkaan reagoitu.

Samalla on hyvä huomata, että mikäli liikkeen- ja ammatinharjoittaja haluaa laatia tilinpäätöksen, se pitää toteuttaa yrittäjälle suoriteperusteisena. Kirjanpitolaki ei tunne liikkeen- ja ammatinharjoittajan kohdalla vaihtoehtona maksuperusteista tilinpäätöstä.

Ammatinharjoittaja voi siis jättää maksuperusteisen veroilmoituksen, mutta maksuperusteiseen tilinpäätökseen hänelllä ei nykyisten säännösten mukaan ole oikeutta, jos tilinpäätös laatimiseen ryhdytään.

Taloushallintoliitto on suositellut tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä yhtenäisesti pienyrityksen tuloslaskelma- ja tasekaavojen mukaisesti, sillä tilinpäätöstä tarvitaan moneen eri käyttötarkoitukseen, esimerkiksi ennakkoverojen riittävyyden laskemiseen, yritystoiminnan sopimuksia, luottoja ja rahoitusta varten, elinkeinolupia varten, elinkeinotukien ja avustusten hakemiseen sekä henkilökohtaiseen tarkoitukseen, esimerkiksi asunto- ja kulutusluottoja varten. Tämä suositus pätee ajatellen erityisesti liikkeenharjoittajia, jotka joka tapauksessa jo veroilmoitusta varten joutuvat laatimaan suoriteperusteisen ja lähes tilinpäätöstasoisen raportin verotusta varten.